Fakultāte: Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija: tirgzinības un tirdzniecības speciālista kvalifikācija
Studiju programmas direktore: docente Antra Līne
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 84 kredītpunkti
Studiju programma ir akreditēta līdz 25.06.2019. studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Studiju programmas forma: NLK (nepilna laika klātiene)
Studiju programmas ilgums: 5 semestri (2 gadi un 3 mēneši)
Realizācijas vieta: Kuldīgas, Cēsu, Madonas, Alūksnes, Bauskas, Tukuma, Jēkabpils filiāles

Studiju maksa gadā - 1090 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai50 maksas studiju vietas katrā filiālē
Minimālais studentu skaits: 15 studenti katrā filiālē

Programmas mērķis: nodrošināt profesionāli kompetentu un darba tirgū konkurēt spējīgu tirgzinības un tirdzniecības speciālistu sagatavotību, kuri nodrošinātu organizācijas un tās struktūrvienību rentablu darbu un būtu gatavi pašpilnveidei atbilstoši sabiedrībā notiekošām pārmaiņām un tendencēm.

Programmas apraksts: galvenās studiju jomas – ekonomika, vadībzinātne, mārketings, tirdzniecība.

Programma nodrošina topošajiem tirgzinības un tirdzniecības speciālistiem zināšanas un prasmes:

  • veikt praktiskus uzdevumus un rast radošus risinājumus tirgus izpētē, loģistikā, patērētāju rīcības analīzē, tirdzniecības vadīšanā, organizēšanā un plānošanā;
  • grāmatvedībā un nodokļu sistēmas pamatos;
  • sekot līdzi nozares darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai;
  • izmantot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas;
  • strādāt patstāvīgi un komandā (veidojot komandas darba stilu un sniedzot operatīvu informāciju).

Programma nodrošina studentiem izpratni par biznesa vadības procesu, kā arī par tā psiholoģiskajiem aspektiem.

Darba iespējas: darbs tirdzniecības uzņēmumos, kā arī uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas.

Uzņemšanas nosacījumi:

Iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: 

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā 

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: 

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā 
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos