Starptautiskais bizness (studiju valoda: angļu)

Profesionālās maģistra studiju programmas Starptautiskais bizness (ar specializāciju eksporta menedžmentā) stratēģiskais mērķis ir izglītot profesionāli augsti kvalificētus speciālistus valstij un tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs, sekmēt to konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū. Programma ir orientēta uz ikvienas tautsaimniecības nozares, kā arī institūciju augstākā līmeņa vadītāju sagatavošanu, un jebkuram tās sekmīgi absolvējušam klausītājam tiek radīti visi nepieciešamie priekšnoteikumi sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā.

Studentiem ir iespēja iesaistīties dubultdiploma sadarbības programmā, studējot Francijā (Université Paris-Est Créteil Val de Marne) un iegūstot 2 maģistra diplomus.

Grāmatvedība vadītājiem, Mazo un vidējo uzņēmumu vadība starpkultūru vidē, Valsts politika uzņēmējdarbības un eksporta atbalstam, Starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika, Starptautiskais menedžments globālās konkurences apstākļos, Patērētāju psiholoģija un uzvedība starptautiskajā biznesā u. c.; prakse, maģistra darbs

Programma ir vērsta uz ikvienas darbības jomas augstākā līmeņa vadītāju sagatavošanu, lai katram, kas to sekmīgi apguvis, būtu radīti visi nepieciešamie priekšnoteikumi sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā. Programma tapusi sadarbībā ar vairākām ārvalstu partneruniversitātēm, kurās ir uzkrāta pieredze līdzīgu profesionālo maģistra studiju programmu īstenošanā. Programmas izstrādāšanā ir ņemtas vērā uzņēmējdarbības attīstības īpatnības Latvijā un lielā nepieciešamība pēc kvalificētiem starptautiskā biznesa speciālistiem, Latvijai integrējoties globālajā tirgus apritē. Mūsu valstī tā ir viena no pirmajām profesionālajām maģistra programmām, kas atbilst šādu speciālistu sagatavošanai.

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas var turpināt studijas doktorantūrā.

2 gadi: studijas notiek 2-4 dienas nedēļā: darba dienu vakaros no plkst. 18.15-21.30 un sestdienās laikā no plkst. 8.30-20.05 saskaņā ar nodarbību sarakstiem

ES un EEZ pilsoņiem PLK (pilna laika klātiene) – 2150 € gadā. Citu valstu pilsoņiem - 2365 € gadā.

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī - 2 budžeta vietas

Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē;

2) bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vadībzinātnē vai ekonomikā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400)

Papildu nosacījumi:

1. vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā;

2. angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti - TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 72 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – B, vai PTE (Pearson Test of English) General – vismaz B2, vai apliecinājums par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā; 

3. dzīves gājuma apraksts (CV).

Studiju metodiķe: Astra Zaļkalne, 312. telpa, tālr. +371 67034986, e-pasts: astra.zalkalne@lu.lv