Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.04.2015

Sadarbībā ar Āzijas – Eiropas Mūžizglītības forumu ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning (ASEM LLL Hub)

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2011. – 31.03.2015.

Starpdisciplināro (turpmāk tekstā ‒ SD) mācību pētniecība ir kļuvusi par vienu no aktuālākajiem izaicinājumiem uzņēmības un uzņēmējspējas veicināšanas kontekstā, kas prasa jaunus pedagoģiskos risinājumus, paņēmienus, mācību filozofiju un satura izstrādi, darba organizāciju un sadarbības formas.

Projekta galvenās idejas

1) stimulēt sadarbību starp dažādu mācību priekšmetu skolotājiem un vēlākās fāzēs partnerību ar citu profesiju pārstāvjiem, elastīgi kombinējot resursus un paplašinot izglītojošo vidi; pavērt iespējas kompleksi piedāvāt un risināt mācību satura jautājumus, lai tuvinātu tos dzīvei, iemācīties veidu kā atteikties no tradicionāliem, mono-priekšmetiskiem rāmjiem, attīstot starpdisciplināru (SD) pieeju mācību saturam un mācīšanās procesam;

2) gūt apliecinājumu, ka SD uzdevumi ir veids kā no tradicionālām empīriskām zināšanām radīt jaunas inovatīvas vērtības un attīstīt skolēnu uzņēmību un uzņēmējspēju,

3) paaugstināt mācību praktisko jēgu, veidojot atraktīvu skolas vidi, paaugstinot skolēnu motivāciju, tādējādi samazinot skolēnu „atbiruma” tendenci.

Pētījuma komanda

Prof. Tatjana Koķe – pētījuma vadošā pētniece un vadītāja (2011. gada jūlijs – 2014. gada maijs);
Dr. Karine Oganisjana – pētījuma vadošā pētniece un vadītāja (2014. gada maijs – 2015. gada marts);
Prof. Andra Fernāte – pētījuma pētniece;
Prof. Lūcija Rutka – pētījuma pētniece.

Pētījuma mērķis: skolotāju sagatavošana darbam SD mācību vidē un sadarbības sekmēšana starp dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, skolēniem, skolas administrāciju, uzņēmējiem un citu profesiju pārstāvjiem reālās dzīves problēmu kopīgai risināšanai un jaunu vērtību izveidošanai, vienlaikus izpētot šādas pieejas piemērotību uzņēmības un uzņēmējspējas veicināšanai.

Pētījuma uzdevumi:

 • Uzlabot pedagogu prasmes izveidot reālajai dzīvei maksimāli tuvinātu SD mācību vidi un strādāt tajā.  
 • Organizēt skolotāju SD mācīšanos darba vietā skolās.  
 • Izveidot dažādu priekšmetu skolotāju tīklus un kopā ar skolotājiem izstrādāt SD mācīšanās metodoloģiju un materiālus un aprobēt tos darbā ar skolēniem.
 • Izpētīt skolotāju prasmes izveidot SD vidi un strādāt tajā.
 • Izpētīt skolotāju un skolēnu ieguvumus un darba rezultātus, liekot uzsvaru uz viņu uzņēmības izaugsmi.
 • Izplatīt un popularizēt pētījuma rezultātus Latvijā un ASEM valstīs.

Pētījuma teorētiskos pamatus veido Karine Oganisjanas promocijas pētījuma „Studentu uzņēmības veicināšana studiju procesā” atziņas par holistisko pieeju uzņēmības un uzņēmējspējas veicināšanai, nodrošinot reālās dzīves problēmu risināšanu un jaunu vērtību izveidošanu SD mācību vidē, kurā skolēni mācās darot un reflektējot, balstoties savā pieredzē un atklājot mācību praktisko jēgu.

Pētījuma empīriskā daļa pamatojas uz:

 • skolotāju un skolēnu regulārajām refleksijām par viņu darbību SD mācību vidē un šo refleksiju tekstu kvalitatīvo kontentanalīzi;
 • skolotāju un skolēnu darba rezultātu analīzi;
 • pētījuma komandas sistēmiskajiem novērojumiem, kas tika veikti pētījuma dalībskolās darbā ar skolotājiem un skolēniem SD mācību vidē.

Pētījuma bāzi veidoja Latvijas piecu vidusskolu:

 • V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, direktore Jana Jansone, skola@vpg.kuldiga.lv;
 • Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolas (projekta sākumā Bebrenes vidusskola), direktore Ērika Šaršune, skola@bebrene.lv;
 • Cēsu 2. Vidusskolas, direktore Aija Sīmane, c2vsk@skolas.cesis.lv
 • Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas (projekta sākumā Jelgavas 1. ģimnāzija), direktore Valentīna Maido, j11g@inbox.lv;
 • Rīgas Juglas vidusskolas, direktore Aija Melle, rjvs@riga.lv

114 skolotāji un 160 skolēni pētījuma 1. posmā un 76 skolotāji un 149 skolēni pētījuma 2. posmā.

Projekta partnerskola

 • Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola, direktore Marija Fomina, ikpvs@riga.lv

Pašvaldības un izglītības iestādes – projekta atbalstītājas

 • Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja, Lolita Kokina,
 • Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja, Gunta Auza
 • Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs, Stefans Rāzna
 • Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja,  Ināra Oļena,
 • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors, Guntis Helmanis.

Starptautiskais sadarbības partneris ASEM 5.tīkla ietvaros

 • Malaizijas Nacionālās Universitātes (Universiti Kebangsaan, Malaysia) Izglītības fakultāte

Pētījums tika veikts no 2011. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. martam trīs posmos:

 • 1. posms no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31. augustam. Pētījuma dalībskolās tika organizētas SD nodarbības ar skolotājiem, kurās skolotāji mācījās saprast, analizēt un risināt SD uzdevumus un izveidot un darbā ar skolēniem aprobēt savas uzņēmību un uzņēmējspēju veicinošās nodarbības, kas tika izveidotas skolotāju komandās. Katras nodarbības beigās tika organizēta skolotāju un skolēnu refleksija elektroniskajās dienasgrāmatās Google Drive vietnē ar mērķi saņemt atgriezenisko saiti par SD aktivitāšu dažādiem aspektiem, skolotāju un skolēnu ieguvumiem un izaicinājumiem šajās nodarbībās. Refleksijas materiāli tika sistemātiski analizēti, kas ļāva pilnveidot mācību materiālus, kā arī mācību un pētījuma metodoloģiju.
 • 2. posms no 2012. gada 1. septembra līdz 2013. gada 31. decembrim. Skolotāju un skolēnu jauktajām komandām tika organizēta kopīga mācīšanās ar mērķi risināt reālās dzīves problēmas, izveidot komercializējamās vērtības un aprobēt tās potenciālo klientu mērķgrupā un aizstāvēt konkursā. Šajā posmā skolotāji un skolēni ne tikai piedalījās individuālajās, bet arī grupu refleksijās atkarībā no viņu darbības rakstura un fokusa.
 • 3. posms no 2014. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. martam. Pētījuma rezultāti tika izplatīti Latvijā un ASEM valstīs.

Pētījums ir formējošs, jo bez datu vākšanas, apstrādes, analīzes, interpretācijas un secinājumiem, skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide darbam SD mācību vidē no vienas puses un skolēnu uzņēmības un uzņēmējspējas veicināšana no otras puses, norāda uz vairākām ar mācībām saistītām aktivitātēm. Vajadzēja izstrādāt uzņēmību un uzņēmējspēju veicinošo SD mācību metodoloģiju un mācību vielu, to mērķtiecīgi pielietot darbā ar skolotājiem un skolēniem, regulāri analizējot pētījuma dalībnieku izaugsmi, grūtības un ieteikumus un pilnveidojot SD mācību metodoloģiju un materiālus (sk. Oganisjana, K. (2012). Uzņēmējspēja un uzņēmība. Rīga: RaKa, 239 lpp. ISBN 978-9984-46-235-6 un Oganisjana, K. (2015) Starpdisciplinārās mācības uzņēmības un uzņēmējspējas veicināšanai / Interdisciplinary Teaching and Learning for Promoting Entrepreneurship. Ziņojums par pētījuma rezultātiem un secinājumiem, 310 lpp. ISBN 978-9934-527-27-2).

Pētījuma rezultāti:

 • izstrādāta jauna SD mācību metodoloģija, kas tika aprobēta darbā ar skolotājiem un skolēniem;
 • izveidoti jauni SD mācību materiāli, kas tika aprobēti darbā ar skolotājiem un skolēniem;
 • izstrādātas pētnieciskā pieeja un zinātniskā metodoloģija skolotāju profesionālo kompetenču pilnveides darbam SD mācību vidē izpētei, kas aprobētas piecās Latvijas pētījuma dalībskolās, kā arī pētnieciskā pieeja un zinātniskā metodoloģija skolotāju un skolēnu uzņēmības un uzņēmējspējas veicināšanas izpētei, kas aprobētas gan Latvijā, gan Malaizijā ASEM sadarbības ietvaros;
 • izpētīta skolotāju un skolēnu darbība SD mācību vidē un noteikti to ietekmējošie faktori;
 • iegūta jauna SD mācīšanas un mācīšanās pieredze;
 • pilnveidota pētījuma komandas uzņēmības un uzņēmējspējas pētnieciskā pieredze;
 • radītas jaunas komercializējamās vērtības pētījumā iesaistīto skolēnu un skolotāju kopdarba rezultātā;
 • izstrādāti ieteikumi ieinteresētajām pusēm pētījuma iegūtās pieredzes plašākai ieviešanai skolas praksē.