Ja vēlaties sadarboties ar LU pētniekiem, lūdzu aizpildiet pieteikuma formu, uzdodot savu jautājumu un/vai īsumā aprakstot problēmu, kurai nepieciešams risinājums. Mēs aptaujāsim LU pētniekus par iespēju Jums palīdzēt.  Ja šis jautājums neietilps LU kompetencē, esam gatavi sazināties  arī ar kolēģiem citās Latvijas augstskolās un LU sadarbības universitātēs ārvalstīs un piedāvāt Jums zinošus ekspertus.

Kontaktpersona:

Elīna Petrovska
Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centra
tehnoloģiju un inovāciju pārneses vadošais eksperts
e-pasts: elina.petrovska@lu.lv
tālrunis: +371 26576145