MATEMĀTIKA -BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Matemātikas bakalaura studiju programma nodrošina kvalitatīvu akadēmisko izglītību matemātikas zinātnē. Studējošie iegūst gan teorētiskās zināšanas, gan iemaņas pētniecībā, kas nodrošina pamatu profesionālajai darbībai. Zinātniskās analīzes spējas attīsta prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavo studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām.

Matemātikas bakalaura studiju programma nodrošina pamatzināšanas matemātikas zinātnes fundamentālajās apakšnozarēs, matemātikas praktiskajiem pielietojumiem aktuālās apakšnozarēs. Vienlīdz liela vērība tiek veltīta matemātikas teorētiskajiem aspektiem un iegūto prasmju un iemaņu praktiskai izmantošanai. Teorijas un prakses mijiedarbību veicina vairāki semināri, kursa un bakalaura darbi.

Studiju programmā A daļā paredzēts apgūt kursus 91 kredītpunkta apjomā, B daļā kursus 60 kredītpunktu apjomā, bet C daļā 9 kredītpunktu apjomā. A daļā apgūstamie studiju kursi ir Programmēšana un datori, Algebra, Analītiskā ģeometrija, Matemātiskās loģikas un kopu teorijas elementi, Matemātiskā analīze, Diferenciālvienādojumi, Skaitliskās metodes, Matemātiskā statistika, Kompleksā mainīgā funkciju teorija, Varbūtību teorija.

Programma nodrošina nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi augstas kvalifikācijas profesionāļu sagatavošanai matemātikas lietojumiem tautsaimniecībā (matemātiskā modelēšana, matemātiskā statistika), zinātnē un visu līmeņu matemātiskās izglītības nodrošināšanai. Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri spēj patstāvīgi un radoši apgūt jaunākos matemātikas zinātnes sasniegumus un tos efektīvi pielietot praksē.

Dabaszinātņu bakalaura grāda matemātikā ieguvēji ir sagatavoti studijām maģistra studiju programmās matemātikā kā Latvijas, tā arī citu ES valstu universitātēs. Izmantojot studiju programmas piedāvātās iespējas, absolventi var turpināt maģistra studijas arī zinātņu nozarēs, kuru attīstībai kvalificētas matemātikas zināšanas ir būtiskas, tā dodot ieguldījumu šo zinātņu nozaru attīstībā. Dabaszinātņu bakalaura grāda matemātikā ieguvēji kā analītiķi vai pētnieki ir arī gaidīti tūlītējā darbā dažādos uzņēmumos.

Studējošie programmu var apgūt 4 gados - 8 semestru pilna laika klātienes studijās. Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.

Studiju maksa gadā - 2000 EUR

Uzņemšanai 2020./2021. akadēmiskā gada rudens semestrī - 30 budžeta vietas pilna laika klātienē

Dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība​​​​​​​

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: 

CE latviešu valodā

CE matemātikā*

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas, fizikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes un atzinības rakstu ieguvējiem 2019. un 2020. gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences matemātikas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2019. un 2020. gadā.

Papildu punkti: LU Mazās matemātikas universitātes (MMU) dalībnieki 2020. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 100 punktus.