Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nozaru doktorantūras padomes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.02.2018

Bioloģijā
I. Muižnieks – padomes priekšsēdētājs;
Ģ. Ieviņš - padomes priekšsēdētāja vietnieks;
L.Ozoliņa-Moll
G. Brūmelis
V. Spuņģis
K.Tārs
(apstiprināta ar LU 24.11.2014. rīkojumu Nr.5/630, grozījumi 21.10.2016. rīkojums Nr.5/490)

Datorzinātnē

G. Bārzdiņš – padomes priekšsēdētājs;
A. Ambainis– padomes priekšsēdētāja vietnieks;
G. Arnicāns
J. Bārzdiņš
J. Bičevskis
J. Borzovs
K. Čerāns
A. Kalniņš
L. Seļāvo
I. Skadiņa
J. Vīksna
M. Vītiņš
(apstiprināta ar LU 26.01.2016. rīkojumu Nr.5/45

Demogrāfijā – 
J.Krūmiņš– padomes priekšsēdētājs; 
A.Bērziņš – padomes priekšsēdētāja vietnieks;
P.Zvidriņš
Z.Krišjāne
M.Hazans
S.Mikuļoniene
E.Apsīte-Beriņa
L.Āboliņa
(apstiprināta ar LU 26.06.2017. rīkojumu Nr.5/121)

Ekonomikā
M.Purgailis – padomes priekšsēdētājs;
I.Romānova – padomes priekšsēdētāja vietniece;
A.Batraga
S.Bāliņa
I. Brūna
S.Jēkabsone
B.Šavriņa
R. Škapars
(apstiprināta ar LU 07.07.2015. rīkojumu Nr.5/389)

Filozofijā -
M. Kūle – padomes priekšsēdētāja;
I. Šuvajevs – padomes priekšsēdētājas vietnieks;
R.Bičevskis
A.Stranga
Ē.Jēkabsons
(apstiprināta ar LU 18.06.2015. rīkojumu Nr.5/756)

Fizikā, astronomijā un mehānikā
M. Auziņš – padomes priekšsēdētājs; 
R.Ferbers – padomes priekšsēdētāja vietnieks; 
J. Andersons
A. Cēbers
A. Jakovičs
V. Kaščejevs
G. Krūmiņa
U. Rogulis
L. Skuja
J. Spīgulis
A. Šarakovskis
L. Začs
(apstiprināta ar LU 21.04.2016. rīkojumu Nr.186)

Ģeogrāfijā –
Z. Krišjāne – padomes priekšsēdētāja
A. Briede
L. Kalniņa
O. Nikodemus
N. Stivriņš
I. Strautnieks
P. Šķiņķis
V. Zelčs
(apstiprināta ar LU 02.01.2018. rīkojumu Nr.5/7)

Ģeoloģijā –
E. Lukševičs – padomes priekšsēdētājs
J. Karušs
V. Segliņš
Ģ. Stinkulis
N. Stivriņš
I. Strautnieks
V. Zelčs
(apstiprināta ar LU 02.01.2018. rīkojumu Nr.5/8)

Izglītības vadībā –
A. Kangro – padomes priekšsēdētājs;
A. Geske – padomes priekšsēdētāja vietnieks
D. Blūma
A. Grīnfelds
I.  Ivanova
R. Kiseļova
A. Ozola
(apstiprināta ar LU 15.12.2017. rīkojumu Nr.5/224)

Juridiskajā zinātnē -
K.Strada-Rozenberga – padomes priekšsēdētāja;
A.Rodiņa - padomes priekšsēdētāja vietniece;
A.Kārkliņa
A.Kučs
S.Osipova
J.Rozenfelds
(apstiprināta ar LU 17.02.2016. rīkojumu Nr.5/92; grozījumi 21.03.2017. rīkojums Nr.5/55)

Komunikācijas zinātnē -
V.Zelče – padomes priekšsēdētāja;
V.Zanders – padomes priekšsēdētājas vietnieks;
J.Šķilters
B.Holma
O.Skudra
(apstiprināta ar LU 09.03.2016. rīkojumu Nr.5/116)

Ķīmijā
A.Vīksna – padomes priekšsēdētājs;
A.Actiņš
A. Prikšāne
J. Švirksts
A. Zicmanis
(apstiprināta ar LU 03.12.2014. rīkojumu Nr.5/655)

Literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas zinātnē – 
J. Kursīte-Pakule – padomes priekšsēdētāja;
A. Cimdiņa
M. Grudule
I. Kalniņa 
B. Kalnačs
J. Kastiņš
V. Muktupāvels

J. Priede
S. Radzobe 
L. Sproģe
L.Ulberte
(apstiprināta ar LU 14.11.2014. rīkojumu Nr.5/608; grozījumi 05.12.2017. rīkojums Nr.5/212)

Matemātikā
S. Asmuss – padomes priekšsēdētāja; 
A.Reinfelds – padomes priekšsēdētājas vietnieks; 
I.Bula
J.Buls
A. Cibulis
U.Strautiņš
J.Valeinis
(apstiprināta ar LU 12.02.2016. rīkojumu Nr.5/90)

Medicīnā un farmācijā  –
I. Taivans – padomes priekšsēdētājs;
V. Z. Kluša
I. Rumba - Rozenfelde
R. Muceniece
M.Leja
J.Eglītis
G.Strazda
(apstiprināta ar LU 15.10.2015. rīkojumu Nr.5/587)

Pedagoģijā – 
Z.Rubene  – padomes priekšsēdētāja;
S.Tūbele – padomes priekšsēdētājas vietniece;
L.Daniela
G.M.J.Fernandez 
R.Andersone
A.Krūze
I.Ķestere
I. Maslo
D.Nīmante
I. Žogla
(apstiprināta ar LU 09.11.2017. rīkojumu Nr.5/186)

Pedagoģijā (RPIVA) –
B.Garjāne – padomes priekšēdētāja;
Z.Anspoka
Z.Rubene
A.Špona
A.Tauriņa
K.Lūkins
(apstiprināta ar LU 09.11.2017. rīkojumu Nr.5/185)

Politikas zinātnē –
J. Rozenvalds – padomes priekšsēdētājs
D. Auers
I. Ijabs
J. Ikstens
Ž. Ozoliņa
I. Reinholde
T. Rostoks
(apstiprināta ar LU 02.01.2018. rīkojumu Nr.5/11)

Psiholoģijā – 
I. Austers – padomes priekšsēdētājs
Ģ. Dimdiņš – padomes priekšsēdētāja vietnieks
I. Bite
A. Dudkina
A. Koļesovs
B. Martinsone
A. Miltuze
M. Raščevska
S. B. Sebre
G. Svence
J. Šķilters
(apstiprināta ar LU 15.12.2017. rīkojumu Nr.5/352)

Socioloģijā –
T. Tisenkopfs – padomes priekšsēdētājs
B. Bela
I. Mieriņa
L. Rasnača
A. Zobena
(apstiprināta ar LU 02.01.2018. rīkojumu Nr.5/10)


Teoloģijā un reliģiju zinātnē -
V. Tēraudkalns – padomes priekšsēdētājs;
N.Titāns - padomes priekšsēdētāja vietnieks;
J.Cālītis
L.Geikina
I. Jansone
R.Kokins
(apstiprināta ar LU 23.01.2017. rīkojumu Nr.5/19)

Vadībzinātnē
I. Vorončuka – padomes priekšsēdētāja;
B.Šavriņa – padomes priekšsēdētājas vietniece;
U. Rozevskis
S.Bāliņa
A.Deniņš
G.Bērziņš
(apstiprināta ar LU 02.10.2015. rīkojumu Nr.5/553)

Valodniecībā –
P.Vanags – padomes priekšsēdētājs;
G.Ločmele
I. Druviete
I. Koškins
I. Karapetjana
I. Rūmniece
J. Valdmanis
(apstiprināta ar LU 14.11.2014. rīkojumu Nr.5/609, grozījumi 11.01.2018. rīkojums 5/21)


Vēsturē
G.Straube – padomes priekšsēdētājs;
Ē. Jēkabsons – padomes priekšsēdētāja vietnieks;
A. Stranga
M.Kūle
R.Bičevskis
A.Levāns 
(apstiprināta ar LU 18.06.2015. rīkojumu Nr.5/217, grozījumi 04.10.2016. rīkojums Nr.5/408)

Vides zinātnē –
M. Kļaviņš – padomes priekšsēdētājs
R. Ernšteins
V. Melecis
O. Nikodemus

Z. Penēze
G. Spriņģe
I. Šteinberga
(apstiprināta ar LU 02.01.2018. rīkojumu Nr.5/6, grozījumi 25.01.2018. rīkojums Nr. 5/30)