Datorzinātnes - maģistra studiju programma

Studiju programmas mērķis ir sagatavot gan augsti kvalificētus "eksportējamus" speciālistus privātajiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, kuri būtu spējīgi ne tikai projektēt un realizēt sarežģītas informācijas sistēmas, bet arī vadīt projektus un patstāvīgi apgūt jaunas tehnoloģijas ātri augošajā IT nozarē, gan sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus, kas ir gatavi veikt pētniecisko darbu IT nozarē, kā arī veikt jaunu tehnoloģiju un sistēmu ekspertīzi un strādāt par augstskolu pasniedzējiem.

Atkarībā no izvēlētās apakšprogrammas, programmas absolventi ir speciālisti, kuri spēj:

 • modelēt un analizēt lielas un sarežģītas sistēmas;
 • attīstīt lielas un sarežģītas programmatūras sistēmas, informācijas sistēmas un datortīklus;
 • vadīt lielus projektus un speciālistu grupas;
 • sekot līdzi informācijas tehnoloģiju attīstībai un ātri apgūt jaunas tehnoloģijas un produktus;
 • iesaistīties pētniecībā un apmācībā.

Programma jau otro reizi ieguvusi Eiropas ekspertu atzinību - Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīmi „Euro-Inf Quality Label”.

Detalizēta informācija par programmu

 

Programmas direktors

Studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti jeb 120 ECTS.

Uzsākot studijas, studentam ir jāizvēlas viena no 6 apakšprogrammām:

 • Datorzinātne (DZ, Computer Science) – pētnieki un pasniedzēji,
 • Programminženierija (PI, Software Engineering) – vadošie programmētāji un programmatūras projektu vadītāji,
 • Informācijas tehnoloģijas (IT, Information Technologies) – vadošie datortīklu speciālisti un projektu vadītāji,
 • Informācijas sistēmas (IS, Information Systems) – vadošie datubāzu un informācijas sistēmu speciālisti un projektu vadītāji.
 • Datorinženierija (DI, Computer Engineering) – iegulto sistēmu vadošie speciālisti un projektu vadītāji.
 • Jaunums! Bioinformātika (BIO, Bioinformatics) – bioinformātikas vadošie speciālisti. Ietver bioloģijas kursus 30 krp apjomā. Sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultāti.

No izvēlētās apakšprogrammas būs atkarīgs studiju kursu saraksts.

Lai varētu sekmīgi studēt šajā studiju programmā, būs nepieciešamas pietiekami labas priekšzināšanas un/vai iemaņas:

 • programmēšanā vienā no šādām valodām: C++, C, Java, Pascal, Python, PHP, SQL vai līdzīgā;
 • darbā ar datu bāzēm

Programmas pasniedzēju "spice" ir Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi: prof. Andris Ambainis, prof. Guntis Bārzdiņš; korespondētājlocekļi: prof. Aleksandrs Belovs, prof. Juris Borzovs, prof. Kārlis Čerāns, prof. Juris Vīksna.

Pieprasījums pēc IT speciālistiem ar katru gadu arvien pieaug, taču vēl lielāks pieprasījums ir pēc augsti kvalificētiem speciālistiem, kuri spēj risināt sarežģītas problēmas un ļoti ātri apgūt jaunas darbības jomas. Maģistra diploms ir iespēja gūt profesionālu attīstību un izaugsmi.

Pilna laika klātiene: 2 gadi (4 semestri)
Studiju maksa gadā - 3670 EUR
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī budžeta vietas - 120
Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība dabaszinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs, vadībzinātnē vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2022./2023. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi)

Papildu nosacījums: pārrunas, kuru rezultātā tiek novērtēts, vai reflektanta iepriekšējā izglītība un darba pieredze nodrošina sekmīgas studijas programmā. Personām, kurām identificēti trūkumi datorikas zināšanās un prasmēs, maģistra studiju programmas laikā ir papildus jāapgūst nepieciešamie datorzinātņu bakalaura studiju programmas kursi

Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: datorinženierija; datorzinātne; programminženierija; informācijas tehnoloģijas; informācijas sistēmas; bioinformātika. Piesakoties studijām, jānorāda apakšprogramma. Konkursa rezultāti tiek noteikti programmā kopumā.

Studiju metodiķe: Ella Arša, Raiņa bulvāris 19, 320. telpa, tālrunis: 67034707, e-pasts: ella.arsa@lu.lv