Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU kvalitātes politika
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.09.2013

APSTIPRINĀTS
ar Senāta 30.01.2012.
lēmumu Nr. 187

Latvijas Universitātes kvalitātes politika ir nepārtraukta attīstība virzībā uz IZCILĪBU, lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu vajadzībām atbilstošu līdzsvarotu un ilgtspējīgu rezultātu sasniegšanu.

  • Izcilība zinātniskajā darbībā - ilgtspējīgums fundamentālos un lietišķos pētījumos, zinātņietilpīgi pakalpojumi sabiedrībai un inovācijas, kas nodrošina starptautiski nozīmīgus rezultātus;
  • Izcilība studijās – profesionāli augstvērtīgas, zinātnē balstītas un starptautiski atzītas studijas, kas sagatavo kompetentus un konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un Eiropas darba tirgum;
  • Ilgtspējīga un atbildīga sadarbība ar sabiedrību – aktīva un dinamiska sadarbība ar Latvijas valsti, pašvaldībām, privāto un nevalstisko sektoru, nodrošinot Latvijas valsts un Latvijas Universitātes ilgtspējīgu attīstību.

Lai īstenotu kvalitātes politiku, Latvijas Universitāte:

  • balstās uz tās vērtībām – izcilību, jaunradi un atvērtību, lai veicinātu kvalitātes kultūras veidošanu un iedzīvināšanu katrā darba vietā un Latvijas Universitātē kopumā;
  • veido kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstoši EFQM Izcilības modeļa* un Bergenas komunikē** vadlīnijām, kas ietver sevī procesu pieeju;
  • nodrošina, ka ikviens Latvijas Universitātes saimes pārstāvis ir motivēts iesaistīties kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrādē, uzturēšanā un pilnveidē;
  • plāno un nodrošina kvalitātes pārvaldības sistēmai nepieciešamo atbalstu personāla, mācību, finanšu vai materiāli tehnisko resursu veidā;
  • sadarbojas ar studējošo, darba devēju, kā arī citu ieinteresēto pušu pārstāvjiem atgriezeniskās saites nodrošināšanai,
  • veic sasniegto rezultātu novērtēšanu un nepieciešamo uzlabojumu identificēšanu, kas balstās uz vairāku līmeņu regulāru pašnovērtējumu;
  • publisko objektīvu, regulāru un ar faktiem pamatotu informāciju par savu darbību.

*EFQM Excellence model 2010/ http://www.efqm.org/en/

** Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 2005/ http://www.enqa.eu/files/ENQA%20Bergen%20Report.pdf

-----

Lejuplādēt šo dokumentu