Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Olga Ozoliņa
Olga Ozoliņa
 • Fakultātes katedras vadītājs

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Romānistikas nodaļa

  Franču valodas un kultūras katedra

  Adrese:

  Visvalža iela 4A

  Telpa:

  323. telpa

  Tālrunis:

  67034903

  E-pasts:

 • Citi amati

  Pētnieks (Dr.)

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Lietišķās valodniecības centrs

Dr.philol., asoc.profesores Olgas Ozoliņas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads:   1944.

Izglītība:

1975.-1978.studijas Minskas valsts pedagoģiskā svešvalodu institūta klātienes aspirantūrā- franču valodas leksikoloģijas katedrā
1962.-1967.studijas Minskas valsts pedagoģiskā svešvalodu institūta franču valodas fakultātē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1999.g.asoc.profesore
1983.g.docente
1993.g.filoloģijas doktore (Dr.philol,)
1979.g.filoloģijas zinātņu kandidāte

Nodarbošanās:

1999. asoc.profesore LU MVF Romānistikas nodaļā
1983.-1998. docente LU Svešvalodu fakultātes Romāņu valodu nodaļā
1971.-1982. vec.pasn.LU Svešvalodu fakultātes vācu un franču valodas katedrā
1969.-1970. asistente LU Svešvalodu fakultātes vācu valodas katedrā
1967.-1968. asistente Minskas valsts ped.svešval.institūta vēstures un gram. katedrā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1.Quelques aspects de la parémiologie comparative. –Actes du congrès international de phraséologie et paremiologie, Santjago de Compostela y Lugo, 19-22 septembre 2006. – Nodota publicēšanai : Peter Lang izdevniecība, 2007.g.- 13 lpp.
2.Les associations et la politique linguistique pour les langues en Lettonie. -Thèses du premier congrès européen des professeurs de français, Vienne, 2-5 novembre 2006 –Site http://www.vienne2006.org/progvoir.php?commid=228> 2 pages.> 2 pages.
3.La gestion de la diversité linguistique et culturelle au Québec –Abstracts of the. 5th Baltic Canadian Studies Conference “Canadian Mosaic”, Riga, october 6-8, 2006 –p.31-32.
4.Le français dans un contexte plurilingue en Lettonie. –Research Papers of the International Nordic-Baltic Region Conference of FIPLV “Innovations in Language Teaching and Learning in the Multicultural Context”, 15-16th June, 2007, Riga, Latvia, -CD-ROM, 2007, 8 pages.
5.Les associations et la politique linguistique pour les langues en Lettonie. –Site: http://www.ceco-fipf.eu/article_print.php3?id_article=504> - 8 p.> - 8 p.
6.Le rôle de l’émotion dans l’enseignement/apprentissage des langues. –Dialogues et Cultures, nr.51, Bruxelles, Communauté Française, FIPF, septembre 2006.- p.91-108.
8.Les particularité fonctionnelles et sémantiques des structures attributives prépositionnelles exprimant la matière dans la langue fraçaise des XIe-XIIIe et XXe siècles. –CD-ROM Littérature et Linguistique: Diachronie et synchronie. Autour des travaux de Michèle Perret. Sous la direction de Dominique Lagorgette et Marielle Lignereux. Université de Savoie, 2006, pages 185-193.
9.La variation des moyens d’expression dans l’ancien français. –Actes du XXIVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes,Volume II, Aberystwyth, 1er-6 août 2004, Niemeyer, 2007, p. 257 –262..

Kopējais publicēto darbu skaits - 150,
  t.sk.raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos - 117,
  mācību grāmatas un mācību līdzekïi - 5,
  Konferenču tēzes - 28.

Zinātniski pētnieciskā darbība:
 • Valodas attīstība, latviešu un franču valodas sastātāmie pētījumi, leksikogrāfija,valodas politika, frankofonija, lietišķā valodniecība.
 • Svešvalodu mācīšanas satura organizācijas un metodikas jautājumi skolā un augstskolā, skolotāju profesionālā un akadēmiskā sagatavošana, skolotāju izglītošana un tālākizglītošana.
 • Lekciju lasīšana ārzemju augstskolās: Orleāna (2007.), Nansī (2004.), Ruānā (2002., 2003., 2004.), Šamberī (2005.) (Francijā), Ekseterā (2002., Lielbritānijā).
 • Atsauksmes par disertācijām (2001.g., 2005.g.: Minskas Valsts Lingvistiskā universitāte; 2002.g.: Latvijas universitāte)
 • Doktora disertācijas vadītāja (2004.g.: Olga Billere “Franču-latviešu-krievu valodu sakāmvārdu salīdzinošā analīze)
 • Maģistra, bakalaura, kursa darbu vadīšana
 • Studentu bakalaura prakses un maģistra zinātniski-pedagoģiskās prakses vadīšana
 • Programmas komitejas un Rīcības komitejas locekle starptautikajai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu jūras reģiona konferencei par inovācijām valodu mācīšanā un mācīšanās (2007.g.14.-15.jūnijs)
 • Starptautiskā kololvija „Eiropas un Ziemeļvalstis - skatienu krustpunktā” 2007.g.29.jūnijs-4.jūlijs Organizācijas komitējas priekšsēdētāja
 • Vairaki starptautiski projekti (6 no 2002.līdz 2007.g)
Akadēmiskie kursi:
 • Franču valodas teorētiskā gramatika (Franču filoloģijas BSP, A daļa, 2 k.p.)
 • Franču valodas vēsture (Franču filoloģijas BSP, B daļa, 2 k.p
 • Ievads romāņu filoloģijā (Franču filoloģijasBSP, B daļa, 2 k.p.)
 • Franču valodas praktiskā gramatika: morfoloģija (Franču filol. BSP, A daļa, 4 k.p.)
 • Franču val. praktiskā gramatika: morfosintakse I (Franču filol. BSP, A daļa, 4 k.p.)
 • Franču val. praktiskā gramatika: morfosintakse II (Franču filol.BSP, A daļa, 4 k.p.)
 • Franču val. praktiskā gramatika: sintakse (Franču filol.BSP, A daļa, 4 k.p.)
 • Franču valodas lingvostilistiskā analīze (Franču filol.BSP, A daļa, 2 k.p.)
 • Franču valodas pedagoģiskā prakse (Franču filoloģijas BSP, B daļa, 2 k.p.)
 • Franču valodas lingvodidaktika (Franču filoloģijas MSP, B daļa, 2 k.p.)
 • Franču valodas funkcionālā gramatika (Franču filoloģijas MSP, A daļa, 3 k.p.)
 • Frankofonija (Franču filoloģijas maģistra programma, B daļa, 2 k.p.)
 • Zinātniski-pedagoģiskā prakse (Franču filoloģijas MSP, B daļa, 6 k.p.)
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
 • Moderno valodu fakultātes Domes locekle
 • Franču filoloģijas maģistra studiju programmas direktore
 • MVF Romānistikas nodaļas vadītāja (2006.g. februāris-līdz šodienai)
 • Universitātes promocijas padomes (valodniecība) locekle
 • VMC zinātnisko rakstu krājuma redakcijas kolēģijas locekle
 • Triju starptautisko konferenču orgkomitēju locekle (Rīga, 2004., 2007.g.)
 • Latvijas Franču valodas pasniedzēju asociācijas prezidente
 • Starptautiskās Romāņu lingvistikas biedrības locekle
 • Eiropas Fransuā Morjaka biedrības locekle
 • Eiropas Valodu centra eksperte
 • Atbildīgā par franču valodas studentu praksi (bakalaura un maģistra programmās)
 • Latvijas Moderno valodu pasniedzēju asociācijas (LVASA) valdes locekle
 • LR franču valodas olimpiādes orgkomitējas priekšsēdētāja
 • LR ”Eiropas valodu dienas” orgkomitējas locekle
2008.gada 5. janvārī