Datorzinātnes - bakalaura studiju programma

Bakalaura studiju programma „Datorzinātnes” ir mūsdienīga, Eiropas ekspertu atzīta studiju programma, ko apliecina jau divreiz iegūtā Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīme "Euro-Inf Label". Studiju programma atzīta arī par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā.

Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas spēj projektēt un izstrādāt sarežģītas lietojumprogrammas un informatīvās sistēmas, tāpēc programma ir izveidota tā, lai sniegtu pamatzināšanas datorikā, izvēlētajā specializācijā un matemātikā, attīstītu praktiskās iemaņas sarežģītu programmu izveidē, kā arī izpratni par zinātniski pētnieciskā darba izstrādi.

Studiju programmas pirmie divi gadi sniedz vispusīgu teorētisko bāzi, savukārt 4 mēnešus ilgā prakse kādā IT organizācijā palīdz pārbaudīt iegūtās zināšanas un gūt papildu prasmes.

 

Studiju programmas pirmie divi gadi sniedz vispusīgu teorētisko bāzi, pēc tam students dodas 4 mēnešus ilgā praksē kādā IT organizācijā (starptautiskā vai vietējā uzņēmumā, valsts pārvaldē, jaunuzņēmumā u.c).

Pēc prakses studentam jāizvēlas kāda no sešām speciālizācijām:

 • Datorzinātne (computer science) - vairāk uz teoriju orientēta (pētnieki un pasniedzēji),
 • Informācijas tehnoloģijas (information technology) - vairāk uz datortīkliem orientēta (datortīklu speciālisti un projektu vadītāji),
 • Informācijas sistēmas (information systems) - vairāk uz informācijas sistēmu izstrādi un uzturēšanu orientēta (datubāzu un informācijas sistēmu speciālisti un projektu vadītāji),
 • Programmatūras inženierija (software engineering) - vairāk uz datorprogrammu izstrādi orientēta (programmētāji un programmatūras projektu vadītāji),
 • Datoru inženierija (computer engineering) - vairāk uz elektronisko aparātu un robotu būvi orientēta (iegultās programmatūras, sensoru tīklu speciālisti),
 • Datorikas didaktika (computing didactics) - datorikas skolotāji.

Programmā būs jāapgūst: programmēšana (dažādas programmēšanas valodas, datu struktūras, algoritmi), datoru uzbūve, tīmekļa tehnoloģijas, datubāzes, operētājsistēmas, projektu pārvaldība, matemātika, datorzinātnes matemātiskie pamati (automātu teorija, algoritmu teorija, varbūtību teorija, analītiskā ģeometrija) u.c.

Pēc studiju programmas beigšanas studentiem ir ļoti plašas iespējas atrast darbu savā specialitātē, jo IT speciālisti ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Studiju programmu atzinīgi novērtējuši darba devēji - 2017., 2018. un 2019. gadā LU datorzinātņu bakalaura studiju programma atzīta par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā.

Dabaszinātņu bakalaura grāda datorzinātnēs ieguvēji ir sagatavoti studijām maģistra studiju programmās datorikā kā Latvijas, tā arī citu pasaules valstu universitātēs.

Pilna laika klātiene: 4 gadi (8 semestri)

Studiju maksa gadā - 2000 EUR (uzņemšana notiek tikai budžeta vietās)

2019. gada rudens semestrī budžeta vietas - 220

Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences datorzinātnes un informātikas zinātņu nozares vai matemātikas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā; atklātās matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2019. un 2020. gadā.

Vecākā metodiķe: ​Ārija Sproģe, tālrunis: 67034505, e-pasts: arija.sproge@lu.lv

Programmas mērķis un uzdevumi

Datorzinātņu bakalaura akadēmiskās programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas spēj projektēt un izstrādāt sarežģītas lietojumprogrammas un informatīvās sistēmas.

Lai nodrošinātu bakalaura programmas mērķi, programma paredz šādus uzdevumus:

 1. sniegt pamatzināšanas datorikas nozarē kopumā un izvēlētajā studiju virzienā;
 2. sniegt pamatzināšanas matemātikā;
 3. sniegt zināšanas, attīstīt prasmes, kas nepieciešamas sarežģītu lietojumprogrammu un informatīvo sistēmu projektēšanai un izstrādei;
 4. attīstīt pirmās zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kas ļaus piedalīties pētnieciskos projektos, turpināt studijas maģistrantūrā;
 5. attīstīt prasmes, kas nepieciešamas patstāvīgai izglītības turpināšanai, atjaunojot zināšanas un profesionāli pilnveidojoties.

Programmas studiju rezultāti

Pēc sekmīgi izpildītas bakalaura studiju programmas bakalaura grāda ieguvējam/-ai ir jāpiemīt šādām kompetencēm:

Zināšanām:

 • pamatzināšanām datorikas nozarē kopumā;
 • pamatzināšanas matemātikā;
 • specializētām zināšanām, kas nepieciešamas sarežģītu lietojumprogrammu un informatīvo sistēmu projektēšanai un izstrādei;
 • specializētām zināšanām izvēlētajā studiju virzienā.

Spējai pielietot zināšanas, izmantojot iegūtās teorētiskās, metodoloģiskās un tehnoloģiskās zināšanas un prasmes:

 • turpināt tālākas studijas;
 • veidot profesionālu karjeru IKT nozares uzņēmumos, citos uzņēmumos un valsts pārvaldē;
 • piedalīties sarežģītu lietojumprogrammu un informatīvo sistēmu projektēšanā un izstrādē, izmantojot jaunākās izstrādes vides un rīkus;
 • piedalīties pētnieciskos projektos;
 • izmantot jaunākās apmācības tehnoloģijas, nodrošinot tālākizglītības iespējas.

Analīzes, sintēzes un novērtēšanas prasmēm:

 • patstāvīgi plānot savu darbu;
 • pārzināt, prast atlasīt, apgūt un analizēt speciālo zinātnisko literatūru;
 • veidot slēdzienus un spēt formulēt izmantoto argumentāciju, domāt kritiski un analītiski;
 • pārvaldīt IKT nozarē lietojamās tehnoloģijas, programmatūra sistēmas, vides un rīkus;
 • izvēlēties uzdevuma risināšanai piemērotāko metodi, tehnoloģiju, rīku. 

Komunikācijas prasmēm:

 • pārvaldīt akadēmiskās rakstības un komunikācijas pamatprasmes;
 • īstenot un veicināt akadēmiskās ētikas principu pielietošanu;
 • īstenot ētisku attieksmi pret kolēģiem.

Citām vispārējām prasmēm:

 • darboties radoši;
 • izmantot grupu darba prasmes;
 • izmantot e-saziņas priekšrocības.