Grāmatvedība, analīze un audits

Programma sagatavo Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem augsti kvalificētus speciālistus darbam publiskajā vai privātajā sektorā ar vispusīgām profesionālām kompetencēm grāmatvedības, uzņēmuma darbības analīzes un audita jomā, kā arī nodrošina studentu personības attīstību un iespēju iegūt profesionālo bakalaura grādu ar tiesībām turpināt studijas akadēmiskajās maģistra vai profesionālajās maģistra studiju programmās. Studiju programmas absolventi ierindojas trešajā vietā kā visvairāk pelnošie profesionāļi aiz datoriķiem un juristiem. (info: žurnāls "Kapitāls", Nr. 229, janvāris, 2017)

  • 1. gads – finanšu teorija, grāmatvedības teorija, nodokļu politika un prakse, angļu valoda grāmatvedības specialitātei, ekonomikas informātika, matemātika ekonomistiem, mikroekonomika, makroekonomika u.c.;
  • 2. gads – finanšu grāmatvedība, nodokļu uzskaite, vadības grāmatvedības pamati un lietišķās spēles, starptautiskā ekonomika, saimnieciskās tiesības, valstu ekonomiskās sistēmas un modeļi, kursa darbs ekonomikā u.c.;
  • 3. gads – finanšu analīze, finanšu vadība, audits, grāmatvedības informācijas sistēmas, finanšu grāmatvedības praktikums, ētika biznesā, tirgvedība, statistika, kursa darbs finanšu grāmatvedībā u.c.;
  • 4. gads – banku grāmatvedība, ekonomisko situāciju novērtēšana un prognozēšana, apdrošināšanas iestāžu darbības grāmatvedība un analīze, budžeta iestāžu grāmatvedība, kursa darbs finanšu analīzē, diplomdarbs u.c.

Programma ietver četras obligātas prakses: 1. kursā – grāmatvedības paņēmienu pielietojums, 2. kursā – finanšu grāmatvedība, 3. kursā – finanšu analīze, 4. kursā – uzskaites, finanšu, analīzes vai audita situāciju izpēte. Programmas studenti dodas praksē uz Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem, Latvijas Banku un citām bankām, auditorsabiedrībām, valsts un pašvaldību iestādēm, individuāliem uzņēmumiem u. c.

Studentiem ir iespēja Erasmus+ programmas ietvaros iziet praksi ārvalstīs.

Absolventi var strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos, bankās, auditorfirmās, valsts iestādēs un citur par finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, grāmatvežiem, ekonomistiem, auditoriem un zvērināta revidenta palīgiem.

Programmas absolventiem ir iespēja iegūt profesionālo maģistra grādu ekonomikā, tikai vienu gadu turpinot studijas BVEF profesionālajā maģistra studiju programmā "Grāmatvedība un audits". Var arī turpināt studijas citās akadēmiskās vai profesionālās maģistra studiju programmās Latvijā vai ārvalstīs.

4 gadi – studijas darba dienās (PLK – pilna laika klātiene)

4,5 gadi – studijas sestdienās (NLK – nepilna laika klātiene)

ES un EEZ pilsoņiem PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā. Citu valstu pilsoņiem - 2200 € gadā.; ES un EEZ pilsoņiem NLK (nepilna laika klātiene) – 1500 € gadā. Citu valstu pilsoņiem - 1650 € gadā.

Uzņemšanai 2019. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 1 budžeta vieta

Profesionālais bakalaura grāds grāmatvedībā, analīzē un auditā un ekonomista 5.līmeņa kvalifikācija

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Studiju metodiķe: Alla Ščukina, 312. telpa, tālr. +371 67034963, e-pasts: alla.scukina@lu.lv