TIESĪBU ZINĀTNE - PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Studiju programma paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagtavošanai. Pieejams plašs izvēles kursu klāsts - tajā skaitā arī virkne kursu angļu valodā. Saskaņā ar valsts noteiktajiem standartiem, paredzētas četru veidu studiju prakses dažādās tiesību nozarēs. Profesionālo iemaņu apguvei un pilnveidei studējošie var līdzdarboties Juridiskās prakses un palīdzības centrā, pieredzējušu juristu un docētāju vadībā sniedzot konsultācijas centra klientiem un vienlaikus iegūstot kredītpunktus.

Studijas notiek augsti kvalificētu mācībspēku vadībā, starp kuriem ir tiesneši, zvērināti advokāti, dažādu valsts institūciju vadītāji un citi nozares profesionāļi.

 

1. studiju gadā studējošie apgūst juridiskās metodes tiesību piemērošanai, vides tiesības, komerctiesības, Eiropas Savienības starptautiskās privāttiesības un starptautisko civilprocesu, tiesību filozofiju, kā arī psiholoģijas un pedagoģijas pamatus. Papildus studenti no plaša obligātās izvēles kataloga var izvēlēties sev saistošākos kursus dažādās tiesību apakšnozarēs latviešu un angļu valodā. Studenti uzsāk maģistra darba izstrādi.

2. studiju gadā studējošie dodas praksē civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību jomā, kā arī praksē, kas saistīta ar izvēlēto maģistra darba tematu. Studenti pilnīgi izstrādā un aizstāv maģistra darbu, kā arī kārto jurista kvalifikācijas valsts eksāmenu.

Absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kura ļauj strādāt visplašākajā spektrā juridisko profesiju – tiesās, advokatūrā, notariātā, valsts un pašvaldību iestādēs, privātos uzņēmumos, kā arī Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijās. Pēc normatīvajos aktos noteiktā vecuma sliekšņa un kvalifikācijas prasību sasniegšanas absolventi var pretendēt uz tiesneša, zvērināta advokāta, notāra, tiesu izpildītāja u.c. amatiem.

2 gadi jeb 4 semestri pilna laika klātienē. Studijas notiek darba dienās plkst. 16.30-21.30. Obligātos A daļas studiju kursus plāno no plkst. 18.15.

Studiju maksa gadā - 2060 EUR

Uzņemšanai 2018. gada rudens semestrī - 51 budžeta vieta

Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē, kvalifikācija: jurists

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

Vispārīgie nosacījumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).

Detalizēta informācija par studiju programmu, uzņemšanas nosacījumiem, studiju plāns un papildu informācija pieejami šeit.