Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija

Studiju programma piedāvā starptautisko ekonomisko attiecību padziļinātu apguvi, īpašu uzmanību pievēršot starptautiskās ekonomikas un ekonomiskās diplomātijas teorētiskajām un praktiskajām problēmām. Absolvējot Eiropas studiju un ekonomiskās diplomātijas programmu, studenti iegūs nepieciešamās zināšanas un prasmes darbam Eiropas Savienības un citās starptautiskajās institūcijās, kā arī valsts publiskajā un privātajā sektorā. Studenti tiek sagatavoti analītisko un vadības funkciju veikšanai ekonomiskajā sfērā, darbam diplomātiskajā sektorā, ekonomiskās lobēšanas aktivitātēm Eiropas Savienības līmenī, kā arī tālākām studijām doktorantūrā, veidojot karjeru akadēmiskajā un zinātniskajā vidē. Programmas vizītkarte ir starptautiskā studiju vide – Latvijas un ārvalstu studenti, mācībspēki un eksperti. Studijas notiek angļu valodā. Studenti studiju laikā dodas mācību braucienā uz Eiropas Savienības un NATO institūcijām Briselē, Frankfurtē un Luksemburgā.

Studiju programma tiks īstenota, galvenokārt, lekciju un semināru veidā, tai skaitā, organizējot studiju darbu praktiskās darba grupās un pētnieciskos semināros. Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija maģistra programma nodrošina iespēju studentiem piedalīties arī studiju vizītē uz Eiropas Savienības galvenajām institūcijām Briselē, Frankfurtē un Luksemburgā.

Obligātie programmas kursi:

 • Eiropas Savienība: vadība un institūcijas, Latvijas integrācijas procesa aktuālās tēmas
 • Starptautiskā politiskā ekonomija
 • Starptautiskās publiskās tiesības
 • Pētniecības metodoloģijas seminārs
 • Ekonomiskā diplomātija
 • Starptautiskās un Eiropas Savienības finanses
 • Tautas attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos
 • Politikas teorijas mūsdienu problēmas
 • Starptautiskās privāttiesības
 • Ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā
 • Globālie un reģionālie demogrāfiskie izaicinājumi
 • Starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika
 • Starptautiskā tirdzniecība

Droša un izcila karjera - absolventi strādā ES un citās starptautiskajās, kā arī valsts institūcijās un privātajā sektorā, diplomātiskajā un konsulārajā dienestā,  starptautiskajā žurnālistikā, kā  padomnieki un konsultanti politiskajā, ekonomiskajā un tiesiskajā sfērā. Programmas absolventiem ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā, veidojot akadēmisko un zinātnisko karjeru.

2 gadi
ES un EEZ pilsoņiem PLK (pilna laika klātiene) - 2350 € gadā. Citu valstu pilsoņiem - 2585 € gadā.
Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī - 5 budžeta vietas
Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds ekonomikā vai vadības zinībās; akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds citās sociālo zinātņu vai dabaszinātņu, vai humanitāro zinātņu jomās un vērā ņemama darba pieredze ekonomikas nozarē, kas ietver atbilstošas priekšzināšanas

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (pārrunas angļu valodā) (1 x 1000 = 1000). Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz dzīves gājuma apraksts (CV) un motivācijas vēstule

Papildu nosacījums:

Angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas vispārīgo nosacījumu 1.12. punktā.

Studiju metodiķe: Astra Zaļkalne, 312. telpa, tālr. +371 67034986, e-pasts: astra.zalkalne@lu.lv  

Detalizēta informācija par studiju programmu, uzņemšanas nosacījumiem, studiju plāns un papildu informācija PIEEJAMI ŠEIT.