Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumi 2017./2018. gadam akad. gadam
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.08.2017

Pielikums
APSTIPRINĀTS

ar LU 16.03.2017

rīkojumu Nr. 1/86

Pakalpojumu izmaksas klausītājiem un tiem studentiem, kuri kārto pārbaudījumus atkārtoti vai atkārtoti pierakstās uz studiju kursu, kā arī studentiem, kuri studē saskaņā ar individuālu plānu.

Pakalpojuma veids

 Pakalpojuma cena euro

Studentiem*

Ārvalstu studentiem (izņemot ES, EEZ, Šveici)

Klausītājiem**

Ārvalstu klausītājiem (izņemot ES, EEZ, Šveici)

1. Studiju kurss (t.sk. prakses un kursa darbi) kopā ar pārbaudījumu, par vienu kredītpunktu

 

 

 

 

1.1.akadēmiskajās bakalaura, profesionālajās bakalaura, 1. līmeņa profesionālajās, īsajās profesionālajās (2.- 4. sem.) studiju programmās

61

123

80

123

1.2. akadēmiskajās maģistra, profesionālajās maģistra studiju programmās

71

143

92

143

1.3. doktora studijās

184

369

 

 

1.4. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Ārstniecība” (28401)

71

142

92

142

1.5. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās „Ārstniecība (angļu valodā)” (28408) un „Zobārstniecība (angļu valodā)” (28415)

219

219

284

284

2. Atkārtota kursa pārbaudījuma kārtošana, ja izpildītas kursa akadēmiskās saistības

23

49

36

49

   2.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās „Ārstniecība (angļu valodā)” (28408) un „Zobārstniecība (angļu valodā)” (28415)

49

49

49

49

3. Laboratoriju izmantošana papildus studiju programmā plānotajam laikam, par 1 akad. stundu

18

33

18

33

4. Atkārtota starppārbaudījumu kārtošana,
 par 1 starppārbaudījumu

   4.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Ārstniecība” (28401)

15

23

23

33

   4.2. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās „Ārstniecība (angļu valodā)”(28408) un „Zobārstniecība (angļu valodā)”(28415)

23

23

23

33

 

II

Pakalpojumu izmaksas personām, kuras LU imatrikulētas noslēguma pārbaudījumu kārtošanai.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena euro

Studentiem*

Ārvalstu studentiem

1.      Kvalifikācijas darbs

495

985

2.   Bakalaura darba vai diplomdarba izstrādāšana kopā ar aizstāvēšanu

615

1231

3.   Maģistra darba izstrādāšana kopā ar aizstāvēšanu

1231

 2463

4. Noslēguma pārbaudījuma kārtošana:

 

 

4.1. bakalaura gala pārbaudījums, profesionālās izglītības studiju programmas valsts pārbaudījums

4.1.1.***  bakalaura gala eksāmens, valsts eksāmens

99

199

4.1.2. valsts eksāmens – profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Publiskās tiesības”, otrā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmā uz 1. līmeņa bāzes „Tiesību zinātne”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Ārstniecība”

213

426

4.1.3.  bakalaura darba, diplomdarba aizstāvēšana

199

399

4.2. maģistra gala pārbaudījums, profesionālā maģistra valsts pārbaudījums

4.2.1. *** maģistra gala eksāmens, valsts eksāmens

156

312

4.2.2. valsts eksāmens – profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Tiesību zinātne”

213

 

4.2.3.  maģistra darba, diplomdarba aizstāvēšana

366

732

4.3. promocijas eksāmens

599

1198

4.4. promocijas darba aizstāvēšana

1898

3795

 

III

Iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu novērtēšana un atzīšana.

Pakalpojums

Pakalpojuma cena euro

Studentiem

Personām, kuras nav LU studenti

Iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu novērtēšana un atzīšana:

 

 

1.

Pieteikumu pieņemšana un dokumentu aprite

12

35

2.

Studiju rezultātu novērtēšana un atzīšana

23

82

KOPĀ

35

117

 

Piezīmes:

* LU studenti (t.sk. studenti, kas kārto studiju parādus kā klausītāji), kas ir Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu pilsoņi, Šveices Konfederācijas pilsoņi, un viņu ģimenes locekļi, Eiropas Savienības pastāvīgie iedzīvotāji, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja vai kuri studē saskaņā ar starpvaldību vai starpaugstskolu līgumiem; LU darbinieki, kas nav LU studējošie.

** Klausītāji, kas ir Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu pilsoņi, Šveices Konfederācijas pilsoņi, un viņu ģimenes locekļi, Eiropas Savienības pastāvīgie iedzīvotāji, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja.

*** Ja eksāmens sastāv no vairākām daļām, fakultātes dekāns, saskaņojot ar FUD, nosaka maksu katrai daļai atsevišķi, ņemot vērā, ka kopējā maksa par eksāmenu ir vienāda ar minēto summu.