Bioloģijas maģistra studiju programma

Bioloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir izveidot un padziļināt studenta priekšstatu par mūsdienu bioloģijas zinātnes kopējām attīstības tendencēm dabas, medicīnas un sociālo zinātņu attīstības mijiedarbībā, kā arī sniegt mūsdienīgas teorētiskas zināšanas kādā no bioloģijas apakšnozarēm. Studenti piedalās pētījumu projektos un veic kvalitatīvu zinātnisko pētījumu pieredzējuša akadēmiskā personāla vadībā, rezultātus apkopojot maģistra darbā.

1. gads – Bioloģijas aktuālās problēmas, Bioētika, Praktiskā biometrija, Zinātnes komunikācija biologiem, kursi atbilstoši izvēlētajai apakšnozarei.

2. gads – Bioloģijas aktuālās problēmas, Inovatīvās darbības pamatprasmes, kursi atbilstoši izvēlētajai apakšnozarei.

Programmas absolventi var strādāt universitātēs, pētnieciskajos institūtos, dažādās dabas aizsardzības institūcijās, uzņēmumu laboratorijās, kas saistīti ar biotehnoloģijām, mikrobioloģiju un molekulāro bioloģiju, vides jomas uzņēmumos, selekcijas un izmēģinājumu stacijās, medicīnas-veterinārmedicīnas iestādēs, muzejos, nevalstiskās organizācijās.

Tiesības studēt doktorantūrā.

No 2018. g. absolventu teiktā:

“Patika tas, ka var izvēlēties specifiskus kursus, kā arī tas, ka kursos bija daudz jāprezentē - esmu iemācījusies labāk veidot prezentācijas.”

“studiju kursi bija specifiski un aktuāli, jaunie doktora grāda pasniedzēji ļoti kvalitatīvi un aizraujoši vadīja lekcijas.”

“Patika studiju kursu kvalitāte un sniegtā informācija. Palīdzēja un augstu novērtēju studiju materiālu pieejamību e-studijās. Ļoti patika LUIS sistēma.”

2 gadi
Studiju maksa gadā - 2400 EUR
Uzņemšanai 2022. gada rudens semestrī - 50
Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds dabaszinātnēs, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) bioloģijā, lauksaimniecības zinātnēs un medicīnā

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); bakalaura akadēmisko grādu bioloģijā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Iestājpārbaudījumā tiek ņemts vērā:

1) studiju programmas izvēles motivācija, iecerētais pētījuma virziens;

2) darba pieredze pētniecībā - bakalaura darba izstrādē izmantotās metodes un iegūtie rezultāti;

3) reflektanta bioloģijas zināšanu pašnovērtējums;

4) uzstāšanās ar referātu zinātniskās konferencēs;

5) stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās;

6) paredzamās maģistra darba tēmas aktualitāte un atbilstība aktuāliem bioloģijas zinātnes pētījumu virzieniem;

7) maģistra darba iestrāde.