Teoloģija un reliģiju zinātne - doktora studiju programma

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programma nodrošina radošu un tolerantu studiju vidi patstāvīgai pētniecībai, kurai nepieciešamās zināšanas palīdz iegūt pieredzējis akadēmiskais personāls. LU Teoloģijas fakultātes mācībspēki arī palīdz doktorantiem spert pirmos soļus akadēmiskajā vidē (konsultējot dalību konferencēs, nodrošinot pedagoģiskā darba praksi u.tml.). Studentiem ir iespēja izvēlēties viņus interesējošo promocijas darba tēmu no plašā teoloģijas un reliģijpētniecības apakšnozaru loka. Studiju programmas realizācijas rezultātā plānots sagatavot pētniekus un mācībspēkus teoloģijā un reliģiju zinātnē, kā arī profesionāļus ar teoloģijas doktora zinātnisko grādu.

LU Teoloģijas fakultātes doktorantūra sadarbojas ar citām Eiropas universitātēm Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Igaunijā, kā arī ziemeļvalstīs, līdz ar to doktorantiem ir iespēja studiju laikā veikt pētniecību un piedalīties konferencēs un kolokvijos arī ārpus Latvijas, tādējādi patstāvīgi veidojot atgriezenisko saikni ar teoloģijas pētniecību pasaulē.

 

Doktoranti galvenokārt nodarbojas ar pētniecību izvēlētajā jomā, kas rezultējas promocijas darbā (200 lpp.) kādā no Eiropas Savienības valodām. Paralēli tam studējošie piedalās A un B daļas kursos, kuros diskutē par jaunākajām atziņām un metodēm teoloģijā un reliģiju zinātnē un par to, kā šīs zināšanas un prasmes izmantot savā pētnieciskajā darbā. 

Jomās, kas saistītas ar reliģiju pētniecību un aktuālo norišu vai procesu analītiku (augstskolās, institūtos, medijos), administrāciju (valsts un pašvaldību institūcijās, reliģiskajās un nevalstiskajās organizācijās) un praksi (baznīcās un citās reliģiskajās organizācijās - garīgās aprūpes, atbalsta un izaugsmes jomās), kā arī reliģisko izglītošanu un vispārējo pakalpojumu sniegšanu (piemēram, ārstniecības atbalsta personas veselības aprūpē, garīgās aprūpes un atbalsta sniedzēji sociālo pakalpojumu jomā, u.c.). 

3 gadi jeb 6 semestri (PLK - pilna laika klātiene).

4 gadi jeb 8 semestri (NLK - nepilna laika klātiene).

Lekcijas galvenokārt notiek darba dienu pēcpusdienās atkarībā no konkrētā docētāja nodarbību plānojuma.

Pilna un nepilna laika klātiene: EUR 2200 gadā.

Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) filozofijā, ētikā un reliģijā

Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē. 

Iestājpārrunās pretedenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, lai noteiktu, kuri pretendenti tiks ieskaitīti budžeta vietās. 

 

Vairāk informācijas par uzņemšanas kārtību atradīsiet LU doktorantūras studiju programmas sadaļā