MATEMĀTIĶIS STATISTIĶIS - PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Matemātiķis statistiķis” mērķis ir sagatavot kvalificētus matemātiķus un statistiķus, kas varētu strādāt tādās Latvijas valsts iestādēs un privātā sektora uzņēmumos kā ministrijas, Centrālajā Statistikas pārvalde, pašvaldības, auditorfirmas, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, bankas utt. par statistikas matemātiķi vai citā profesijā, kurā nepieciešams sistemātiski veikt dziļu, matemātiski pamatotu statistisko analīzi, matemātisko modelēšanu un uz datiem balstītu nākotnes iespēju prognozēšanu.

Programmā apgūst matemātisko kursu teorētisko bāzi, lai sekmīgi varētu apgūt profesijā statistikas matemātiķis nepieciešamos matemātikas un statistikas profesionālās specializācijas kursus. Programma paredz 20 kredītpunktu praksi, kuras laikā students varēs studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pielietot reālu praktisku uzdevumu risināšanā, kā arī apgūt profesijas specifiku. Programmā iekļauti arī  LU vispārizglītojošie kursi  - Uzņēmējdarbības pamati un Saskarsmes psiholoģija. Šo kursu apguve paredz paplašināt studentu redzesloku gan ar profesiju saistītos ekonomikas un tiesību jautājumos, gan pasauli izzinošos jautājumos.


Studiju plāns

Profesionālais bakalaura grāds statistikas matemātikā nodrošina līdzvērtīgu izglītības līmeni, kāds ir citās Eiropas Savienības valstīs un arī ārpus tās robežām. Līdz ar to, izpildot programmas prasības, students iegūst gan profesionālās prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas statistikas matemātiķa darbā, gan arī akadēmiskās zināšanas matemātikā, kas nodrošina iespēju studēt tālāk atbilstošās maģistrantūras programmās.

Profesionālā bakalaura grāda statistikas matemātikā ieguvēji ir arī gaidīti darbā Centrālajā statistikas pārvaldē, GfK, Kantar TNS u. c. iestādēs, kas veic dažādas aptaujas un analītiskus pētījumus; BALTA, BTA,ERGO u. c. apdrošināšanas uzņēmumos; Latvijas Bankā, SEB bankā, Swedbank u. c. bankās, kuras veic analītiskus finanšu pētījumus; Valsts zemes dienestā, Valsts ieņēmumu dienestā un citās valsts un privātajās iestādēs, kas apstrādā un analizē datus.

Studējošie programmu var apgūt 4 gados - 8 semestru pilna laika klātienes studijās. Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2400 € gadā. Citu valstu pilsoņiem – 4553 € gadā
Uzņemšanai 2023./2024. akadēmiskā gada rudens semestrī - 50 budžeta vietas pilna laika klātienē
Profesionālais bakalaura grāds statistikas matemātikā un statistikas matemātiķa kvalifikācija

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Papildu punkti: LU Mazās matemātikas universitātes (MMU) dalībnieki 2023. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 100 punktus;

Priekšrocības:  Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas, fizikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma un atzinības rakstu ieguvējiem no 2021. līdz 2023. gadam; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences matemātikas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem no 2021. līdz 2023. gadam; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem no 2021. līdz 2023. gadam.