Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.03.2014

Ģeogrāfija

Prof. Agrita Briede
Klimatu veidojošie faktori, to izvērtējums; klimata mainības tendences; ekstremālo klimatisko parādību analīze; klimata mainība Latvijā un tā ietekme uz hidroekosistēmām.
Kontaktinformācija: agrita.briede@lu.lv ; 67336373

Asoc.prof. Laimdota Kalniņa
Pēcledus laikmeta daba un cilvēki, purvu un ezeru attīstība mūsdienās, alergēnie putekšņi.
Kontaktinformācija: laimdota.kalnina@lu.lv ; 67334044

Raimonds Kasparinskis
Vides zinātne un dabas ģeogrāfija - Zemes un augsnes izmantošana (intensīva un ekstensīva), to ilgtspējīga apsaimniekošana; augsnes veidošanās, īpašību un kvalitātes ietekmējošo faktoru izpēte; laika apstākļus un klimata ietekmējošie faktori, to mainība un prognozēšanas iespējas.
Kontaktinformācija: raimonds.kasparinskis@lu.lv; 67332627

Solvita Rūsiņa
Dabiskie zālāji, to izmantošana un aizsardzība
Kontaktinformācija: solvita.rusina@lu.lv ; 67332627

Elga Apsīte
Hidroloģiskie procesi upēs un ezeros, plūdi
Kontaktinformācija: elga.apsite@lu.lv ; 67332627

Aivars Markots
Zemes topogrāfiskā uzmērīšana, kartes
Kontaktinformācija: aivars.markots@lu.lv ; 67334050

Prof. Zaiga Krišjāne
Iedzīvotāju mobilitāte un migrācija
Kontaktinformācija: zaiga.krisjane@lu.lv ; 67336373

Asoc. prof.Pēteris Šķiņķis
Reģionālā attīstība un plānošana. Apdzīvotās vietas un sabiedrība
Kontaktinformācija: peteris.skinkis@lu.lv; 67334765

Anita Zariņa
Kultūrainava un tās plānošana
Kontaktinformācija: anita.zarina@lu.lv ; 67332627

Ģeoloģija

Prof. Ervīns Lukševičs
Senie organismi un to dzīves apstākļi (paleontoloģija, Zemes vēsture), planētas Zeme izcelšanās un attīstība (vēsturiskā ģeoloģija, Zemes evolūcija), Latvijas un Baltijas teritorijas ģeoloģiskā uzbūve un ģeoloģiskā vēsture (izņemot kvartārģeoloģijas jautājumus).
Kontaktinformācija: ervins.luksevics@lu.lv; 67333071

Prof. Vitālijs Zelčs
Ledus laikmeta veidojumi. Upju ieleju un ezeru katlieņu izcelšanās
Kontaktinformācija: vitalijs.zelchs@lu.lv ;67332566

Prof. Valdis Segliņš
Kvartārģeoloģija, ģeoarheoloģija, derīgie izrakteņi, jūras ģeoloģija
Kontaktinformācija: valdis.seglins@lu.lv ; 67333071

Asoc.prof. Ivars Strautnieks
Ģeoloģiskie procesi
Kontaktinformācija: ivars.strautnieks@lu.lv ; 67336373

Asoc. prof. Ģirts Stinkulis
Latvijas pirmskvartāra nogulumieži, to sastāvs un veidošanās apstākļi; Latvijas kristāliskais pamatklintājs, tā sastāvs un veidošanās apstākļi; Latvijas un pasaules derīgie izrakteņi;  nogulas un nogulumieži, to veidošanās apstākļi un pēcsedimentācijas izmaiņas (sedimentoloģija);  Latvijas teritorijas ģeoloģiskā vēsture; Zemes iekšējā uzbūve, plātņu tektonika. Kā arī zemestrīces Latvijā un pasaulē; vulkāni un vulkānisms; naftas ģeoloģija pasaulē un Latvijā; slānekļa gāze; urbumi, urbšanas darbi.
Kontaktinformācija: 67333071; 26588598; girts.stinkulis@lu.lv

Aija Dēliņa
Hidroģeoloģija, hidroģeoloģiskā modelēšana, nodrošinājums ar dzeramo ūdeni
kontaktinformācija: aija.delina@lu.lv ; 67333071

Vija Hodireva
Mineraloģija, kristalogrāfija un gemoloģija, petrogrāfija, Latvijā prognozējamie derīgie izrakteņi, akmens materiālu izpēte (gan restaurācijas, gan meteorītu izzināšanas jomā), kā arī muzejniecība un ģeoloģisko kolekciju izpēte.
Kontaktinformācija: vija.hodireva@lu.lv; 67333071

Sigita Dišlere
Ģeotehnika un inženierģeoloģija, grunts īpašības un nestspēja būvju pamatnē, hidroelektrostacijas un aizsprosti
Kontaktinformācija: sigita.dislere@lu.lv ; 67333071

Jānis Lapinskis
Baltijas jūras krasta ģeoloģiskie procesi
Kontaktinformācija: janis.lapinskis@lu.lv ; 67332704

Vides zinātne

Prof. Māris Kļaviņš
Vides piesārņojums, kūdras izmantošana, klimata pārmaiņas.
Kontaktinformācija: 29479430; maris.klavins@lu.lv

Prof. Viesturs Melecis
Vides kvalitātes un stāvokļa novērtējums ilgtermiņā
Kontaktinformācija: viesturs.melecis@lu.lv ; 67704022

Prof. Oļģerts Nikodemus
Ietekmes uz vidi novērtējums un vides plānošana, augsnes izmantošana un aizsardzība
Kontaktinformācija: 67334021; olgerts.nikodemus@lu.lv

Asoc. prof. Gunta Spriņģe
Ūdeņu piesārņojums un tā novērtēšana
Kontaktinformācija: gunta.springe@lu.lv ; 67704022

Jānis Ventiņš
Augsnes dzīvnieki un to izmantošana augsnes auglības paaugstināšanā
Kontaktinformācija: janis.ventins@lu.lv; 67704022

Juris Aigars
Baltijas jūras ūdeņu kvalitāte un tā novērtējums
Kontaktinformācija: juris.aigars@lhei.lv ; 67704022

Zanda Penēze
Zemes politika un zemes izmantošana
Kontaktinformācija: zandap@lu.lvzanda.peneze@lu.lv; 67332627

Kristīne Āboliņa
Teritoriju ilgtspējīgas attīstības novērtēšana
Kontaktinformācija: 67704022; kristine.abolina@lu.lv

Iveta Šteinberga
Atmosfēras piesārņojums un tā riski
Kontaktinformācija: iveta.steinberga@lu.lv ; 67332627

Jānis Šīre
Kūdras humusvielas, to izmantošanas iespējas un bioloģiskā aktivitāte
Kontaktinformācija: janis.sire@lu.lv

Juris Burlakovs
Vides piesārņojuma problēmu risinājumi
Kontaktinformācija: juris@geo-it.lv ; 28469044

Inga Retiķe
Hidroģeoloģija un pazemes ūdeņi, dabas ūdeņu ķīmija
Kontaktinformācija: inga.retike@lu.lv