Grāmatvedība un audits (studiju ilgums: 4 semestri)

Maģistra studiju programmas saturs aptver svarīgākās grāmatvedības un audita jomas, kuru apguve ir nepieciešama, lai sagatavotu darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos konkurētspējīgus speciālistus ar nepieciešamām akadēmiskām un augstākā līmeņa profesionālām kompetencēm grāmatvedībā un auditā.

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, starptautiskie revīzijas standarti,iekšējais audits, starptautiskie nodokļi, vadības grāmatvedība, mikroekonomikas analīze; izvēles kursi, četras prakse maģistra darbs u.c.

Studiju programmas saturs aptver svarīgākās grāmatvedības un audita jomas, kuru apgūšana ir nepieciešama, lai sagatavotu darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos konkurētspējīgus speciālistus ar nepieciešamām akadēmiskām un augstākā līmeņa profesionālām kompetencēm grāmatvedībā un auditā. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem mācību prakses (80 kredītpunktu studiju plānā tās aizņem  gandrīz 30% un 40 kredītpunktu studiju plānā – 10% no kopējā programmas apjoma), kas ir tieši saistītas un saturiski izriet no programmas nozares teorētiskajiem studiju kursiem. Prakses lakā studenti strādā nacionālajos un starptautiskajos uzņēmumos un organizācijās, kas bāzējās Latvijā. Prakses vietas studenti var brīvi izvēlēties vai arī, saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu starp Latvijas Universitāti un LR Grāmatvežu asociāciju, tās nodrošina minētā grāmatvežu profesionālā organizācija. 

Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt uzņēmumos, auditorfirmās, uzņēmumos, kas sniedz grāmatvedības un revīzijas pakalpojumus, bankās, ministrijās, Valsts ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, revidentiem un auditoru asistentiem.

2 gadi: nodarbības notiek sestdienās (8.30–20.05), un izvēles studiju kursi var notikt arī piektdienās (18.15–21.30)
ES un EEZ pilsoņiem – 2200 € gadā. Citu valstu pilsoņiem - 2420 € gadā.
Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī - 2 budžeta vietas
Sociālo zinātņu maģistra grāds grāmatvedībā un nodokļos

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

1) akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē/ekonomikas vai vadībzinātņu nozarē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 3 gadi jeb 120 KP (nav jākārto iestājpārbaudījums);

2) bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 3 gadi jeb 120 KP un divu gadu pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā. Obligāti jākārto iestājpārbaudījums.

3) maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā. Obligāti jākārto iestājpārbaudījums.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400; akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu (vai tam pielīdzināmu augstāko izglītību) ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē/ekonomikas vai vadībzinātņu nozarē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 3 gadi jeb 120 KP ieguvušie piedalās konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Studiju metodiķe: Alla Ščukina, 312. telpa, tālr. +371 67034963, e-pasts: alla.scukina@lu.lv