Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ilze Rūmniece
Ilze Rūmniece
 • Fakultātes dekāns

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Adrese:

  Visvalža iela 4A

  Telpa:

  228. telpa

  Tālrunis:

  67034908

  E-pasts:

 • Citi amati

  Profesors

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļa

  Klasiskās filoloģijas katedra

Konsultācijas

Katru nedēļu ceturtdienās no 17:00 līdz 18:00, Visvalža 4a, 228. telpa. lūgums e-sarakstē informēt par ierašanos

Prombūtne

16.11.2017 - 20.11.2017

Dr. Philol., prof. Ilze Rūmniece
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1956

Izglītība:

1964.- 1975. Rīgas Franču licejs (Rīgas A. Barbisa 11. vidusskola)
1975.- 1980./ 1985. – Maskavas Valsts Lomonosova universitāte, Klasiskās filoloģijas nodaļa (studente/ aspirante)

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:

1987. Dr. Philol. grāds piešķirts Maskavas Valsts universitātē, nostrificēts 1992. gadā Latvijā
1993. gads: docente LU Klasiskās filoloģijas katedrā
1998. – asoc. profesore LU Klasiskās filoloģijas apakšnozarē
2003. – profesore LU Valodniecības nozares Klasiskās filoloģijas apakšnozarē

Nodarbošanās:

kopš 1985. gada līdz šim laikam – docētāja LU Klasiskās filoloģijas katedrā/nodaļā
1991. – 1995. – Baltijas Krievu institūtā antīkās literatūras docētāja
2002.-2005. - Rīgas Ekonomikas un kultūras augstskola – latīņu valodas un antīkās literatūras docētāja

Zinātniskās publikācijas (nozīmīgākais 2004.-2009.):

 1. Par klasisko valodu elementiem mūsdienu latviešu valodas vidē // Latviešu valoda – robežu paplašināšana. Valsts valodas komisijas raksti. I sēj., Rīga, 2005., 100.-107.lpp.
 2. Tulkojumi no klasiskajām valodām letonikas fundamentam un attīstībai//Letonikas I Kongress. Valodniecības raksti. LZA, Rīga, 2006., 305 – 313. lpp.
 3. Jaungrieķu literatūra latviešu tulkojumos (20. gadsimts) // Starptautiskās Jaungrieķu pētījumu konferences „Hellēņu pasaule no Apgaismības laikmeta līdz 20 gadsimtam” Bukarestē materiālu rakstu krājums. Atēnas, Ellinika grammata,. 2007, 75.-81. lpp. (krājums un raksts jaungrieķu val.)
 4. Греческий глагол hellenizein: семантическая парадигма в историко-культурном контексте // Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспектах. Москва, 2007, с. 261-267.
 5. Latviešu tautasdziesmas sengrieķu valodā: tikšanās tulkojumā// LU rakstu 731. sējums. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Rīga, 2008, 180.-187.
 6. The Greek curetes and the Baltic kūri // Iliad and Odyssey in the North of Europe. Ed. G. Tripodi, Messina, 2009, P. 141-145.
 7. „Nazālais” aspekts Marciāla epigrammu valodā // Antiquitas Viva III. Studia Classica. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2009., 84.- 91.
 8.   Par grieķu īpašvārdiem un grēcismiem latviešu valodas vidē // Antiquitas Viva III. Studia Classica. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2009., 147.-156.

Raksti zinātniskos žurnālos (2004.-2009.) : 16
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās konferencēs (2004.-2009.): 16

Zinātniski pētnieciskā darbība:

 • Grieķu valodas vēsture; dzejas valodas stilistika (1998.- )
 • Femīnā valence antīkajā kultūrā (2000.-2005.)
 • Literatūrzinātnes un lingvistikas antīkie avoti (LU Pētniecības projekts 2007.- )

Organizācijas komitejas vadītāja:

 • Starptautiskas konferences „Hellēņu pasaule un mēs”, LU, Rīga, 2001; 2005., 2009.; zinātniski praktisks seminārs „Antīkās dzejas dienas” LU 2003., 2005., 2007., 2009.
 • Organizācijas komitejas locekle: Klasiskās filoloģijas starptautiska konference „Antiquitas Viva”, LU, Rīga, 1999., 2003., 2004., 2007.

Akadēmiskie kursi(2004. – 2009.):

 • A daļā bakalaura progr.: Ievads antīkajā pasaulē (2), Grieķu mīta teorētiskie aspekti (2), Sengrieķu traģēdija (2), Ievads humanitārajās zinātnēs (2)
 • B daļā bakalaura programmā: Antīkā lirika (3), Speckurss latīņu sintaksē (2); Klasicisms romiešu dzejā (Horācijs) (3) Antīkā komēdija (3); Klasiskā grieķu oratorproza (2) Antīkā biogrāfiskā proza (2)
 • A daļā maģ programmā: Grieķu valodas vēsture un dialekti (4),
 • Grieķu žanru valodas un dialekti (2), Stilistikas problēmas antīko autoru darbos (3), Romiešu prozas stilistiskā analīze (3), Antīkā rētorika/stilistika (3), Antīkā kultūrmantojuma izpētes aspekti (2). Maģistra darba seminārs I-II (2/2)
 • B daļā maģ. programmā: Sengrieķu koru lirika: Pindars (3), Romiešu epigramma: Marciāls (3), Oratormākslas teorētiskie avoti (grieķi) (3),
 • kopš 2007. gada: Romiešu satira (dzeja) (4), Hellēniskā kultūridentitāte jaungrieķu dzejā (2)

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

 • LU Filoloģijas fakultātes Hellēnistikas centra dibinātāja un vadītāja (2001. - )
 • Starptautiskas redakcijas kolēģijas locekle rakstu krājumiem un to sastādītāja (sadarbībā ar O. Lāmu):
  • „Itaka. Klasiskās filoloģijas gadugrāmata”
  • „Studia Classica”
  • LU Zinātnisko rakstu Literatūrzinātnes, Folkloras, mākslas sērija.
  • “Hellēņu dimensija Eiropai”, „Hellēņu mantojums”
 • Eiropas Jaungrieķu pētījumu biedrības korespondētājlocekle
 • Eiropas Sengrieķu valodas skolotāju asociācijas (EATAG) biedre
 • Starptautiskās N. Kazantzaka biedrības Latvijas nodaļas vadītāja
 • LU FMZF Domes priekšsēdētāja (2002.- 2009.)
 • LU Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmas direktore
 • LU Valodniecības nozares doktorantūras studiju padomes locekle
 • LU Valodniecības nozares profesoru padomes locekle
 • LZP projektu eksperte humanitārajās zinātnēs (2007.); LU Pētniecības projektu eksperte (2004.- 2006.)

15.01.2010.