Biznesa vadība

Bakalaura studiju programmas "Biznesa vadība" mērķis ir nodrošināt studentiem tādu akadēmisko izglītību, konkurētspējīgu profesionālo sagatavotību un praktiskās iemaņas vadības zinātnē, lai pēc šiem speciālistiem būtu stabils un ilgtspējīgs pieprasījums Latvijas un ārzemju darba tirgū, kā arī lai studenti un absolventi spētu uzsākt paši savu uzņēmējdarbību. Pirmai akadēmiskais gads visiem studiju programmas dalībniekiem ir vienota programma. Studiju programmas specializācijas priekšmetu apguve sākas otrajā akadēmiskajā gadā, un pilna laika klātienes studentiem ir paredzēta iespēja specializēties organizāciju vadībā, mārketingā, starptautiskajā biznesā un biznesa analīzē. Nepilna laika klātienes studijās ir paredzēta iespēja specializēties organizāciju vadības un mārketinga jomā.

  • 1. gads – praktiskā uzņēmējdarbība, ekonomikas teorija, svešvaloda uzņēmējdarbībai, ekonomikas informātika, statistika u. c.;
  • 2. gads – vadības teorija, finanšu teorija, mārketings, optimizācijas teorija, grāmatvedības teorija, starptautiskās ekonomiskās attiecības, lietvedība un lietišķā sarakste, kursa darbs u. c.;
  • 3. gads – uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana, ievads tiesību zinātnē, finanšu grāmatvedība, personāla vadība, izvēles specializācijas kursi, izvēles specializācijas kursi, akadēmiskā prakse, bakalaura darbs.

Studiju programmā teorētiskās zināšanas tiek papildinātas ar praktisko profesionālo iemaņu apgūšanu vairākās vadības zinību jomās. Daudziem programmas kursiem ir praktiska ievirze: praktiskā uzņēmējdarbība, lietvedība, grāmatvedība, mārketings u.c. 3. studiju kursā studenti iziet akadēmisko praksi uzņēmumos, valsts iestādēs un organizācijās.

Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās Campus Europae, Erasmus+ un studēt vai iziet praksi visā Eiropā.

Absolventi strādāt valsts un privātos uzņēmumos, bankās, valsts pārvaldē, pašvaldību un zinātniskās pētniecības iestādēs. Bakalaura studiju programma ļauj iegūt tādas zināšanas un iemaņas, kas dod iespēju profesionāli un sekmīgi strādāt visās iepriekš minētajās iestādēs vai uzsākt savu uzņēmējdarbību visdažādākajās tautsaimniecības jomās, kā arī turpināt studijas sociālo zinātņu maģistra grāda iegūšanai vadībzinātnē un ekonomikā Latvijā un ārzemēs.

3 gadi – studijas darbdienās (PLK – pilna laika klātiene) 3,5 gadi – studijas sestdienās (NLK – nepilna laika klātiene)
ES, EEZ, Šveices pilsoņiem un to ģimenes locekļiem; Ilgtermiņa rezidentiem ES - PLK (pilna laika klātiene) – 2400 € gadā. Citu valstu pilsoņiem – 2620 € gadā.; ES, EEZ, Šveices pilsoņiem un to ģimenes locekļiem; Ilgtermiņa rezidentiem ES - NLK (nepilna laika klātiene) – 1900 € gadā. Citu valstu pilsoņiem – 2070 € gadā.
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 35 budžeta vietas.
Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1. – 2. pakāpes diploma ieguvējiem 2022. un 2023. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem  2022. un 2023. gadā.

Studiju metodiķes: Laila Lisenko, 312. telpa, tālr. +371 67034984, e-pasts: laila.lisenko@lu.lv