Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētījuma 1. cikls (2011.- 2012.gads)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.12.2015

Pētījuma starpreģionālais seminārs (7.-10.09.2011.)

Starpreģionālajā seminārā piedalījās vakarskolu, IZM un LU PPMF pārstāvji, kā arī ASEM LLL Hub eksperti. Vakarskolu pārstāvji pastāstīja par savas vakarskolas “labās prakses” pieredzi jauniešu mācīšanās sekmēšanā. Projekta pētnieki LU prof. Irinas Maslo vadībā prezentēja plānotā pētījuma metodoloģiju un darba grupās veica pētījuma instrumentārija adaptāciju Rīgas, Zemgales, Latgales, Vidzemes un Kurzemes reģionālajos kontekstos, kā arī adaptēto anketu izmēģinājumu, vienojās par pētījuma 1. un 2. cikla (attiecīgi kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma) norisi. ASEM LLL Hub eksperti akceptēja pētījuma metodoloģiskās pamatnostādnes un tāturpmāko apspriešanu ASEM 4.tīkla sanāksmē, kā arī atbalstīja Lietuvas un Filipīnu līdzdalību pētījuma secinājumu un rekomendāciju izstrādē:

Pētījuma 1. cikla galvenie rezultāti:

  • precizēta pētījuma metodoloģija un izstrādāts pilns pētījuma metodoloģijas apraksts gala ziņojumam;
  • adaptēts e-instrumentārija komplekts (5 aptaujas segmenti: 1) e-mācīšanās; 2) mācīšanās darba vietā; 3) pieaugušo izglītotājiem nepieciešamās kompetences; 4) motivācija mācīties un mācīšanās iespējas; 5) sarežģīto mācību priekšmetu mācīšanās);
  • izveidotas datu bāzes: vakarskolu datu bāze; skolēnu (t.sk. 18-24 g. jauniešu) respondentu datu bāze; vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolu pedagogu respondentu datu bāze (503 potenciālie respondenti, t.sk. 350 skolēni un 153 skolotāji no 20 Latvijas vakarskolām);
  • veikta skolēnu (t.sk. 18-24 g. jauniešu) un vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolu pedagogu anketēšana (izsūtītas 503 aicinājuma vēstules piedalīties e-aptaujā (5 segmenti) potenciālajiem respondentiem, t.sk. 350 skolēniem un 153skolotājiem no 20 Latvijas vakarskolām), veikts e-aptaujas gaitas monitorings;
  • veikta pētījuma starprezultātu (anketēšanas) primārā analīze Google vidē un sekundārā analīze ar SPSS 18 programmatūru jaunu izaicinājumu noteikšanai: 1) e-mācīšanās (aizpildītas 174 anketas); 2) mācīšanās darba vietā (aizpildītas 126 anketas); 3) pieaugušo izglītotājiem nepieciešamās kompetences (aizpildītas 118 anketas); 4) motivācija mācīties un mācīšanās iespējas (aizpildītas 110 anketas); 5) sarežģīto mācību priekšmetu mācīšanās (aizpildītas 139 anketas), izstrādāti secinājumi un rekomendācijas gala ziņojumam.