FIZIKA - BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Fizikas bakalaura programma veido studentos izpratni par fizikālām likumsakarībām apkārtējā pasaulē un tehnoloģijās, attīsta radošumu, kritisko domāšanu, eksperimentālās prasmes, fizikālas un matemātiskas modelēšanas spējas, sagatavojot darbam pētniecībā, industrijā, izglītības un citās jomās. Iegūtās prasmes un izpratnes līmenis ļauj studēt Fizikas maģistra un citās radniecīgās maģistra programmās, tai skaitā pasaules labākajās  augstskolās, vai uzreiz tās pielietot darbā inovatīvos uzņēmumos. Studijas notiek modernās auditorijās un laboratorijās, studiju process ir studentcentrēts, un tajā tiek izmantotas modernās mācību metodes. Pasniedzēji ir starptautiski aktīvi zinātnieki, kas doktora grādu un darba pieredzi ieguvuši labās ārvalstu augstskolās.

Programmas obligātajā daļā Tu studēsi vispārīgo fiziku, moderno fiziku, programmēšanu, eksperimentālo datu apstrādi, eksperimentu vadību, astronomiju un astrofiziku, ķīmiju, bioloģiju. Ja vēlēsies, tad Tu varēsi studēt elektroniku, nanozinātni, elementārdaļiņu fiziku, augstāko matemātiku, datormodelēšanas un mašīnmācīšanās pielietošanu fizikā, fizikas vēsturi. Tu pielietosi iegūtās zināšanas, izejot praksi uzņēmumā vai zinātniskā institūtā, un veiksi pētījumu, gatavojot bakalaura darbu. Tu iegūsi starptautisku studiju pieredzi, izmantojot iespēju daļu no programmas apgūt partneraugstskolās citās Eiropas valstīs.


Studiju plāns

Studenti sāk strādāt specialitātē jau no pirmā kursa vai arī Prakses kursu ietvaros un, beidzot studijas, visiem absolventiem ir darba pieredze fizikas nozarē. Fizikas bakalauri strādā uzņēmumos, institūtos, valsts pārvaldē, skolās un augstskolās Latvijā un ārvalstīs, veido savus jaunuzņēmumus. Tā ir interesanta un dinamiska darba vide, kas nodrošina tālākas attīstības iespējas.

Pārliecinies par plašajām un daudzveidīgajām darba iespējām grafikā, kurā esam apkopojuši informāciju par darba gaitām pēc programmas absolvēšanas.

Studējošie programmu var apgūt 3 gados - 6 semestru pilna laika klātienes studijās. Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2200 € gadā. Citu valstu pilsoņiem – 2420 € gadā
Uzņemšanai 2022./2023. akadēmiskā gada rudens semestrī - 60 budžeta vietas pilna laika klātienē
Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: 

  1. Variants15% CE latviešu valodā + 10% CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā + 65% CE matemātikā* + 10% CE fizikā (ja nav kārtots, tad 0)
  2. Variants – 15% CE latviešu valodā + 10% CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā + 5% CE matemātikā* + 70% CE fizikā.

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

20% gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā + 60% gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai fizikā + 20% gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgai (ne zemākai par 4) gada atzīmei fizikā.

Papildus punkti: LU Jauno fiziķu skolas dalībnieki 2022. mācību gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 100 punktus;

Priekšrocības:  Latvijas valsts, Eiropas vai starptautiskās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. pakāpes un atzinības rakstu ieguvējiem no 2020. līdz 2022. gadam vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences fizikālo zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem no 2020. līdz 2022. gadam; atklātās fizikas, matemātikas vai astronomijas olimpiādes 1. – 3. vietas un atzinības rakstu ieguvējiem no 2020. līdz 2022. gadam.