Bioloģija

Fakultāte: Bioloģijas fakultāte
Iegūstamais grāds: Bioloģija doktors, Dr.biol.
Studiju programmas direktors: prof. Indriķis Muižnieks
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 144
Studiju programmas akreditācijas termiņš: 28.05.2019
Studiju programmas forma: PLK (pilna laika klātiene), NLK (nepilna laika klātiene)
Studiju programmas ilgums: PLK - 6 semestri (3 gadi), NLK – 8 semestri (4 gadi)
Studiju maksa (pilna programmas apguve): EUR 6402 (PLK); EUR 8536 (NLK)
Studiju maksa (1. studiju gadā): EUR 2134
Budžeta vietu skaits uzņemšanai: 10
Studiju vietu skaits par personīgo finansējumu: 2

Bioloģijas DSP piedāvā studijas šādās bioloģijas apakšnozarēs:

  • augu fizioloģija;
  • biotehnoloģija;
  • botānika;
  • ekoloģija;
  • ģenētika;
  • cilvēka un dzīvnieku fizioloģija;
  • hidrobioloģija/hidroekoloģija;
  • mikrobioloģija;
  • molekulārā bioloģija;
  • zooloģija

Iepriekšējā akadēmiskā izglītība: maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, mežkopībā, lauksaimniecībā, kā arī profesionālais ārsta grāds vai minētajiem grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms

Imatrikulācija notiek pēc promocijas darba tēmas prezentācijas Bioloģijas doktora studiju programmas padomē, izvērtējot plānotā zinātniskā pētījuma kvalitāti un atbilstību LU un Latvijas zinātnes prioritārajiem pētījumu virzieniem, kā arī pretendenta kvalifikāciju (iepriekšējās iestrādes, uzstāšanās konferencēs, stažēšanās, zinātnisko publikāciju skaits par plānoto promocijas darba tēmu, utt.).

Papildu informācija:

Daina EZE67033925, Daina.Eze@lu.lv