Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Valodniecība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.06.2015

Valodniecība

Prof. Lidija Leikuma
Latgaliešu valoda; latgaliešu rakstība; latgaliešu grāmatniecība; latgaliešu folklora; latgalieši un citi latvieši; latgalieši Krievijā; latviešu izloksnes un dialekti, pētījumi par tiem; latviešu valodas vēstures jautājumi; latviešu onomastikas jautājumi; baltu valodu vēstures jautājumi.
Kontaktinformācija: lleikuma@inbox.lv

Asoc. prof. Vita Kalnbērziņa
Valodu apguve, valodas zināšanu pārbaude, daudzvalodība, valodas mācību programmas un metodes, Eiropas valodu politika, starpkultūru  saziņa.
Kontaktinformācija: vita.kalnberzina@lu.lv

Prof. Andra Kalnača
Latviešu valoda, latviešu un vispārīgā valodniecība.
Kontaktinformācija: andra.kalnaca@lu.lv

Prof. Ilze Rūmniece
Humanitārās zinātnes, filoloģija; arī klasiskā filoloģija un antīkā kultūra, literatūrzinātne; valodniecība.
Kontaktinformācija: ilze.rumniece@lu.lv

Prof. Ina Druviete
Vispārīgā valodniecība, sociolingvistika, valodas politika Latvijā un ārvalstīs, valodu kontakti, valodu apguve, multilingvisms un mulitilingvālā izglītība.
Kontaktinformācija: ina.druviete@lu.lv

Franču valoda

Asoc. prof. Olga Ozoliņa
Valodas un literatūras vēsture un attīstība, sastatāmie pētījumi; valodas politika; terminoloģija; valodas varianti; frankofonija; Latvijas un Francijas kultūras sakari; mūsdienu Francijas sabiedrība, skolotāju profesionālā un akadēmiskā sagatavošana, skolotāju izglītošana un tālākizglītošana. Sastatāmie pētījumi: kā sinhronijas, tā arī diahronijas plāksnē; kā vienas valodas ietvaros, bet dažādos valodas attīstības posmos, tā arī dažādu valodu sastatāmie pētījumi, it  sevišķi saistītie ar latviešu valodu (frazeoloģija, paremioloģija, gramatika un leksikoloģija, reklāmas vizuālie, lingvistiskie un kultūras aspekti). Translatoloģija: dažādu nozaru terminoloģija,  valodu izteiksmes līdzekļi un to izmantošanas īpatnības dažādās valodās (valodas sistēmas un struktūras īpatnības ar tulkošanas palīdzību); starpkultūru tulkošanas aspekts (kultūru reālijas, emociju izpausmes transpozīcija no vienas valodas uz otro valodu).
Kontaktinformācija: olga.ozolina@lu.lv

Krievu valoda

Prof. Igors Koškins
Valodniecība - slāvu valodniecība. Krievu valoda Latvijā. Slāvu valodniecības problēmas, krievu valodas teorija un vēsture, slāvu etimoloģija, krievu un slāvu valodu kontakti ar latviešu un vācu valodu, slāvu leksikoloģija un leksikogrāfija, valodu kontaktu vēsture un teorija.
Kontaktinformācija: igors.koskins@lu.lv, ikssta@lanet.lv; T: 29758814, 67144706.