Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.02.2018

Jaunumi:

Vadības padome:

Vārds, uzvārds, amatsAdrese (zinātniekiem, kas nav LU personāls)Pārstāvētais pētījumu virziensSadarbības pieredze *
(zinātniekiem, kas nav LU personāls)
Irina Maslo, Dr.h.ped. (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte) – priekšsēdētāja;

(1) -(6)

Zanda Rubene, Dr.ped. (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte) – priekšsēdētājas vietniece; (2) ; (5)
Rita Birziņa, Dr.ped. (Bioloģijas fakultāte) – sekretāre; (1)
Andrejs Geske, Dr.ekon. (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte); (1) ; (4)
Arne Kārlsons (Arne Carlsen), Dr. (Ārhusas Universitāte, Dānija);Danish School of Education, Aarhus University, Tuborgvej 164, 2400 Copenhagen NV, Denmark(1) –(6)Starptautiskos doktorantūras studiju projektos, zinātniskajos projektos, zinātniskās periodikas redkolēģijās, utt. Pieredze sadarbībā ar LU un ES zinātniekiem. Pieredze promocijas darbu vadībā un recenzēšanā Promocijas padomes eksperts. Eiropas mēroga eksperts.
Samuēls Gento (Samuel Gento Palacios), Dr.h.ped. (Madrides TālmācībasUniversitāte, Spānija);Despacho 111. Facultad De Educación
Edificio De Humanidades
C/ Senda Del Rey Nŗ 7
Madrid -28040
(1) - (6)Starptautiskos doktorantūras studiju projektos, zinātniskajos projektos, zinātniskās periodikas redkolēģijās, utt. Pieredze sadarbībā ar LU un ES zinātniekiem. Pieredze promocijas darbu vadībā un recenzēšanā Promocijas padomes eksperts. Eiropas mēroga eksperts.
Ginters Hubers (Gűnter L.Huber), Dr. (Tībingenes Universitāte, Vācija);Universität Tübingen,  Fakultät fuer   Sozial- und Verhaltenswissenschaften,
Institut für Erzieungswissenschaft
IfE . Münzgasse 22-30, 72070 Tübingen
(1) – (6)Starptautiskos doktorantūras studiju projektos, zinātniskajos projektos, zinātniskās periodikas redkolēģijās, utt. Pieredze sadarbībā ar LU un ES zinātniekiem. Pieredze promocijas darbu vadībā un recenzēšanā Promocijas padomes eksperts. Eiropas mēroga eksperts.
Andra Fernāte, Dr.ped. (Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija);Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Brīvības gatve 333, Rīga LV-1006
fernate@lanet.lv
Tālr. 371 67543373
(5)Starptautiskos doktorantūras studiju projektos, zinātniskajos projektos, zinātniskās periodikas redkolēģijās, utt. Pieredze sadarbībā ar LU un ES zinātniekiem. Pieredze zinātnisko darbu vadībā un recenzēšanā
Natalija Lāce, Dr.ekon. (Rīgas Tehniskā universitāte)Rīgas Tehniskā universitāte
Inženierekonomkas un vadības fakultāte (IEVF)
Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra
Adrese: Kaļķu 1-418, Rīga, LV-1658
natalija.lace@rtu.lv
Tālr. 371 6708932
(2) (4); (5)Jauns sadarbības partners ar plašu starptautisko in Latvijas pētniecības un doktora studiju pieredzi. LZP eksperts

 

(apstiprināta 2711.2009. ar LU rektora rīkojumu Nr.1/315)

Doktorantūras skolas darbības anotācija

LU un starptautiska mēroga pētniecības projektos tiks iesaistīti LU doktorantūras un citu augstskolu labākie doktoranti un jaunie zinātnieki. Šo projektu ietvaros, izmantojot starptautiski izstrādātu metodoloģiju, doktoranti veiks prakses orientētus starpdisciplinārus pētījumus, lai Eiropas kopīgajā telpā veidotu cilvēka mācīšanos veicinošu transformatīvo vidi savā profesionālajā darba vietā. Doktorantūras skola nodrošinās iespēju jaunajiem un topošajiem zinātniekiem, viņu zinātniskajiem vadītājiem pilnveidot savas kompetences, izmantojot mūsdienīgus resursus – valodas, medijus, nākotnes mainīgajās situācijās veidot darboties spējīgas, patstāvīgas institūcijas, uzņēmumus vai izglītības organizācijas sistēmas, piedāvājot inovatīvus risinājumus cilvēkkapacitātes kāpināšanai līdz ar to nodarbinātībai.

Best doctoral students of the University of Latvia and other higher educational institutions, as well as new scientists will be involved in LU and international research projects. Within the frameworks of these projects the doctoral students will conduct practice oriented cross disciplinary researches by using internationally worked out methodology in order to create learning fostering transformative environment in people’s place of employment in the European joint space. The doctoral study school will provide new scientists and scientists to be, as well as their scientific supervisors with the opportunity to improve their competences by using modern resources such as languages and media, and enable them to create institutions able to function independently, enterprises or systems of education organization in changing situations of the future by offering innovative solutions for raising human capacity and, as a result, for employability.

Doktorantūras skolas pārstāvētās nozares

 • dabaszinātnes (bioētikas,biomedicīnas bioķimijas, biofizikas apkšnozares);
 • sociālās zinātnes (ekonomikas, vadības zinātņu nozares);
 • izglītības zinātnes (pedagoģijas, izglītības vadības nozares)

Doktorantūras skolas “Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos”darbības mērķi un uzdevumi

Doktorantūras skola (turpmāk – Skola) ir projekts daudzdisciplināru, tēmas orientētu doktora studiju programmas īstenošanai, izmantojot šim nolūkam paredzētu mērķfinansējumu. Skola piedalās arī maģistra studiju programmu īstenošanā. Šo studiju galvenais uzdevums ir sagatavot turpmākai doktora grāda iegūšanai.

Skolas darbības mērķis ir paaugstināt Latvijas Universitātes (turpmāk – Universitāte) jauno zinātnieku zinātniskās darbības kvalitāti un efektivitāti.

Skolas darbības uzdevumi ir:

 • formulēt sabiedrības attīstībai nozīmīgas un teorētiski aktuālas tēmas un risināt tās vairāku nozaru vai apakšnozaru doktorantu un zinātnieku sadarbībā;
 • koncentrēt mērķfinansējumu doktora un ar tām saistīto maģistra studiju īstenošanai vadošajos Universitātes zinātniskajos centros;
 • veicināt sadarbību doktora studiju īstenošanai starp dažādu Universitātes struktūrvienību un zinātnisko institūtu zinātnieku grupām;
 • veicināt sadarbību doktora studiju īstenošanai starp Universitāti un ārpus Universitātes esošajām zinātniskajām institūcijām;
 • piesaistīt ievērojamus ārvalstu zinātniekus doktora studiju īstenošanai Universitātē;
 • sekmēt jaunu inovatīvu metožu izmantošanu doktora studiju īstenošanā;
 • efektīvi izmantot doktora studijām paredzēto mērķfinansējumu;
 • nodrošināt Skolu darbības atbilstību doktora un maģistra studiju programmu uzņemšanas, studiju plānu īstenošanas un kvalifikācijas piešķiršanas prasībām.

Skolas izveidi un darbību pārrauga rektora norīkota Universitātes amatpersona.

Skolas izveidi un darbību administrē Universitātes Akadēmiskais departaments (turpmāk – AD).

Doktorantūras skolas darbības programma

Cilvēku kapacitāti un mācīšanās kvalitāti sekmēšanas transdisciplinārie pētījumi tiks izstrādāti uz pedagoģijas, bioloģijas, ekonomikas, izglītības vadības un citu zinātņu nozaru jaunāko teorētisku atziņu sinerģijas pamata, līdz ar to radot jaunas zināšanas un inovatīvus transdisciplinārus risinājumus Latvijas lokālai, reģionālai, nacionālai un Eiropas ilgtspējīgai izglītības attīstībai, jo

1) Cilvēkkapacitātes jēdziens, kas sākotnēji tika ieviests ekonomikas zinātnē kā resurss ekonomiskai izaugsmes, tiek skatīts arī bioloģijā kā dzīvības zinātnē, izglītības vadībā, pedagoģijā. Cilvēka kapacitāte ir cilvēku rīcības, darbošanās un strādāšanas spēja kā dinamiska sistēma, kas ietver sevī līdzdalības motivāciju un kompetentu iespēju identificēšanu, izmantošanu un jaunu iespēju radīšanu (innovations and creativity) utt. Cilvēka kā sociālās būtnes rīcības dinamiskās sistēmas mehānisms tiek pētīts bioloģijā. Cilvēka kapacitātes kāpināšanas programmu, modeļu, teoriju u.c. izstrāde ir pedagoģisks jautājums. Jaunu pedagoģisko risinājumu ieviešana – izglītības politikas vadības. Tas paver jaunu trans- un starpdisciplināru pētījumu paradigmu.

2) Cilvēka kapacitāte ir cieši saistīta ar mācīšanās kvalitāti (bioloģiskā mācīšanās neirozinātniskā izpratne kā bioķīmisks un biofizisks visa cilvēka organisma darbības process, kurā īpaša nozīme ir limbiskai sistēmai (Roth 1997): „As a fundamental biological phenomenon, memory signifies the modification of an organism... In this way it lies at the very basis of the learning process" (Colvin 2008).

3) Mācīšanās kvalitātes sekmēšana dzīves garumā nosaka cilvēkkapitāla sabiedrības kā garīgo vērtību valsts ekonomiskajā attīstībā pārejā no industriālās sabiedrības uz postindustriālu. Mācīšanas kvalitātes sekmēšana ir pedagoģijas jautājumus. Mācīšanās sekmēšanas pedagoģisko risinājumu ieviešana – izglītības vadības.

Sinerģija izpaudīsies jaunās zināšanās par cilvēku kapacitāti un mācīšanās kvalitāti un starpnozaru uzņēmējdarbības, izglītības zinātnieku un politiķu tīklu saiknē, lai izstrādātu un īstenotu attiecīgas programmas, kas veicinātu motivāciju un mobilizētu dažādu tautsaimniecības jomu darbiniekus mācīties mūžgarumā.

No praktiskās nozīmības viedokļa doktorantu pētījumu rezultātā izstrādātās rekomendācijas kompetentai mūžmācīšanās kvalitātes sekmēšanai, būs piemērotas, lai tās praktiski īstenotu dzīvē un darbā visdažādākās izglītības un profesionālās jomās, ievērojot un attīstot mācīšanās dažādību cilvēka kapacitātes sekmēšanai.

No zinātnes attīstības nozīmības viedokļa pētījuma rezultāti sniegs ieguldījumu pedagoģijas zinātniskās paradigmas praktiskai maiņai, kura ir saistāma ne tikai ar modernisma laikmeta beigām un strauju postmodernisma situācijas pāreju otrajā jeb jaunajā modernismā, bet saistīta ar jaunu zinātnisko skolu veidošanos uz postmodernisma plurālisma pretrunīgo teorētisko nostādņu kritiskā izvērtējuma pamata, pārvarot stagnāciju izglītības sistēmā un rosinot jaunu transdisciplināru teoriju meklēšanu, akcentējot pedagoģiskās domāšanas pievilcību un tās iespēju paplašināšanos.

Pētījuma rezultāti veicinās zinātniski pamatotu pirmskolas, skolas un augstskolas mūžmācīšanās kvalitāti iekļaujošas vides organizatorisko pamatu katra līdzdalībai mācīšanās iespēju paplašināšanā institūcijās (projektos, savstarpējās mācīšanās, sadarbības tīklos, darbībā komandās) dažādos sabiedrības (reģionu, valsts u. tml.) iekļaušanās sociālās kultūras kontekstos, kurā nepastāv pretruna starp nevienlīdzīgām iespējām un līdzīgām vajadzībām un tiesībām. Tas ir grūti sasniedzams tradicionālajā skološanas sistēmā, jo sabiedriski noteiktās vērtības ne tikai apgūst, bet arī veido indivīds un institūcijas ar savu kapacitāti.

Pētījumi rezultāti sniegs LU ieguldījumu ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning (ASEM LL Hub) aktivitātēs, kas sekmē dažādu zinātņu nozaru pētnieku, darba devēju un politikas plānotāju savstarpējo sapratni Eiropā un Āzijā savstarpējas cieņas un līdzvērtīgu attiecību gaisotnē un kuras mērķis ir veikt pierādījumos balstītus pētījumus Lifelong Learning jomā un noteikt gadskārtējas tikšanās vietas pētniekiem un izglītības politikas plānotājiem, lai:

 • integrētu mūžmācīšanos kā pilnveidošanos profesionālajā vidē;
 • sekmētu mūžmācīšanos kvalitāti kā tiltu starp profesionālo izglītību un augstāko izglītību, it īpaši attiecībā uz tādām ‘dzīves prasmēm’ kā datorpratība, daudzvalodība;
 • īstenotu Mūžizglītības stratēģijas, kas izstrādātas 2007.-2013.gadam, kur viens no 10 pieņemtajiem uzdevumiem ir saistīts ar mūžmācīšanos (9.uzdevums);
 • veicinātu mūžmācīšanās attīstību un ieviešanu kā svarīgu augstākās izglītības sastāvdaļu.

Pētījumi rezultāti sniegs LU ieguldījumu Eiropas un Amerikas dažādības pedagoģisko risinājumu pētniecībā (Educational treatment to diversity in Europa and Amerika - koordinējošā institūcija: UNED, Spānija – kurā LU pārstāvēta kopš 2005.gada), integrējot DS starpuniversitāšu maģistra programmas pētījumus un sagatavojot maģistrantus studijām doktorantūrā un attīstot šo virzienu bioētikas aspektā.

Pētījumu virzieni

Āzijas un Eiropas pētniecības tīklā.:

1) IKT prasmes, e-saturs un e-mācīšanās kultūras – turpmāk tekstā (1).

2) Profesionālās darba vietas orientētā mācīšanās. Kompetence mācīties darba vietā un  darba vietai, mācīšanās organizācijas kultūras  – turpmāk tekstā (2.)

3) Mācīšanās dzīves garumā profesionālās izglītības jomā, īpaši skolotāju izglītībā – turpmāk tekstā (3).

4) Nacionālās, reģionālās un lokālās stratēģijas cilvēku līdzdalības un motivācijas mācīties dzīves garumā šķēršļu novēršana – turpmāk tekstā (4).

5) Cilvēka kapacitāte un galvenās kompetences nodarbinātības un inovāciju ilgtspējai - turpmāk tekstā (5).

Eiropas un Amerikas dažādību pedagoģisko risinājumu pētniecības tīklā:

6) Dažādības pedagoģiskie risinājumi – turpmāk tekstā (6).

Inovatīvu metožu izmantošana doktora studiju īstenošanā

Pētījumi tiks veikti sociālās kultūrās izpētes paradigmā, diferencies in diferencies pieejā (ekon.), kur akcents tiks likts nevis uz socioloģisko faktoru atšķirību, bet atšķirību indivīdu un organizāciju ieguldījumā (contribution), cilvēka un līdz ar to arī institūciju, uzņēmumu, valsts, sabiedrības utt. kapacitātē, kā arī nodrošinot iegūto datu validitāti un pierādījumos pamatotus ticamus un objektīvus rezultātus:

1) integrējot kvalitatīvo un kvantitatīvo pētniecības pieeju,

2) izmantojot pētījumos aptaujas, intervijas, novērojumus, tos dažādi kombinējot atbilstoši pētījumu mērķiem un veidiem,

3) kvalitatīvo datu apstrāde tiks veikta AQUAD 6 un kvantitatīvo datu apstrāde SPSS vidēs.

Doktorantūras skolas darbības plāns  2009.-2010. gada septembris - janvāris

Gadi

Vadības padomes sēdes
(skaits, mēnesis)

Kolokviji (skaits, mēnesis)

Semināri, orientējošas tēmas (mēneši)

Citas aktivitātes,
to raksturojums

(mēneši)

2009./2010

24.

septembris

 

 

 

24.

septembris (Integrācijas pētniecības paradigmas),
dr. grāda pretendentes T. Pīgoznes promocijas darbs

 

24. septembris, plkst. 10.00-13.00 un 25. septembrī no 15.30 – 18.00

Zinātniskais seminārs: Promocijas pētījumu problēmu identificēšana ekonomikas cilvēkkapitāla un cilvēkkapacitātes izpratnē, mācīšanās bioloģijas teoriju un mūžizglītības prakses izpētē kā pētījumu jautājumu un/vai hipotēzes avots.

Cilvēka kapacitātes un mācīšanās kvalitātes transdisciplināro pētījumu metodoloģijas specifika multikulturālajā heterogēnā vidē –prof. J.Helds, Vācija

Pētījumu rezultātu prezentācijas (6) ECER konferencē Vīnē – septembris, četri pētījumi

cilvēku līdzdalības motivācijas mūžizglītībā pētījuma metodoloģija (4) ASEM HUB ietvaros.

Forums par izlasītiem zinātniskiem rakstiem doktorantūras skolas e-vidē

2009./2010

 

 

16.-17. oktobrī plkst. 15:00 līdz plkst. 18:00

Zinātniskais seminārs: Cilvēka kapacitātes attīstība un mācīšanās kvalitāte darba vietās pētījuma ideja, tās vienojošā funkcija ASEM HUB LLL 2.tīkla starpdisciplinārajā pētījumā. Izpētes paradigma. As.prof. Elīna Maslo (LU), ASEM HUB LLL 2. tīkla vad. pētniece

Pētījuma metodoloģijas izstrāde jaunam pētījumam (1; 2) –Bangkokā (Taizeme,) ;E. Maslo;

Rīgā (4) – I. Lūka , Seulā (Koreja) – A.Fernāte izstrādātā instrumentārija pielietojuma iespējas.

Praktiskais seminārs darbā ar datu bāzēm.

Forums par izlasītiem zinātniskiem rakstiem doktorantūras skolas e-vidē

 

 

 

12.novembrī no 17:30 līdz 18:30.

Zinātniskais seminārs pa transdisciplināru pētījumu ASEM HUB LLL 4.pētniecības tīkla " Mūžmācīšanās nacionālās stratēģijas" ietvaros. As.prof. Ineta Lūka (LU), ASEM HUB LLL 2. tīkla  vad. pētniece

2009./2010

26.

decembris

 

 

 

 

26.

novembris (identitāte kā kompetences pētījumi), doktoranta M.Fernandenzsa promocijas pētījuma koncepcija

 

26. novembris, no plks.17.00 -19.00 un 27. novembris, no plkst. 16.00 – 19.00

Zinātniskais seminārs: Nākotnei nepieciešamās docētāju akadēmiskās kompetences studentu, īpaši topošo skolotāju kapacitātes un mācīšanās kvalitātes sekmēšanai (3; 5). Starptautiskā pētījuma metodoloģijas un rezultātu apspriešana (MOES pētījums). –, prof. Antonio Medina

Līdzdalība (2) virziena starptautiskajā pētījumā: datu vākšanas procesa vadības pieredzes ieguve.

 

Datu apstrāde un analīze (2; 3; 4; 5) – AQAD; SPSS – novembris

Forums par izlasītiem zinātniskiem rakstiem doktorantūras skolas e-vidē

2009./20010

 

 

17.decembrī plkst. 10:00-12:30

Zinātniskais seminārs: Kritēriju avoti promocijas darba priekšmeta un objekta izpētē: Cilvēks kā sociālā būtne. Mācīšanās kā bioķīmiskais un biofiziskais process. Bioētika. prof. Indriķis Muižnieks

Praktiskais seminārs datu apstrādē un analīzē – AQAD; SPSS (1; 2; 3; 4; 5; 6 ) – decembris

Forums par izlasītiem zinātniskiem rakstiem doktorantūras skolas e-vidē

2009./20010

12.

janvāris

Skolas oficiāla atklāšana

12.

janvāris

Dmitrija Kulša promocijas pētījuma  „Motivācija mācīties pārējā uz zināšanu ekomomiku” koncepcijas apspriešana

12. janvāris plkst.13:00 – 15:00 

Zinātniskais seminārs: Cilvēkkapacitates un mācīšanās kvalitātes pētnieciskā procesa loģika un norise mūžmācīšanās stratēģiju labas prakses piemēru izpētē izglītībā Vad. pētnieks Arne Carlsen, DPUA

Forums par izlasītiem zinātniskiem rakstiem doktorantūras skolas e-vidē


Skolas darbībā iesaistītās LU struktūrvienību un citas zinātniskās institūcijas

Sadarbības partneri

LU PPF struktūrvienības (Pedagoģijas zinātniskais institūts, Pedagoģijas nodaļa, Psiholoģijas nodaļa un Izglītības vadības nodaļa, Skolotāju izglītības nodaļa) sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultāti, LU Ekonomikas un vadības fakultātes sadarbības darba grupu un vadošām Eiropas, Āzijas un Amerikas Universitātēm un zinātniskiem institūtiem dabaszinātņu, sociālo un izglītības zinātņu jomā, darbosies 2 globālajos pētniecības tīklos: Eiropas-Amerikas vadošā tīklā pētījumu metodoloģijas un dažādības pedagoģisko risinājumu jautājumos (koordinē UNED, Spānija), kurā LU ir iesaistījusies kopš 2003. gada, un Āzijas-Eiropas Mūžmācīšanās un izglītības pētniecības tīklā (LU piedalīšanās kopš 2008.gada, koordinē DPUA, Dānija), kas paver pētniecības rezultātu internacionalizāciju un tiešu ietekmi uz Eiropas mācīšanās dzīves garumā izglītības politikas izveidi cilvēkkapitāla, mācīšanās, nodarbinātības un inovāciju jautājumu risināšanu tautsaimniecības jomās.

N.p.k.

LU fakultāte vai institūts, vai

cita zinātniskā institūcija (pilsēta, valsts) ārpus LU

Nodaļa, katedra, laboratorija vai darba grupa sadarbības institūcijā

Pārstāvētais

pētījumu virziens

Sadarbības partnera pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)

1.

LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

 

Pedagoģijas zinātniskais institūts

 

 

 

 

 

 


Pedagoģijas nodaļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Izglītības vadības nodaļa

 

 

Psiholoģijas nodaļa

 

 

 


Skolotāju izglītības nodaļa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 


(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

 

(6)

 

(6)

(6)

 


(1) – (6)


(4)

(1)

(1)

(3)


(3)

Nav

Nav

As.prof. Dr.paed. Ineta Lūka

Pētn., Dr.paed. Svetlana Surikova

Vad. pētn., Dr.paed Andra Fernāte

nav

 

 

 


Prof., Dr.habil.paed. Irina Maslo

Prof. Dr.paed.Aīda Krūze

Prof. Dr.habil paed. Irēna Zogla

Prof. Dr.paed. Rudīte Andersone

Prof. Dr. paed Emīlija Černova

Prof. Dr. habil paed Tatjana Koķe

As. prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele

Doc., Dr.paed. Dita Nīmante

As.prof. Dr.paed. Lūcija Rutka


Nod. vadītājs, Prof. Dr.  Andrejs Geske

Dr.ek., doc. Imants Gorbāns


Nod. vadītāja, prof. Dr.psych. Sandra Sebre – Cilvēka, pašizjūta. labsajūta un mācīšanās kvalitāte


Prof. Dr. fiz. Juris Kuzmins

Prof. Dr.paed. Ilze Kangro Prof. Dr.paed. Vladimirs Kincāns

2.

LU Bioloģijas fakultāte

 

Darba grupa sadarbības institūcijā

(1)

 

(4); (5); (6)

 

Vad. pētn. (nav iev.) Dr.paed. Rita Birziņa

Prof. Dr. habil. biol. Indriķis Muižnieks - Cilvēks kā sociālā būtne Mācīšanās kā bioķīmisks process. Bioētika.

3.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte

Darba grupa sadarbības institūcijā

(2)

Prof., em. Dr.habil econ, Dr.habil.paed. Rasma Garleja

4.

LU Humanitārā fakultāte

Moderno valodu darba grupa sadarbības institūcijā

(3)

As.prof. Dr. Jeļena Marčenko

As.prof. Dr. Vita Kalnbērziņa

5.

Dānijas Pedagoģijas universitāte Aarchus (DPUA), Doktorantūras skola

Āzijas – Eiropas HUB LLL

Universitāšu konsorcijs „Zinātnē pamatota politika”

(1); (2)

(2)

(1) -(5)

(4)

As.prof. Dr. paed Elīna Maslo

Prof., Ph.D. Bente Elkjær, Head of the Department of learning

ASEM HUB LLL vadītājs, vad. pētn. Arne Carlsen

6.

Romanian Institute For Adult Education Institutul Roman De Educatie A Adultilor (RIAE)

Āzijas – Eiropas HUB LLL

 

(3)

Institūta direktore, Dissertations reader, Ph.D. Simona Sava

7.

Spānijas Nacionālā tālmācības  universitāte (UNED), Spānija

Universitāšu konsorcijs (Eiropas –Amerikas sadarbības tīkls)

(1) - (6)

 

 

Prof., Dr.habil. paed. Antonio Medina

 

8.

Ajou University, Korea (AUK)

 

Āzijas – Eiropas HUB LLL

 

(4)

Prof., Ph. D. Choi Un Shil, Director of University Lifelong Education Canter

Director of Educational Research Institute

Former Dean ,

Graduate School of Education

President, Korean Federation for Lifelong Education

9.

Lifelong Education of Chinese National Education Development Research Centre (LECNE)

Āzijas – Eiropas HUB LLL

 

 

Prof. Ph.D. Xianjin Dou (Director of O research centre)

10.

Šanhajas Universitāte

College of Electrical ingineering (SU CEI)

Āzijas – Eiropas HUB LLL

 

(3)

Direktor, Prof. Ph.D, Shanan Zhu

11.

Rētlingenes universitāte, Latvijas Universitāte)

Universitāšu konsorcijs ( Eiropas –Amerikas sadarbības tīkls)

(6)

Prof., Dr.habil.paed. Rainer Trost

 

 

 

12.

Tībingenes Universitāte

Pedagoģijas zinātniskais institūts, sociālās pedagoģijas nodaļa

(2) – (6)

(2) – (6)

(2) – (6)

(1) – (6)

(6)

Dr. habil , prof. Rainer Treptow

Dr. habil, prof. Horn

Dr. habil, prof. em. Hans Tīrsch

Dr. psych. habil, prof.em Josef Held

Dr.paed. Christina Riegel

13.

Rīgas Tehniskā Universitāte

Lietiško datorsistēmu institūts,

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

(1)

(1)

 

Prof. Dr.sc.ing.  Juris Lavendels

As.prof. Dr.sc.ing. Vjačeslavs Šitikovs

 

 

 

Inženierekonomkas un vadības fakultāte (IEVF)
Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra

(2); (5); (6)

Prof. Dr. oec. Natalija Lāce

14.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Sociālais partneris

(1) – (6)

 

Vad. pētn., Dr.paed. Andra Fernāte

15.

Latvijas  Izglītības un zinātnes ministrija

Sociālais partneris

(1) – (6)

 

Politikas koordinācijas departaments, direktora vietnieks Dmitrijs Kulšs

Mazākumtautību konsultatīvā padome, IZM vec. referente Olita Ārkle

 

Pieteikšanās LU PPMF Doktorantūras skolā “Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos” no 25.09.2010. līdz 01.10.2010. plkst. 16:00. Dokumentu iesniegšana sekretārei Rita Birziņai (Bioloģijas fakultāte, Kronvalda bulv. 4, dekanāts – 131. t.).

Prasības uzņemšanai doktorantūras skolā:

1. Motivācija kļūt par jauno zinātnieku (konkurētspējīgs atalgojums, aktuāla pētījumu tematika, jauno zinātnieku starptautiski konkurētspējīgas karjeras izaugsmes iespējas).

2. Gatavība zinātniskās darbības kvalitātes un efektivitātes pieredzes pārņemšanai no pieredzējušiem zinātniekiem sadarbības starptautiskā pētniecībā un iesaistīties pētījumu veikšanā starptautiskajos un transdisciplinārajos zinātniskajos pētniecības projektos.

3. Apņemšanās inovatīvu metožu izmantošanai doktora studiju īstenošanā:

Pētījumi tiks veikti sociālās kultūrās izpētes paradigmā, diferencies in diferencies pieejā (ekon.), kur akcents tiks likts nevis uz socioloģisko faktoru atšķirību, bet atšķirību indivīdu un organizāciju ieguldījumā (contribution), cilvēka un līdz ar to arī institūciju, uzņēmumu, valsts, sabiedrības utt. kapacitātē, kā arī nodrošinot iegūto datu validitāti un pierādījumos pamatotus ticamus un objektīvus rezultātus:

 • integrējot kvalitatīvo un kvantitatīvo pētniecības pieeju,
 • izmantojot pētījumos aptaujas, intervijas, novērojumus, tos dažādi kombinējot atbilstoši pētījumu mērķiem un veidiem,
 • kvalitatīvo datu apstrāde tiks veikta AQUAD 6 un kvantitatīvo datu apstrāde SPSS vidēs.

4. Atbildība par promocijas darba mērķtiecīgu un kvalitatīvu izstrādi līdz 2015. gadam ar pētījuma rezultātu: starptautiskajās datubāzēs vai starptautiskajos bibliotēku katalogos iekļaujamo publikāciju.

5. Atbildība par promocijas darba ieguldījumu lokālo, reģionālo, nacionālo un Eiropas rekomendāciju izstrādē mācīšanās kvalitātes sekmēšanai izglītībā (dažādos institucionālajos līmeņos: pirmskola, skola, augstskola, pieaugušo izglītība, profesionālās darbvietās; neformormālajā un informalajā izglītībā, profesionālajās darbvietās un dzīvē mācīšanās situācijas uzlabošanas kontekstā.

Papildus prasības Latvijas (izņemot LU) un Eiropas un Āzijas universitāšu studējošiem uzņemšanai:

1) pretendentiem ir jāstudē kādā no Latvijas vai citas Eiropas universitātes maģistra vai doktora studiju  programmā  dabas zinātnēs, sociālajās zinātnēs vai izglītības zinātnēs.
2) Iesniegumam jāpievieno maģistras vai doktora studijas apliecinošu dokumentu (izziņu).

Pieteikuma anketas:

Darba plāns: