Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Izcilības modelis
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.07.2013

Lai attīstītu LU kvalitātes pārvaldības sistēmu, veicinātu personāla izpratni un iesaisti, kā arī pamatojoties uz LU kvalitātes politiku, saskaņā ar kuru LU veido kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstoši EFQM Izcilības modeļa vadlīnijām, ir izstrādāts un tiek ieviests Latvijas Universitātes izcilības modelis .

LU izcilības modelis ietver sevī LU kvalitātes pārvaldības sistēmas struktūru un nosaka vadlīnijas kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidei, uzturēšanai, pilnveidošanai un novērtēšanai, kuras ir saistošas ikvienam LU darbiniekam. Šajā dokumentā ir aprakstīta izcilības koncepcija un modelis, kvalitātes pārvaldības un novērtēšanas cikls, kā arī ir iekļauts kvalitātes terminu skaidrojums.

  • Izcilības koncepcija ir kvalitātes pārvaldības pamatprincipi, kuru īstenošana apliecina kvalitātes pārvaldību pēc būtības un nodrošina LU virzību uz ilgtspējīgu izcilību un kvalitātes kultūru.

  • Izcilības modelis ir strukturēts kvalitātes pārvaldības sistēmas modelis, kas nosaka vadlīnijas izcilības koncepcijas realizēšanai LU. LU izcilības modeļa struktūra ir izveidota atbilstoši starptautiski atzītā EFQM izcilības modeļa struktūrai.

Izcilības modelī ir iekļauti deviņi kritēriji:

Pieci no kritērijiem aptver veicinātājus, pārējie četri – rezultātus. Veicinātāju kritēriji atspoguļo to, ko Latvijas Universitāte dara un kā tā to dara, savukārt rezultātu kritēriji – Latvijas Universitātes sasniegumus. Rezultātus sasniedz, pateicoties veicinātājiem, savukārt veicinātājus pilnveido, atgriezeniski pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem. Bultas parāda Izcilības modeļa dinamisko pilnveides raksturu – jaunrades, inovāciju un izglītošanās nozīmību veicinātāju pilnveidošanā, kas savukārt nodrošina labāku rezultātu sasniegšanu. Izcilības modelis ļauj vadītājiem saprast cēloņu un seku sakarības starp darbībām, kuras LU īsteno, un rezultātiem, ko tā sasniedz.

Katram kritērijam ir definēts princips, t.i. izcilas prasības, un to sasniegšanu veicinošās vadlīnijas ar konkrētiem piemēriem: KAS IR JĀSASNIEDZ -> KĀ TO VAR SASNIEGT.

  • Kvalitātes pārvaldības un novērtēšanas cikls ir noteikta darbību secība un to cikliskums, kas nodrošina kvalitātes pārvaldības sistēmas efektīvu darbību un nepārtrauktu pilnveidi. Kvalitātes pārvaldības cikliskuma un nepārtrauktības nodrošināšanai un novērtēšanai ir noteikta starptautiski atzīta metodoloģija – RADAR (Results→Approach→Deployment→ Assessment & Refine).

RADAR metodoloģijas piemērošana nozīmē to, ka LU:

1) Nosaka rezultātus (Results), uz kuriem tiekties.

2) Atrod pieejas un risinājumus (Approach), kas ļauj sasniegt noteiktos rezultātus.

3) Nodrošina noteikto pieeju un risinājumu īstenošanu (Deployment).

4) Novērtē un pilnveido (Assessment & Refine) īstenotās pieejas un risinājumus.

RADAR matrica paredz kvantitatīvu novērtējumu katram LU izcilības modeļa kritērijam, kā arī LU darbībai kopumā. Tādējādi RADAR metodoloģija palīdz LU identificēt nepieciešamos uzlabojumus, noteikt to nozīmīgumu, saplānot to ieviešanu, kā arī ieviest šos uzlabojumus.

  • Kvalitātes terminu skaidrojums ir pielikums, kurā apkopoti ar kvalitātes pārvaldību saistīti biežāk lietojamie termini un dots to skaidrojums.