Moderno valodu un biznesa studijas - bakalaura studiju programma

Programma piedāvā iegūt akadēmiskas zināšanas lietišķajā valodniecībā un komerczinībās. Tā ļauj attīstīt starpkultūru komunikācijas prasmes, uzņēmējdarbības prasmes, prasmi strādāt komandā, izrādīt iniciatīvu un citas starptautiskajā darba tirgū nepieciešamās prasmes. Programmas obligātajā sadaļā iekļauts studiju kurss "Prakse lietišķajā valodniecībā". Studiju programma ļauj izvēlēties vienu no valodu moduļiem: angļu-franču, angļu-spāņu vai angļu-vācu, kuros studenti iegūst zināšanas un prasmes lietišķajā angļu un otrajā svešvalodā. Studiju valoda: angļu.

Programmas direktore

  • 1. gads – Biznesa angļu valoda, Angļu valodas komunikatīvā gramatika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Ievads valodniecībā ar specializāciju anglistikā, studiju kursi izvēlētajā valodas apakšprogrammā u. c.;
  • 2. gads – Finanšu angļu valoda, Ievads biznesa diskursā, Grāmatvedības teorija, Vadības teorija, studiju kursi izvēlētajā valodas apakšprogrammā, trešā svešvaloda (iespējams izvēlēties itāļu, vācu, franču, spāņu, zviedru, norvēģu valodu), ASV / Lielbritānijas / Kanādas u.c. valstu kultūras studijas u.c.;
  • 3. gads – Juridiskā angļu valoda, Lietišķā spāņu (vācu/franču) valoda, Tirgvedība, Starpkultūru komunikācija, Tulkošanas pamati, Ekonomikas antropoloģija, Starptautiskās ekonomiskās attiecības, kursa darbs u. c.
  • 4. gads – Prakse lietišķajā valodniecībā, Personālvadība, Uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā, Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana, Angļu valodas leksikoloģija un stilistika, bakalaura darbs u.c.

Studiju programmā ir iekļauta prakse 4 kredītpunktu apjomā, kas studentiem ļauj pārbaudīt savas prasmes, darbojoties kā vadītāju asistentiem un dažādu komercdarbības jomu darbinieku palīgiem  valsts iestādēs un privātajos uzņēmumos gan Latvijā, gan ārzemēs, tostarp ERASMUS+ programmas ietvaros.

Studiju programmas absolventi strādā par organizāciju vadītāju asistentiem, projektu vadītāju asistentiem, mārketinga nodaļu vadītāju asistentiem, referentiem, tulkiem, pasniedzējiem valodu centros un citos amatos, kur nepieciešama vairāku valodu un biznesa vadības un ekonomikas zināšanu integrēšana, kā arī vada paši savus uzņēmumus.

Elizabete Vagnere, vadības sekretāre Latvijas Bankā

Pirms studiju uzsākšanas man nebija īstas pārliecības par to, ko vēlos darīt turpmāk dzīvē. Programmas starpdisciplinārā pieeja man ir palīdzējusi saprast, kuri virzieni mani vairāk saista, un ir atklājusi arī jaunas mani interesējošas nozares. Ņemot vērā savu un studiju biedru pieredzi, varu teikt, ka šī programma paver plašas darba iespējas. Pirmajos studiju gados darbojos
tulkošanas jomā, bet 4. kursā saņēmu darba piedāvājumu no Latvijas Bankas, kur šobrīd strādāju kā vadības sekretāre. Darbā man īpaši noder padziļinātās angļu valodas zināšanas lietišķajā komunikācijā un ekonomikas un finanšu jomās, kā arī prasme darboties komandā un ātri pielāgoties nestandarta situācijām.

pilna laika klātiene - 4 gadi; nepilna laika neklātiene - 5 gadi

2018. gada rudens semestrī budžeta vietas - 5

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam (ieskaitot):

Gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, gada atzīme angļu valodā, gada atzīme matemātikā.

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

Centralizēto eksāmenu atzīme angļu valodā, matemātikā un latviešu valodā.

Priekšrocības:
Latvijas valsts angļu valodas olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas (angļu valoda) 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā.

HZF darbojas rotācija – studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt budžeta vietu, valsts un mecenātu stipendijas.

Programmas koordinatore Vineta Apse: vineta.apse@lu.lv

DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR STUDIJU PROGRAMMU