Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas programma ir unikāla starpdisciplināra programma, kas veidota ar nolūku sniegt studentiem plašas zināšanas ne tikai starptautiskajā ekonomikā un biznesā, bet arī juridiskajos, politikas zinātnes, svešvalodu un vispārizglītojošos priekšmetos. Studentiem būs iespēja attīstīt prasmes strādāt komandā un iekļauties tautsaimniecības attīstības procesos, saskatīt ekonomiskās attīstības kopsakarības. Programma veicina koordināciju un sadarbību starp dažādu sektoru institūcijām, studenti varēs attīstīt arī analītiskās spējas, spējas veikt patstāvīgus pētījumus un risināt starpdisciplināras problēmas.

  • 1. gads – praktiskā uzņēmējdarbība, politikas zinātne, kultūras vēsture un teorija, mikroekonomika, integrētā mārketinga komunikācija u. c.;
  • 2. gads – ekonomikas un biznesa statistika, makroekonomika, vadības teorija, biznesa tiesību angļu valoda, franču valoda u. c.;
  • 3. gads – starptautiskā ekonomika, starpkultūru attiecības vērtību sistēmas un biznesa kontekstā, starptautiskā monetārā ekonomika, grāmatvedības teorija, pasaules reģionu salīdzinošā analīze, lietišķā etiķete un protokols u. c.;
  • 4. gads – starptautisko organizāciju uzvedība, starptautiskā kapitāla kustība, Latvijas diplomātijas vēsture, prakse, komerciālā diplomātija, bakalaura darbs u. c.

Lai arī studiju programma ir akadēmiska, studiju procesā paredzēta prakse, kuras laikā studentiem ir iespēja teorētiski apgūtās zināšanas izmantot praktiski.

Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros.

Programmas studenti dodas praksē uz dažādām valsts un pašvaldību institūcijām, tai skaitā Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kā arī bankām, starptautiskiem uzņēmumiem un institūcijām

Absolventi pēc studiju beigšanas var strādāt dažādos amatos Latvijas, Eiropas Savienības un citās starptautiskās organizācijās, kā arī privātajā sektorā. Programmas absolventi strādā Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, Ekonomikas ministrijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, citās valsts un pašvaldību institūcijās, lielos starptautiskos uzņēmumos, privātajā biznesā, kā arī studē maģistrantūrā un doktorantūrā gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs.

4 gadi – studijas darba dienās (PLK – pilna laika klātiene)
ES un EEZ pilsoņiem PLK (pilna laika klātiene) – 3000 € gadā. Citu valstu pilsoņiem – 3300 € gadā.
Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī - 6 budžeta vietas
Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
CE matemātikā*

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Papildu punkti: LU “Izcilības skolas” humanitāro un sociālo zinātņu klases absolventi 2021. gadā, kuri ir saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 50 punktus

Priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1. – 2. pakāpes ieguvējiem 2020. un 2021. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem  2020. un 2021. gadā.

Studiju metodiķe: Larisa Staņuka, 312. telpa, tālr. +371 67034962, e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv