Datorzinātnes - maģistra studiju programma

Studiju programmas mērķis ir sagatavot gan augsti kvalificētus "eksportējamus" speciālistus privātajiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, kuri būtu spējīgi ne tikai projektēt un realizēt sarežģītas informācijas sistēmas, bet arī vadīt projektus un patstāvīgi apgūt jaunas tehnoloģijas ātri augošajā IT nozarē, gan sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus, kas ir gatavi veikt pētniecisko darbu IT nozarē, kā arī veikt jaunu tehnoloģiju un sistēmu ekspertīzi un strādāt par augstskolu pasniedzējiem.

Atkarībā no izvēlētās apakšprogrammas, programmas absolventi ir speciālisti, kuri spēj:

 • modelēt un analizēt lielas un sarežģītas sistēmas;
 • attīstīt lielas un sarežģītas programmatūras sistēmas, informācijas sistēmas un datortīklus;
 • vadīt lielus projektus un speciālistu grupas;
 • sekot līdzi informācijas tehnoloģiju attīstībai un ātri apgūt jaunas tehnoloģijas un produktus;
 • iesaistīties pētniecībā un apmācībā.

Programma jau otro reizi ieguvusi Eiropas ekspertu atzinību - Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīmi „Euro-Inf Quality Label”.

 

Studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti jeb 120 ECTS.

Uzsākot studijas, studentam ir jāizvēlas viena no 6 apakšprogrammām:

 • Datorzinātne (DZ, Computer Science) – pētnieki un pasniedzēji,
 • Programminženierija (PI, Software Engineering) – vadošie programmētāji un programmatūras projektu vadītāji,
 • Informācijas tehnoloģijas (IT, Information Technologies) – vadošie datortīklu speciālisti un projektu vadītāji,
 • Informācijas sistēmas (IS, Information Systems) – vadošie datubāzu un informācijas sistēmu speciālisti un projektu vadītāji.
 • Datorinženierija (DI, Computer Engineering) – iegulto sistēmu vadošie speciālisti un projektu vadītāji.
 • Jaunums! Bioinformātika (BIO, Bioinformatics) – bioinformātikas vadošie speciālisti. Ietver bioloģijas kursus 30 krp apjomā. Sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultāti.

No izvēlētās apakšprogrammas būs atkarīgs studiju kursu saraksts (skat. sadaļu "Papildus informācija").

Lai varētu sekmīgi studēt šajā studiju programmā, būs nepieciešamas pietiekami labas priekšzināšanas un/vai iemaņas:

 • programmēšanā vienā no šādām valodām: C++, C, Java, Pascal, Python, PHP, SQL vai līdzīgā;
 • darbā ar datu bāzēm

Programmas pasniedzēju "spice" ir Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi: prof. Andris Ambainis un prof. Jānis Bārzdiņš; korespondētājlocekļi: prof. Guntis Bārzdiņš, prof. Juris Borzovs, prof. Kārlis Čerāns, prof. Audris Kalniņš, prof. Juris Vīksna.

Pieprasījums pēc IT speciālistiem ar katru gadu arvien pieaug, taču vēl lielāks pieprasījums ir pēc augsti kvalificētiem speciālistiem, kuri spēj risināt sarežģītas problēmas un ļoti ātri apgūt jaunas darbības jomas. Maģistra diploms ir iespēja gūt profesionālu attīstību un izaugsmi.

Pilna laika klātiene: 2 gadi (4 semestri)

Studiju maksa gadā - 2000 EUR (uzņemšana notiek tikai budžeta vietās)

2019. gada rudens semestrī budžeta vietas - 130

Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs

Elektroniskā pieteikšanās studijām notiek no  1. jūlija līdz 11. jūlijamPieteikšanās fakultātē vai sūtot dokumentus uz e-pastu – no 1. jūlija līdz 12. jūlijam.  Uzzini vairāk 

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība dabaszinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs, vadībzinātnē vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2018./2019. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi)

Papildu nosacījums: pārrunas, kuru rezultātā tiek novērtēts, vai reflektanta iepriekšējā izglītība un darba pieredze nodrošina sekmīgas studijas programmā. Personām, kurām identificēti trūkumi datorikas zināšanās un prasmēs, maģistra studiju programmas laikā ir papildus jāapgūst nepieciešamie datorzinātņu bakalaura studiju programmas kursi

Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: datorinženierija; datorzinātne; programminženierija; informācijas tehnoloģijas; informācijas sistēmas; bioinformātika. Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma

Studiju metodiķes Ella Arša un Anita Ermuša, Raiņa bulv. 29, 411.telpa, darba dienas laikā, tālrunis: 67224363, e-pasts: secret@mii.lu.lv

Uzsākot studijas Datorzinātņu maģistra programmā, studentam ir jāizvēlas viena no 6 apakšprogrammām. No tā būs atkarīgs obligāti apgūstamo studiju kursu saraksts (sk. tālāk). Studijas beidzot, apgūtās apakšprogrammas definīcija tiks iekļauta maģistra diploma pielikumā.

Pavisam 3 semestros studiju kursos jāiegūst 56 kredītpunkti (krp) un jāizstrādā 4 krp maģistra kursa darbs, bet 4.semestrī jāizstrādā 20 krp maģistra darbs.

Obligātie kursi

Apakšprogrammās DZ, PI, IT, IS, DI obligāti jāapgūst šādi kursi (programmas A daļa, 24+20 krp):

 • DatZ5009: Datoru tīkli I (4) 
 • DatZ5022: Zināšanu inženierija (4)
 • DatZ5032: Modernās programmēšanas tehnoloģijas (4) Šo kursu būs grūti nokārtot, ja vēl neprotat labi programmēt!
 • DatZ6009: Programmatūras kvalitāte (2)
 • DatZ6015: Lietišķā kriptogrāfija (2)
 • DatZ6111: IT projektu pārvaldība (4)
 • DatZ6016: Maģistra kursa darbs datorzinatnē (4)
 • DatZ6017: Maģistra darbs datorzinatnē (20)

Apakšprogrammā BIO no šiem kursiem obligāti ir jāapgūst tikai trīs (28 krp): Modernās programmēšanas tehnoloģijas (4), Maģistra kursa darbs datorzinatnē (4), Maģistra darbs datorzinatnē (20). 

 

Datorzinātnes apakšprogrammā obligāti apgūstami vēl šādi kursi (16 krp):

 • DatZ5006: Ātru algoritmu konstruēšana un analīze (4)
 • DatZ5031: Grafu teorija (2)
 • DatZ5041: Varbūtiskie algoritmi (2) – i-kurss
 • DatZ5045: Skaitļu teorija [M] (2) – i-kurss
 • DatZ6056: Dziļā mašīnmācīšanās (4)
 • Mate5033: Kombinatorika (2) – i-kurss

Vēl jāizvēlas brīvās izvēles kursi 20 krp apjomā.

Ieteicamais obligāto kursu plānojums pa semestriem:

1.semestrī: 16 krp obligāti (Tīkli1, ModProgr, ĀtrieAlg, Grafi vai VarbutAlg, SkaitļuT vai Kombin), 4 krp brīva izvēle;
2.semestrī: 12 krp obligāti (ZinInž, ProgrKval, LietKripto, DziļāMM), 8 krp brīva izvēle;
3.semestrī: 12 krp obligāti (KursaD, ITPārv, Grafi vai VarbutAlg, SkaitļuT vai Kombin), 8 krp brīva izvēle.

 

Programminženierijas apakšprogrammā obligāti apgūstami vēl šādi kursi (12 krp):

 • DatZ5006: Ātru algoritmu konstruēšana un analīze (4)
 • DatZ5010: Sistēmu projektēšana (4)
 • DatZ5013: Programmatūras testēšana (4)

Vēl jāizvēlas brīvās izvēles kursi 24 krp apjomā.

Ieteicamais obligāto kursu plānojums pa semestriem:

1.semestrī: 12 krp obligāti (Tīkli1, ModProgr, ĀtrieAlg), 8 krp brīva izvēle;
2.semestrī: 12 krp obligāti (ZinInž, ProgrKval, LietKripto, ProgrTest,), 8 krp  brīva izvēle;
3.semestrī: 12 krp obligāti (KursaD, ITPārv, SistProj), 8 krp brīva izvēle.

 

Informācijas tehnoloģiju apakšprogrammā obligāti apgūstami vēl šādi kursi (16 krp)

Vēl jāizvēlas brīvās izvēles kursi 20 krp apjomā.

Ieteicamais obligāto kursu plānojums pa semestriem:

1.semestrī: 12-14 krp obligāti (Tīkli1, ModProgr, UNIX, Attēli), 8-6 krp brīva izvēle;
2.semestrī: 12 krp obligāti (ZinInž, ProgrKval, Tīkli2, LietKripto), 8 krp  brīva izvēle;
3.semestrī: 16-14 krp obligāti (KursaD, ITPārv, VirtVides, TīmekļaProgr, Attēli), 4-6 krp brīva izvēle.

 

Informācijas sistēmu apakšprogrammā obligāti apgūstami vēl šādi kursi (16 krp):

 • DatZ5010: Sistēmu projektēšana (4)
 • DatZ5038: Uzņēmuma informācijas sistēmas (4) 
 • DatZ5057: Datu apstrādes sistēmas (4)
 • DatZ6054: Datu noliktavu izvēlētas nodaļas (4)

Vēl jāizvēlas brīvās izvēles kursi 20 krp apjomā.

Ieteicamais obligāto kursu plānojums pa semestriem:

1.semestrī: 12 krp obligāti (Tīkli1, ModProgr, DatuApstr), 8 krp brīva izvēle;
2.semestrī: 16 krp obligāti (ZinInž, ProgrKval, LietKripto, UzņInf, DatuNolikt), 4 krp  brīva izvēle;
3.semestrī: 12 krp obligāti (KursaD, ITPārv, SistProj), 8 krp brīva izvēle.

 

Datorinženierijas apakšprogrammā obligāti apgūstami vēl šādi kursi (16 krp):

 • DatZ5011: Datoru tīkli II (4) 
 • DatZ6007: Operētājsistēma UNIX (4) 
 • DatZ7032: Bezvadu sensoru tīkli (4)
 • DatZ7034: Digitālo iekārtu projektēšana (4)

Vēl jāizvēlas brīvās izvēles kursi 20 krp apjomā.

Ieteicamais obligāto kursu plānojums pa semestriem:

1.semestrī: 8 krp obligāti (Tīkli1, ModProgr), 12 krp brīva izvēle;
2.semestrī: 20 krp obligāti (ZinInž, ProgrKval,Tīkli2, Bezvadu, DigitProj, LietKripto), 0 krp  brīva izvēle; 3.semestrī: 12 krp obligāti (KursaD, ITPārv, UNIX), 8 krp brīva izvēle.

 

Bioinformātikas apakšprogrammā obligāti apgūstami vēl šādi kursi (6 krp datorikā un 30 krp bioloģijā):

 • DatZ6026: Bioinformātika
 • Mate6029: Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas datoriķiem
 • Biol5071: Bioloģija laboratorijā [Dat]
 • Biol5072: Ievads bioinformātikā [Dat]
 • Biol5073: Bioloģijas aktuālās problēmas. Hipotēzes I [Dat]
 • Biol5077: Molekulārās bioloģijas instrumentālās metodes [Dat]
 • Biol5078: Bioloģijas aktuālās problēmas. Metodes I [Dat]
 • Biol5079: Bioloģijas aktuālās problēmas. Metodes II [Dat]
 • Biol5080: Bioloģijas aktuālās problēmas. Hipotēzes II [Dat]
 • Biol5081: Ģenētikas pamati [Dat]
 • Biol5082: Cilvēka genoms [Dat]
 • Biol5083: Ģenētiskā analīze [Dat]

Vēl jāizvēlas brīvās izvēles kursi 16 krp apjomā.

Brīvās izvēles kursi

Izvēlei piedāvājam:

Speciālās programmēšanas moduli:

 • DatZ5008: Tīmekļa programmēšana (4) 
 • DatZ6006: UML lietošana programmatūras izstrādē (4)
 • DatZ6008: Komponentbāzētā programmatūras izstrāde (4) 

Algoritmu moduli:

 • DatZ5006: Ātru algoritmu konstruēšana un analīze (4)
 • DatZ5041: Varbūtiskie algoritmi (2) – i-kurss
 • DatZ5056: Paralēlie algoritmi (2)  – i-kurss
 • DatZ6026: Bioinformātika (2) – i-kurss
 • DatZ6056: Dziļā mašīnmācīšanās (4)
 • DatZ7025: Algoritmu sarežģītība (2) – doktorantu kurss, i-kurss
 • DatZ7036: Algoritmi sarežģītiem uzdevumiem (2) – doktorantu kurss, i-kurss

Programmatūras izstrādes moduli:

 • DatZ5010: Sistēmu projektēšana (4)
 • DatZ5013: Programmatūras testēšana (4)
 • DatZ6009: Programmatūras kvalitāte (2)

Datoru aparatūras moduli:

 • DatZ7032: Bezvadu sensoru tīkli (4) – doktorantu kurss, i-kurss
 • DatZ7034: Digitālo iekārtu projektēšana (4) – doktorantu kurss, i-kurss

Datoru tīklu moduli:

Operētājsistēmu moduli:

 • DatZ6007: Operētājsistēma UNIX (4)
 • DatZ5048: Operētājsistēmu inženierija (4) – i-kurss
 • DatZ7031: Virtuālās vides (2) – doktorantu kurss, i-kurss

Datubāzu un informācijas sistēmu moduli:

 • DatZ5038: Uzņēmuma informācijas sistēmas (4)
 • DatZ5057: Datu apstrādes sistēmas (4) 
 • DatZ5061: E-komercija un IKT infrastruktūra (4) – angļu valodā, viesprofesors
 • DatZ6082: Lielo datu tehnoloģijas (4)
 • DatZ7070: Datizraces algoritmi (4) – doktorantu kurss, i-kurss 
 • DatZ6054: Datu noliktavu izvēlētas nodaļas (4)

Modelēšanas un specifikāciju moduli:

 • DatZ6013: Specifikāciju valodas (4) ESF – i-kurss

Datorzinātnes matemātisko pamatu moduli:

 • DatZ5031: Grafu teorija (2)
 • DatZ5034: Kvantu datori (2) – i-kurss
 • DatZ5037: Kriptogrāfijas matemātiskās metodes (2) – i-kurss
 • DatZ5045: Skaitļu teorija [M] (2) – i-kurss
 • DatZ5059: Spēļu teorija (2) – i-kurss
 • DatZ6015: Lietišķā kriptogrāfija (2)
 • Mate6029: Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas datoriķiem (4), i-kurss
 • DatZ7020: Kvantu algoritmi (4) – doktorantu kurss, i-kurss
 • Mate5033: Kombinatorika(2) – i-kurss
 • Mate7000: Gēdela teorēma (2) – doktorantu kurss, i-kurss

Vizuālās informācijas apstrādes moduli:

 • DatZ5023: Attēlu apstrāde un analīze (2)
 • DatZ5109: Vizuālās komunikācijas dizaina izvēlētas nodaļas (2)
 • Kogn5011: Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas (4)
 • Kogn6000: Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija (4)

* i-kurss - Izcilības studiju kurss