Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) kopīgā akadēmiskā bakalaura programma “Biotehnoloģija un bioinženierija” dod iespēju studentiem iegūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas un prasmes biotehnoloģijas un bioinženierijas jomā, iegūt iemaņas iekārtu un procesu projektēšanā, produktu izstrādē. Studijas notiek modernās auditorijās un laboratorijās LU un RTU, kā arī studiju procesā ir iespēja iepazīties ar praktisko darba organizāciju uzņēmumos. 

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus, kuri spēj konkurēt gan vietējā, gan starptautiskajā zinātniskā darba tirgū dažādās biotehnoloģijas un bioinženierijas nozarēs. 

Studijas notiek angļu valodā.

   

Programmas ietvaros studenti apgūst tādus studiju kursus kā bioloģisko sistēmu dizains, informācijas tehnoloģijas, ķīmija, biofizika, ģenētika, genomika, materiālmācība, mikrobioloģija, uzņēmējdarbība, šūnu un gēnu inženierija, biotehnoloģija, bioinženierija.

Programmas absolventiem ir iespējā strādāt universitāšu un institūtu zinātniskajās laboratorijās, esošos uzņēmumos (pārtikas, lauksaimniecības, medicīnas, atkritumu pārstrādes u.c. jomās) vai veidot savus jaunuzņēmumus. Biotehnoloģija un bioinženierija ir interesanta un dinamiski augoša joma, kas turpina radīt arvien jaunas darba iespējas. 

3 gadi, 120 KP jeb 180 ECTS
ES un EEZ pilsoņiem – 2700 EUR gadā; Citu valstu pilsoņiem – 3200 EUR gadā
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī - 6
Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā

Vispārīgie nosacījumi

Uzņemšanas prasības programmai “Biotehnoloģija un bioinženierija” (programma angļu valodā).

Iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu valodā*
CE matemātikā*
CE bioloģijā vai CE fizikā, vai CE ķīmijā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*Centralizēto eksāmenu rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

Gada atzīme angļu valodā
Gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vai fizikā, vai ķīmijā
Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās
Gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: 1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgai (ne zemākai par 4 (10 ballu skalā)) gada atzīmei 1) bioloģijā vai dabaszinībās; 2) matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai ķīmijā, vai fizikā; 2) vidējās izglītības dokumentā jābūt gada atzīmei angļu valodā ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā).

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās bioloģijas vai ķīmijas, vai fizikas, vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022. un/vai 2023. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences bioloģijas zinātņu nozares vai matemātikas zinātņu nozares vai fizikālo zinātņu nozares vai ķīmijas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022. un/vai 2023. gadā.

Papildu nosacījumi ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs:

1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam 1) bioloģijā vai dabaszinībās; 2) matemātikā vai ķīmijā vai fizikā (atzīmēm jābūt ne zemākām kā 6 (10 ballu skalā) jeb “gandrīz labi”);

2) angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.16. punktu.