Izsole ir normatīvajos aktos noteiktā procedūra intelektuālā īpašuma objekta ekskluzīvu lietošanas tiesību nodošanai fiziskai vai juridiskai personai tā praktiskai izmantošanai par kādu LU noteiktu kompensāciju. Kompensācija var būt materiāla (piem., tūlītēja samaksa naudā un/vai procenti no ieņēmumiem, kas iegūti izmantojot objektu), vai nemateriāla (piem., datu masīvs, kas LU nepieciešams pētījumu turpināšanai vai LU nepieciešami pakalpojumi). 

Lai nodrošinātu to, ka tiesības uz LU intelektuālā īpašuma izmantošanu tiek valorizētas (saimnieciski izmantotas) valstij un LU pēc iespējas izdevīgāk, 2023. gadā ir izstrādāta un no gada otrās puses ieviesta modernizēta izsoles procedūra, kas ietver:

1. posms: vispārējās informācijas izplatīšanu potenciālo interesentu apzināšanai.
2. posms: konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm reālā tirgus izpētei.
3. posms: daudzpakāpju izsole ar augšupejošu soli, notiek elektroniskā vidē.
4. posms: tiesības uz izsolāmā objekta izmantošanu iegūst lielākās kompensācijas piedāvātājs, ar kuru tiek noslēgts licences līgums.

Izsoles objektazinātības “Plaušu vēža riska novērtēšanas metode un rīks” ekskluzīvas licences izsole notika 2023. gada 28. septembrī plkst. 16.30 attālināti, izmantojot MS Teams tiešsaistes platformu.

Unikālās metodes pamatā plaušu veidojuma vēža riska personalizētam neinvazīvam novērtējumam ir vienlaicīga 500+ dažādu demogrāfisko, riska, klīnisko un diagnostisko (tai skaitā asins šķidruma biopsija) parametru analīze. No tiem matemātiski atlasīta optimāla parametru kopa ir izmantota tiešsaistes rīkā, kurš ir īpaši pielāgots Latvijas iedzīvotāju ģenētiskajiem, sociālajiem un vides aspektiem.

Rīks ir orientēts izmantošanai medicīnas iestādēs un ārstu praksēs.

Zinātība “Plaušu vēža riska novērtēšanas metode un rīks” ir izstrādāta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" projekta KC-PI-2017/103 "Uz lielajiem datiem balstītas plaušu vēža riska izvērtēšanas, agrīnas diagnostikas un prognozēšanas metodes izstrāde” pētījumu ietvaros. Pētījumus veica LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts.

Papildu informācija – LU Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centrs, tel. 26128036, e-pasts zpc@lu.lv.

Pieteikšanās objekta izsolei noslēgusies 2023. gada 25. septembrī.   

Vispārējā informācija
Izsoles noteikumi 23-014
Objekta apraksts LU-ZPC-F2-2023-014
Dalībnieka pieteikums 23-014
Līguma projekts 23-014

Izsoles objektszinātība “Ādas vēža neinvazīva diagnostikas sistēma” ir izstrādāts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/197 “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai” un Latvijas Zinātnes padomes FLPP projekta Nr. lzp-2018/2-0052 “Ādas vēža agrīnas diagnostikas precizitātes uzlabošana ar neironu tīkliem” pētījumu ietvaros. Pētījumu veica LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts un RTU Viedo datortehnoloģiju institūts.

Papildu informācija – LU Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centrs, tel. 26128036, e-pasts zpc@lu.lv.

LU aicina pieteikušos interesentus iesniegt aizpildītu konsultāciju dokumentu adresē zpc@lu.lv, līdz 2023. gada 5. oktobrim plkst. 17.00.

Svarīgi datumi dalībai izsoles procesā:
Interesentu pieteikšanās konsultācijām par potenciālo tirgu un izsoles noteikumiem – 2023. gada 25. septembris;
Interesenti iesniedz aizpildītu konsultāciju dokumentu  – 2023. gada 5. oktobris;
Interesentu pieteikšanās dalībai izsolē – 2023. gada 16. oktobris;
Izsole – 2023. gada 19. oktobris.

Vispārējā informācija.

Izsoles objektspatents LV 15717 B  “Uz silīcija dioksīda mikrostieņa rezonatora veidots daudzviļņu gaismas avots datu pārraidei šķiedru optiskajās telekomunikāciju sistēmās” ir izstrādāts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/155 “Uz čukstošās galerijas modas mikrorezonatora bāzes veidota optisko frekvenču ķemmes ģeneratora izstrāde un tā pielietojumi telekomunikācijās” pētījumu ietvaros. Pētījumus veica LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts, RTU Telekomunikāciju institūts un AFFOC Solutions SIA.

Papildu informācija – LU Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centrs, tel. 26128036, e-pasts zpc@lu.lv.

LU aicina interesentus pieteikties objekta izsoles sagatavošanas konsultācijām par potenciālo tirgu un izsoles noteikumiem adresē zpc@lu.lv, norādot interesentu (juridisko vai fizisko personu), kontaktpersonu, telefona numuru un e-pastu.

Svarīgi datumi dalībai izsoles procesā:
Interesentu pieteikšanās konsultācijām par potenciālo tirgu un izsoles noteikumiem – 2023. gada 9. oktobris;
Interesenti iesniedz aizpildītu konsultāciju dokumentu  – 2023. gada 17. oktobris;
Interesentu pieteikšanās dalībai izsolē – 2023. gada 24. oktobris;
Izsole – 2023. gada 27. oktobris.

Vispārējā informācija.

Izsoles objekts – zinātība “Sistēma vīrusinfekciju izplatības samazināšanai telpās” ir izstrādāts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" projekta 1.1.1.1./21/A/046 " Sistēma COVID-19 inficēšanās riska noteikšanai un samazināšanai iekštelpās ” pētījumu ietvaros ar REACT-EU papildus finansējumu pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Pētījumus veica LU Skaitliskās modelēšanas institūts.

Papildu informācija – LU Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centrs, tel. 26128036, e-pasts zpc@lu.lv.

LU aicina pieteikušos interesentus iesniegt aizpildītu konsultāciju dokumentu adresē zpc@lu.lv, līdz 2023. gada 2. oktobrim plkst. 17.00.

Svarīgi datumi dalībai izsoles procesā:
Interesentu pieteikšanās konsultācijām par potenciālo tirgu un izsoles noteikumiem – 2023. gada 24. septembris;
Interesenti iesniedz aizpildītu konsultāciju dokumentu  – 2023. gada 2. oktobris;
Interesentu pieteikšanās dalībai izsolē – 2023. gada 10. oktobris;
Izsole – 2023. gada 13. oktobris.

Vispārējā informācija.

Izsoles objektspatents LV 15593 B  “Nanovadu iegūšanas paņēmiens” ir izstrādāts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/256 “Nanoelektromehānisku slēdžu izveide” pētījumu ietvaros. Pētījumus veica LU Ķīmiskās fizikas institūts.

Papildu informācija – LU Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centrs, tel. 26128036, e-pasts zpc@lu.lv.

LU aicina interesentus pieteikties objekta izsoles sagatavošanas konsultācijām par potenciālo tirgu un izsoles noteikumiem adresē zpc@lu.lv, norādot interesentu (juridisko vai fizisko personu), kontaktpersonu, telefona numuru un e-pastu.  

Svarīgi datumi dalībai izsoles procesā:
Interesentu pieteikšanās konsultācijām par potenciālo tirgu un izsoles noteikumiem – 2023. gada 2. oktobris;
Interesenti iesniedz aizpildītu konsultāciju dokumentu  – 2023. gada 10. oktobris;
Interesentu pieteikšanās dalībai izsolē – 2023. gada 17. oktobris;
Izsole – 2023. gada 20. oktobris.

Vispārējā informācija.

Izsoles objekts patents LV 15592 B  “N-tipa termoelektrisks kompozītmateriāls un tā iegūšana” ir izstrādāts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/257 “Termoelektriski nanomateriāli/topoloģiski dielektriķi efektīvākai siltuma zudumu pārveidei lietderīgā enerģijā” pētījumu ietvaros. Pētījumus veica LU Ķīmiskās fizikas institūts un RTU Polimērmateriālu institūts.

Papildu informācija – LU Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centrs, tel. 26128036, e-pasts zpc@lu.lv.

LU aicina interesentus pieteikties objekta izsoles sagatavošanas konsultācijām par potenciālo tirgu un izsoles noteikumiem adresē zpc@lu.lv, norādot interesentu (juridisko vai fizisko personu), kontaktpersonu, telefona numuru un e-pastu.  

Svarīgi datumi dalībai izsoles procesā:
Interesentu pieteikšanās konsultācijām par potenciālo tirgu un izsoles noteikumiem – 2023. gada 3. oktobris;
Interesenti iesniedz aizpildītu konsultāciju dokumentu  – 2023. gada 12. oktobris;
Interesentu pieteikšanās dalībai izsolē – 2023. gada 23. oktobris;
Izsole – 2023. gada 26. oktobris.

Vispārējā informācija.

LU izsludina izsoli Nr. 2/LU/2023 par intelektuālā īpašuma – izgudrojums “Ierīce un metode kuņģa vēža noteikšanai testa pacientam, izvērtējot izelpu” atbilstoši starptautiskajam patenta pieteikumam Nr. PCT/LV2021/050006 “A device and a method for detection of gastric cancer through exhaled breath in a test subject” – izmantošanas tiesībām un licences līguma noslēgšanas procesu. 

 • Izsoles noteikumi (.docx)
 • Pieteikums (.docx)
 • Objekta apraksts (.docx)
 • Licences līgums (.docx)
 • Konfidencialitātes līgums (.docx)
 • Rezultāti: 

  Latvijas Universitātes (LU) intelektuālā īpašuma – izgudrojums “Ierīce un metode kuņģa vēža noteikšanai testa pacientam, izvērtējot izelpu” atbilstoši starptautiskajam patenta pieteikumam Nr. PCT/LV2021/050006 “A device and a method for detection of gastric cancer through exhaled breath in a test subject” – izmantošanas tiesību rakstiskās izsoles Nr. 2/LU/2023 (turpmāk – Izsole) rezultāti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas” P&A 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2017/75 “Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skrīningam” ietvaros. 

  LU Intelektuālā īpašuma pārvaldības komisija (turpmāk – Komisija) 2023. gada 14. aprīlī pasludināja Izsoles rezultātus. Izsolē pieteicās viens pretendents – “JLM Innovation” GmbH (DE274114085).– nosolot visaugstāko cenu, kura piedāvātais procentmaksājuma apmērs ir 4%.

  Komisija, izvērtējot iesniegto pieteikumu, par izsoles uzvarētāju atzinusi “JLM Innovation” GmbH (DE274114085), kura ieguvusi tiesības slēgt licences līgumu.

LU izsludina izsoli Nr. 1/LU/2023 par intelektuālā īpašuma – zinātība “Aitu vilnas šķiedru apstrādes tehnoloģija to izmantošanai multifunkcionālu bio-filtru izveidei” – izmantošanas tiesībām un licences līguma noslēgšanas procesu. 

 • Izsoles noteikumi (.docx)
 • Pieteikums (.docx)
 • Objekta apraksts (.docx)
 • Licences līgums (.docx)
 • Konfidencialitātes līgums (.docx)
 • Rezultāti

  Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) intelektuālā īpašuma – zinātība “Aitu vilnas šķiedru apstrādes tehnoloģija to izmantošanai multifunkcionālu bio-filtru izveidei” – izmantošanas tiesību rakstiskās izsoles Nr. 1/LU/2023 (turpmāk – Izsole) rezultāti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2020/7 “Aitu vilnas šķiedru apstrādes tehnoloģija to izmantošanai multifunkcionālu bio-filtru izveidei (LU reģistrācijas Nr. ESS2020/372)” ietvaros. 

  LU Intelektuālā īpašuma pārvaldības komisija (turpmāk – Komisija) 2023. gada 17. februārī pasludināja Izsoles rezultātus. Izsolē pieteicās viens pretendents – SIA “FLUFFY UNLIMITED” (40203121065) – nosolot visaugstāko cenu, kura piedāvātais procentmaksājuma apmērs ir 1,85 %.

  Komisija, izvērtējot iesniegto pieteikumu, par izsoles uzvarētāju atzinusi SIA “FLUFFY UNLIMITED”, kura ieguvusi tiesības slēgt licences līgumu.