OPTOMETRIJA - BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā, ASV un Austrālijā, ir dabas zinātnēs, bet papildu profesionālās prasmes un iemaņas  ir no primārās redzes aprūpes jomas – optometrijas. Latvijas Universitātē studiju programmu iespējams apgūt arī angļu valodā.

Studiju programmas akadēmiskais saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu priekšmetiem un speciāli izvēlētiem medicīnas priekšmetiem, kuri attiecas uz cilvēka redzes sistēmu. Programma sniedz studējošiem zinātnisku pamatu viņu turpmākai profesionālajai darbībai primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar pacientu redzes defektiem saistītas problēmas, kā arī iemaņas studējošo turpmākajam zinātniskajam darbam.

ENG/

Bachelor studies in optometry are wide ranged studies based on the vision science and the modern problem of primary vision care. The degree offered by the University of Latvia, as it is in the United Kingdom, the United States, and Australia, is based on natural sciences, while the additional professional skills and competencies are from the field of primary vision care – optometry.

The academic content of the study program consists of natural science subjects and specially selected medical subjects that are related to the human vision system. The program provides the students with a scientific basis for their further professional activity in primary vision care, developing the skills of scientific analysis and the ability to independently solve problems related to the patient's vision defects, as well as skills for the students' future scientific work.

 

Pēc studiju beigšanas absolventi strādā par optometristu asistentiem  optikās un klīnikās, palīdzot veikt nepieciešamos redzes funkciju novērtējumus un mērījumus vai apmācot pacientu kontaktlēcu lietošanā un kopšanā. Studiju prakses laikā iegūtās prasmes ļauj kļūt arī par optiķi vai redzes ergonomikas konsultantu. Ja absolvents vēlas kļūt par optometristu, studijas jāturpina profesionālā maģistra studiju programmā "Optometrija", kas dod iespēju kļūt par ārstniecības personu – optometristu.

ENG/

After completing studies, graduates work as optometrist’s assistants in optics and clinics, helping to make the necessary visual function assessments and measurements or by training patient contact lenses in use and care. The skills acquired during the study practice allows becoming also an optician or a visual ergonomic consultant. If a graduate wants to become an optometrist, the studies must be continued in the Optometry Professional Master's program, which gives the opportunity to become an optometrist.

 
Studējošie programmu var apgūt angļu valodā: 3 gados - 6 semestru pilna laika klātienes studijās;     Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma. Duration: 3 years of full-time studies    
Studiju maksa gadā / Tuition fee per year- 4950 €
Studijām angļu valodā budžeta vietu nav / No State funded budget places for studies in English
Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā / Bachelor degree of Natural sciences in Optometry

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE matemātikā*
CE angļu valodā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*Centralizēto eksāmenu rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada atzīme angļu valodā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Nosacījumi ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs:

1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam matemātikā vai fizikā, vai ķīmijā, vai bioloģijā (atzīmei jābūt ne zemākām kā 6 (10 ballu skalā) jeb “gandrīz labi”). Ja vidējās izglītības dokumentā nav norādīta atzīme matemātikā vai fizikā, vai ķīmijā, vai bioloģijā, to var aizstāt ar LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes rīkotā matemātikas vai fizikas testa vērtējumu;
2) angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.16. punktu.

 

ENG/

Admission requirements for international students:

1. General secondary high school diploma;
2. English language proficiency.
3. Grade in Mathematics or Physics or Chemistry or Biology must be no less than 6 in a 10 point grading system.