OPTOMETRIJA - BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā, ASV un Austrālijā, ir dabas zinātnēs, bet papildu profesionālās prasmes un iemaņas  ir no primārās redzes aprūpes jomas – optometrijas. Latvijas Universitātē studiju programmu iespējams apgūt arī angļu valodā.

Studiju programmas akadēmiskais saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu priekšmetiem un speciāli izvēlētiem medicīnas priekšmetiem, kuri attiecas uz cilvēka redzes sistēmu. Programma sniedz studējošiem zinātnisku pamatu viņu turpmākai profesionālajai darbībai primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar pacientu redzes defektiem saistītas problēmas, kā arī iemaņas studējošo turpmākajam zinātniskajam darbam.

ENG/

Bachelor studies in optometry are wide ranged studies based on the vision science and the modern problem of primary vision care. The degree offered by the University of Latvia, as it is in the United Kingdom, the United States, and Australia, is based on natural sciences, while the additional professional skills and competencies are from the field of primary vision care – optometry.

The academic content of the study program consists of natural science subjects and specially selected medical subjects that are related to the human vision system. The program provides the students with a scientific basis for their further professional activity in primary vision care, developing the skills of scientific analysis and the ability to independently solve problems related to the patient's vision defects, as well as skills for the students' future scientific work.

 

Pēc studiju beigšanas absolventi strādā par optometristu asistentiem  optikās un klīnikās, palīdzot veikt nepieciešamos redzes funkciju novērtējumus un mērījumus vai apmācot pacientu kontaktlēcu lietošanā un kopšanā. Studiju prakses laikā iegūtās prasmes ļauj kļūt arī par optiķi vai redzes ergonomikas konsultantu. Ja absolvents vēlas kļūt par optometristu, studijas jāturpina Optometrijas profesionālajā maģistratūras programmā, kas dod iespēju kļūt par ārstniecības personu – optometristu.

ENG/

After completing studies, graduates work as optometrist’s assistants in optics and clinics, helping to make the necessary visual function assessments and measurements or by training patient contact lenses in use and care. The skills acquired during the study practice allows becoming also an optician or a visual ergonomic consultant. If a graduate wants to become an optometrist, the studies must be continued in the Optometry Professional Master's program, which gives the opportunity to become an optometrist.

 

Studējošie programmu var apgūt angļu valodā:

 

1) 3 gados - 6 semestru pilna laika klātienes studijās;

(Uzņemšana 2019. gada vasarā)

 

2) 4 gados - 8 semestru nepilna laika neklātienes studijās

(2019. gada vasarā uzņemšana NENOTIEK)

 

Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.

 

Duration:

1) 3 years of full-time studies

(Enrolment in summer 2019)

 

2) 4 years of part-time tudies

(NO Enrolment in summer 2019)

 

Studiju maksa gadā / Tuition fee per year- 4000 EUR

Studijām angļu valodā budžeta vietu nav / No State funded budget places for studies in English

Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā / Bachelor degree of Natural sciences in Optometry

Vidējā izglītība

Nosacījumi ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs:

1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam matemātikā vai fizikā, vai ķīmijā, vai bioloģijā. Ja vidējās izglītības dokumentā nav norādīta atzīme matemātikā vai fizikā, vai ķīmijā, vai bioloģijā to var aizstāt ar LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes rīkotā matemātikas vai fizikas testa vērtējumu;

2) angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti - TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 72 punkti vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – B, vai PTE (Pearson Test of English) General – vismaz B2, vai apliecinājums par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm, izņemot gadījumus, kad angļu valoda ir dzimtā valoda un/vai vidējā izglītība iegūta angļu valodā (ASV, Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Lielbritānijā, Skotijā un Īrijā).

Vispārīgie nosacījumi

 

ENG/

Admission requirements

1. General secondary high school diploma;
2. English language proficiency.
3. Grade in Mathematics or Physics or Chemistry or Biology must be no less than 4 in a 10 point grading system.


Admission requirements for citizens of India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh and Pakistan:

1. Results of one of the internationally recognized tests (IELTS, TOEFL etc.) at least level B2 at CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) or passed UL English Test;

2. Skype interview which includes questions about profiling subjects and motivation.