MATEMĀTIĶIS STATISTIĶIS - PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Matemātiķis statistiķis” mērķis ir sagatavot kvalificētus matemātiķus un statistiķus, kas varētu strādāt tādās Latvijas valsts iestādēs un privātā sektora uzņēmumos kā ministrijas, Centrālajā Statistikas pārvalde, pašvaldības, auditorfirmas, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, bankas utt. par statistikas matemātiķi vai citā profesijā, kurā nepieciešams sistemātiski veikt dziļu, matemātiski pamatotu statistisko analīzi, matemātisko modelēšanu un uz datiem balstītu nākotnes iespēju prognozēšanu.

Programmā apgūst matemātisko kursu teorētisko bāzi, lai sekmīgi varētu apgūt profesijā statistikas matemātiķis nepieciešamos matemātikas un statistikas profesionālās specializācijas kursus. Programma paredz 20 kredītpunktu praksi, kuras laikā students varēs studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pielietot reālu praktisku uzdevumu risināšanā, kā arī apgūt profesijas specifiku. Programmā iekļauti arī  LU vispārizglītojošie kursi  - Uzņēmējdarbības pamati un Saskarsmes psiholoģija. Šo kursu apguve paredz paplašināt studentu redzesloku gan ar profesiju saistītos ekonomikas un tiesību jautājumos, gan pasauli izzinošos jautājumos.


Studiju plāns

Profesionālais bakalaura grāds statistikas matemātikā nodrošina līdzvērtīgu izglītības līmeni, kāds ir citās Eiropas Savienības valstīs un arī ārpus tās robežām. Līdz ar to, izpildot programmas prasības, students iegūst gan profesionālās prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas statistikas matemātiķa darbā, gan arī akadēmiskās zināšanas matemātikā, kas nodrošina iespēju studēt tālāk atbilstošās maģistrantūras programmās.

Studējošie programmu var apgūt 4 gados - 8 semestru pilna laika klātienes studijās. Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Uzņemšanai 2021./2022. akadēmiskā gada rudens semestrī - 60 budžeta vietas pilna laika klātienē
Profesionālā bakalaura grāds statistikas matemātikā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā

CE matemātikā*

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Papildu punkti: LU Mazās matemātikas universitātes (MMU) dalībnieki 2021. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 100 punktus; LU “Izcilības skolas” dabaszinātņu klases absolventi 2021. gadā, kuri ir saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 50 punktus.

Priekšrocības:  Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas, fizikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes un atzinības rakstu ieguvējiem 2020. un 2021. gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences matemātikas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2020. un 2021. gadā; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2020. un 2021. gadā.