Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sigma Ankrava
Sigma Ankrava
 • Profesors

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Anglistikas nodaļa

  Literatūras un kultūras katedra

  Adrese:

  Visvalža iela 4A

  Telpa:

  228. telpa

  E-pasts:

Prombūtne

22.10.2017 - 31.01.2018

Dr. Habil. Philol., Prof. Sigmas Ankravas
dzīves un darba gājums
(Curriculum vitae)


Dzimšanas gads: 1951   

Izglītība:

1969 - 74 LVU, Svešvalodu fakultāte, studente
1974 - 77 PSRS ZA Austrumu pētniecības institūts, Maskava, aspirante

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1978 Filoloģijas zinātņu kandidāte
1986 LVU Ārzemju literatūras katedras docente
1992 Filoloģijas zinātņu doktore
1999 Filoloģijas zinātņu habilitētā doktore
 
Nodarbošanās:

1977 LVU Ārzemju literatūras katedras asistente
1978 LVU Ārzemju literatūras katedras pasniedzēja
1984 LVU Ārzemju literatūras katedras vec. pasniedzēja
1986 LVU Ārzemju literatūras katedras docente
1991 -93 LU Ārzemju literatūras katedras vadītāja
kopš 1996 LU Ārzemju literatūras katedras vadītāja
1999 LU Ārzemju literatūras katedras asociētā profesore
2000 LU profesore, Literatūras un Kultūras nodaļas vadītāja
2003 LU profesore, MVF dekāna vietniece              
     
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra

Monogrāfijas:
 1. Sarodžīni Naidu, Maskava, Nauka, 1984.( 140 lpp., krievu val.).
 2. Druīdu svētbiržu ugunis, ķeltu mīti, Rīga, Preses nams, 1995. (100 lpp.).
 3. Vai Lāčplēsis bija karalis Artūrs?, Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. (270 lpp., latviešu val.).
 4. Lāčplēsis, karalis Artūrs un Svētais Grāls, Rīga, Zvaigzne ABC, 2006. (2. papildināts variants, 282 lpp., latviešu val.).
Ievadi un pēcvārdi grāmatām, darbs pie sastādīšanas:
 1. Indijas lakstīgala Sarodžini Naidu, S. Naidu, Zelta slieksnis, Liesma, Rīga, 1978.
 2. Īrijas ķelti un viņu kultūras mantojums, Īru sāgas un pasakas, Zinātne, Rīga, 1985.
 3. Džefrijs Čosers un viņa laikmets, Dž. Čosrers, Kenterberijas stāsti, liesma, Rīga, 1991.
 4. S.Ankrava, I.Penēze, An Anthology of English Medieval and Renaissance Literature, Rīga, 1998.
 5. Baltic Religion, (H. Biezais, S. Ankrava), Encyclopedia of Religions, 15 sējumos, Macmillan, 2005, darba grupas vadītāja baltu un slāvu reliģiju sadaļai.
 6. Latvian Tales of Magic, Rīga, Zvaigzne ABC, 2001 (angļu val., tulkojuma redaktore).
Raksti:
 1. Indiešu lirika angļu valodā. S. Naidu dzeja, Karogs Nr. 6, 1977, 155.-164.lpp.
 2. Mīts laikā, Eiropas Informācijas Birojs, 46.-48.lpp., Rīga, 2001.
 3. Postkoloniālisma sindroms un identitātes krīze Latvijā, Karogs, 168.-181.lpp., 1/2003.
 4. Baltu identitātes zīmes Kuršu kāpā, Identitāte un atpazīstamība, valoda un tulkojums, 57. – 70.lpp.Valsts valodas komisija, 2003.
 5. Par baltu piederības zīmēm Kuršu kāpās, Latvijas Vēstnesis, 2003. gada 30. decembris.
 6. Postcolonial syndrome and identity crisis in Latvia, LU rakstu krājums Nr.666, 2004, 24. – 35.lpp., angļu val. 
 7. Baltic religion: an overview, Encyclopedia of Religions in 15 vol., Macmillan, 2005, sēj. 2., 756. -762.lpp., (līdzautorībā ar H.Biezo), angļu val.
 8. Latvia and the Modern World, EU Enlargement – One Year On, ed. by Alec Charles, Audentes University/British Council, Tallinn, 2005, 110.- 119.lpp., angļu val.
 9. The Medieval Tradition of Modern Political Culture in Latvia, Humanities and Social Sciences: Latvia, 1(47)/2006, 4.-14.lpp.
 10. Kultūras globalizācijas problēmas Zentas Mauriņas laikā un     mūsdienās, Zenta Mauriņa Eiropas tautu kultūru dialogā, Letonika II kongress, sast. A.Cimdiņa, E.Kalinka, Drukātava, 2007, 133.-146.lpp.
 11. Globalisation and Its Discontents in Small Countries, Acta Universitatis Latviensis, 734, 2008, 6.-12.lpp.
 12. Lāčplēsis kā pārejas laika varonis, Kultūras krustpunkti, 4. laidiens, Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums, Rīga, 2008, 10.-21. lpp.
 13. Latviešu Māra indoeiropiešu tradīcijas kontekstā, Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, Rakstu krājums 13, Liepāja, 2008, 220.-227.lpp.
 14. Iedzīvotāju izglītotība un sabiedriskās domas veidošanās, Akadēmiskā dzīve, Nr. 45, 2008, 8.-13.lpp.
 15. Herdera mantojums, Letonica, Nr. 18, 2008, 270.-273.lpp.
Raksti, publicēti e-formatā Latvijā, Nīderlandē, Dānijā :
 
1.     Identity and Postcolonial Syndrome in Latvia.
2.     Typological parallels in English and Latvian mythologies.
 
Konferences:
 1. Latvijas zinātnes humanitārās problēmas, Latviešu Zinātnieku 2. Kongress, Tēžu krājums, 64.lpp., Rīga, 14. un 15.aug., 2001.
 2. Typological parallels in British and Latvian mythologies,   abstract/tēzes, Aarhus University, Dānija, apr. 2004, angļu val.
 3. Irish Morrigan and Latvian Māra as Great Mothers: a comparative study, abstract/tēzes, Sunderland University, Lielbritānija, nov. 2005, angļu val.
 4. Lielās Mātes kults viduslaiku Eiropā, Iracionālais, mistiskais, noslēpumainais kultūrā un literatūrā, Daugavpils Universitāte, 10.-11. maijs, 2007.
 5. Kultūras globalizācijas problēmas Zentas Mauriņas laikā un mūsdienās, Letonikas II kongress, LU, 29.-31. okt., 2007.
 6. Ecological Motifs in the Poetry of Sarojini Naidu, Poetic Ecologies, Briseles Brīvā Universitāte, apr. 2008, Beļģija.
 7. Lāčplēsis interdisciplinārā skatījumā, Lāčplēša eposa 125. gadadienai veltītā konfetence LU, 11.nov., 2008.
 8. Literatūrzinātne un zinātne; mūsdienu korelācija, 6. starptautiskā LU MVF Literatūras un kultūras nodaļas konference, Literary and Cultural Discourse in the 21st Century, 5.-7. dec., 2008.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
 • Salīdzinošā literatūrzinātne
 • Salīdzinošā mitoloģija
 • Indijas anglofonā dzeja
 • Anglijas un Īrijas viduslaiku un renesanses literatūra
 • Britu salu vēsture un kultūra
Akadēmiskie kursi:

Kopš 1977 Viduslaiku un renesanses literatūra
                   V. Šekspīrs
                   Lielbritānijas vēsture un kultūra
1978 - 84     Indijas anglofonās literatūras vēsture
1995 - 96     Dzejas teksta interpretācija
kopš 1999    20. gadsimta politiskās teorijas un rakstniecība
kopš 2005    Cilvēks, sabiedrība un daba viduslaiku literatūrā
kopš 2007    Latvijas kultūras vēsture ( e-kurss, angļu val.)
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

LU Studiju programmu padomes locekle
LU Literatūrzinātnes un folkloristikas profesoru padomes priekšsēdētāja vietniece
LU Promociju padomes literatūrzinātnē un folkloristikā priekšsēdētājas vietniece
LZP eksperte
1994; 2003    Fulbraita stipendiāte (ASV)
1997               Kembridžas Universitātes stipendiāte (Lielbritānija)
 
Kopš 1988  Latvijas Zinātnieku Savienības biedre
1990 - 93     premjerministra padomniece humanitāros jautājumos
1993 - 94    Latvijas Izglītības Ministrijas Zinātnes departamenta līdzstrādniece   
1997/2000    Latvijas Angļu Studiju Asociācijas (LSSE - Latvian society for the study of English) biedre
kopš 2000    Latvijas Rakstnieku savienības biedre
kopš 2002    Lielbritānijas Angļu Asociācijas korespondētājlocekle
 
2009. gada 13. februārī