Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitāte ir uzsākusi līgumu slēgšanu par pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.10.2017

Latvijas Universitāte (LU) ir uzsākusi līgumu slēgšanu ar  Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta (PostDoc Latvia) pirmajā atlases kārtā apstiprināto pētniecības pieteikumu īstenošanu. Kopumā LU apstiprināti 48 pētniecības pieteikumi.

Pašlaik parakstīti 4 līgumi, uzsākta projektu īstenošana.

Līdz 2017. gada beigām tiks izsludināta pēcdoktorantūras pieteikumu atlases otrā kārta, par kuru informācija tiks publicēta LU mājas lapā.

Interesenti tiek aicināti jau savlaicīgi sākt gatavot pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumus, meklēt zinātnisko konsultantu, sadarbības un/vai mobilitātes partnerus.

PĒCDOKTORANTS -  Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā 5 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa Valsts izglītības attīstības aģentūrā (šobrīd datums nav zināms).

Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlase Latvijas Universitātē

LU ne retāk kā reizi gadā organizēs konkursu pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei.

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas periods līdz 2023.gada 30.novembrim.

Specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu reglamentē Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumi Nr. 50.

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Konkursa mērķis ir atlasīt pēcdoktorantus, ievērojot SAM MK noteikumu 25.1. apakšpunktā noteiktās prasības, pētniecības pieteikumu iesniegumu sagatavošanai un pētniecības pieteikuma īstenošanai atbilstoši LU cilvēkresursu attīstības plānam (apstiprināts ar LU 08.07.2016. rīkojumu Nr. 1/302) un pētniecības programmai (apstiprināta ar LU Senāta 25.01.2016. lēmumu Nr. 268), kā prioritāras nosakot izcilības jomas pa nozaru grupām:

1. Eksaktās zinātnes:

1.1.  inovatīvas informācijas tehnoloģijas;

1.2.  matemātikas metodes kā eksakto zinātņu izcilības veicinātājas;

1.3.  klimata pārmaiņas un adaptācija;

1.4.  inovatīvie materiāli;

1.5.  nano un kvantu tehnoloģijas;

1.6.  eksakto zinātņu apakšnozares, kas svarīgas kvalitatīvu studiju procesa nodrošināšanai.

2. Medicīnas un dzīvības zinātnes:

2.1. ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība;

2.2. etnofarmācija/farmakoloģija un dabas vielu ķīmijas;

2.3. inovatīvas biomedicīnas tehnoloģijas;

2.4. biobanka;

2.5. sabiedrības veselības un veselības aprūpes organizācijas pētījumi;

2.6. reģeneratīvā medicīna;

2.7. medicīnas fizika.

3. Sociālās zinātnes:

3.1. tehnoloģiju un indivīda mijiedarbība, inovatīva sabiedrības pārvaldība un izglītība;

3.2. dzīves kvalitātes un ilgtspējīgas nācijas attīstības izaicinājumi;

3.3. reflektējošas Eiropas sabiedrības globalizācijas apstākļos;

3.4. inovācija un Eiropas globālā konkurētspēja.

4. Humanitārās zinātnes:

4.1. kritiskā domāšana kā sabiedrības attīstības veicinātāja;

4.2. letonika (Eiropas kontekstā);

4.3. latviešu diaspora pasaulē;

4.4. starpkultūru un starpreliģiju komunikācija;

valodas politika, daudzvalodu izglītība/pētniecība.

Konkurss tiks organizēts saskaņā ar Nolikumu par pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi, kas apstiprināts ar LU rīkojumu.

Pēcdoktorantu pieteikumus atbilstoši izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem vērtēs LU nozaru zinātņu padomes. Lēmuma pieņemšanu par atbalstāmajiem pēcdoktorantu pieteikumiem, kas tiek virzīti pētniecības pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai pētniecības pieteikumu atlases kārtai VIAA vai to noraidīšanu, veiks ar LU rīkojumu izveidota komisija.