Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ineta Balode
Ineta Balode
 • Fakultātes nodaļas vadītājs

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Ģermānistikas nodaļa

  Adrese:

  Visvalža iela 4A

  Telpa:

  430. telpa

  Tālrunis:

  67034934

  E-pasts:

 • Citi amati

  Profesors

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Ģermānistikas nodaļa

Prombūtne

01.09.2017 - 28.02.2018

Dr. philol., asoc. prof. Inetas Balodes
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1964
 
Izglītība:

LU Svešvalodu fakultāte (1983.-1989.g.)
Studijas Gēteborgas Universitātē (1992/93.m.g. un 1995/96.m.g.)
LU doktorantūra (1995.-2000.g.)
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2001. gada 14. februārī Rostokas Universitātes Filosofijas fakultātē piešķirts zinātniskais grāds doctor philosophiae (Dr.phil.)
2002. gada 28. janvārī grāds pielīdzināts Latvijas Republikas filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskajam grādam.
 
Nodarbošanās:

LU MVF asociētā profesore
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 
[2002]: Deutsch-lettische Lexikographie. Eine Untersuchung zu ihrer Tradition und Regionalität im 18. Jahrhundert. = Lexicographica Series Maior 111. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 200 lpp.
[2004] Ineta Balode: Svensk-lettisk ordbok. Zviedru-latviešu vārdnīca. In: Latviešu-zviedru/ zviedru-latviešu vārdnīca. Pārstrādāts un papildināts izdevums. Norden AB. Rīga. (S. 405-995).
 
Publikāciju skaits: apm. 30
no tām: 20 zinātniskās publikācijas
 6 populārzinātniskās publikācijas, tostarp vairākas vārdnīcas
 5 mācību, tehniskās un daiļliteratūras tulkojumi (no zviedru val.)
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

Darbība MVF Baltijas Ģermānistikas centrā
 
Zinātniskās intereses:

Vācu valodas vēsture, īpaši: vācu valodas vēsture Baltijā
Leksikogrāfijas vēsture un mūsdienu attīstības tendences
Sociolingvistika un kontaktlingvistika
 
Akadēmiskie kursi:

Leksikoloģija
Leksikogrāfija
Ievads valodniecībā
Vācu valodas gramatika
Vācu valodas vēsture Baltijā
Zviedru valodas funkcionālā komunikācija
Zviedru valodas vēsture
Zviedru valodas gramatika
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
 
Dalība MVF BĢC zinātniskajos pētniecības projektos (skat. mājas lapu)
Pētniecības projektā „Vārdnīcas Latvijā 1991.-2007. g.”
 
2008. gada aprīlī