Bioloģijas bakalaura studiju programma

Bioloģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir sniegt studentiem plašas zināšanas vispārējos bioloģijas priekšmetos un dabaszinātņu pamatos, kā arī uzsākt specializāciju kādā no bioloģijas apakšnozaru grupām. Studenti var apgūt kādu no 18 bioloģijas apakšnozarēm, sākot no molekulām un beidzot ar ekosistēmām, kā arī iegūt zināšanas par cilvēka anatomiju un fizioloģiju. 

1. gads – Ievads šūnu bioloģijā, Mikrobioloģijas pamati, Ģenētikas pamati, Fizika, Ķīmija, Matemātika, Cilvēku un dzīvnieku anatomija, Ievads botānikā, zooloģijā un ekoloģijā, Angļu valoda.

2. gads – Bioķīmija, Augu anatomija un fizioloģija, Cilvēku un dzīvnieku fizioloģija, Ģenētika un evolūcija, Biometrija, kursi atbilstoši izvēlētajai apakšnozarei.

3. gads – Vides aizsardzība, kursi atbilstoši izvēlētajai apakšnozarei.

Programmas absolventi var strādāt universitātēs, pētnieciskajos institūtos, dažādās dabas aizsardzības institūcijās, uzņēmumu laboratorijās, kas saistīti ar biotehnoloģijām, mikrobioloģiju un molekulāro bioloģiju, vides jomas uzņēmumos, selekcijas un izmēģinājumu stacijās, medicīnas-veterinārmedicīnas iestādēs, muzejos, nevalstiskās organizācijās. Pēc studijām maģistrantūrā darba iespējas ir ievērojami plašākas.

Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves.

3 gadi
Studiju maksa gadā - 2200 EUR
Uzņemšanai 2022. gada rudens semestrī - 60
Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: 

CE latviešu valodā*
CE bioloģijā*
CE  angļu valodā, vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme bioloģijā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai fizikā, vai ķīmijā
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgai (ne zemākai par 4) gada atzīmei ķīmijā vai dabaszinībās;

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās bioloģijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022. un 2023. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences bioloģijas zinātņu nozares vai medicīnas un veselības zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022. un 2023. gadā; LU Jauno biologu skolas sacensību 1. – 3. vietas ieguvējiem kopvērtējumā 12. klašu grupā 2023. gadā.