Ekonomika

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Studiju programmas mērķis ir dot doktorantiem padziļinātas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus demogrāfijas jomā, kas būtu gatavi turpināt pētījumus, akadēmiskās un profesionālās darbības sabiedriskajā un privātajā sektorā. Iegūstamais grāds ir pilnībā starptautiski salīdzināms, kas ļauj absolventiem pilnvērtīgi piedalīties un dot savu ieguldījumu starptautiskajās debatēs un iekļauties akadēmiskajās aprindās.

Demogrāfijas doktora programmā studējošo uzdevumi:

  • pētīt demogrāfijas un tās disciplīnu teorētiskos pamatus un metodoloģiju;
  • attīstīt spējas kritiski domāt, analizēt un argumentēt;
  • iegūt pedagoģiskās prasmes un pārbaudīt tās praksē (lasot lekcijas, vadot seminārus, veicot apmācību un konsultēšanu);
  • prezentēt pētījumu rezultātus starptautiskās konferencēs, semināros, doktorantūras skolās;
  • publicēt pētījumu rezultātus recenzējamos zinātniskos izdevumos;
  • pierādīt kompetenci, rakstot un aizstāvot promocijas darbu, lai saņemtu starptautiski salīdzināmu doktora grādu demogrāfijā;
  • piedalīties Latvijas un Eiropas Savienības sociāli demogrāfiskās un ekonomiskās attīstības problēmu risināšanā.

Ekonomikas DSP piedāvā studijas šādās ekonomikas zinātnes apakšnozarēs: Latvijas tautsaimniecība; finanses un kredīts; grāmatvedība un uzskaites teorija; ekonometrija; statistika; tirgzinība.

Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija, Jaunākās pētniecības metodes vadības un ekonomikas zinātnēs, Makroekonomikas koncepcijas ekonomiskajos pētījumos, Mikroekonomikas koncepcijas ekonomiskajos pētījumos, Mūsdienu ekonomiskās koncepcijas, Sistēmanalīze, Ekonomikas modelēšanas metodes, Inovācijas augstākās izglītības sistēmā, promocijas darbs u. c. 

PLK (pilna laika klātiene) - 6 semestri

Studiju maksa gadā - 2150 €

Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019.gada rudens semestrī par budžeta finansējumu - 3, par personīgo finansējumu - 10

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds

Iepriekšējā izglītība:

  • maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, ieskaitot pretendentus budžeta vietās.

Detalizēta informācija par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem PIEEJAMA ŠEIT.

Programmas sekretāre: Ivanda Jakovele, Aspazijas bulvāris 5, 524. telpa, tālrunis +371 67034725, e-pasts: ivanda.jakovele@lu.lv  

Detalizēta informācija par studiju programmu, uzņemšanas nosacījumiem, studiju plāns un papildu informācija PIEEJAMI ŠEIT.