Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Vita Paparinska
Vita Paparinska
 • Profesors

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļa

  Klasiskās filoloģijas katedra

  Adrese:

  Visvalža iela 4A

  Telpa:

  308. telpa

  Tālrunis:

  67034911

  E-pasts:

Dr.philol., asoc.prof. Vitas Paparinskas
dzīves un darba gājums
(Curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1954.

Izglītība:

1972.-1977. Studijas LVU Svešvalodu fakultātē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2006. Latvijas Universitātes asociētā profesore
1994.  Latvijas Universitātes docente
1994.   Filoloģijas zinātņu doktora grāds

Nodarbošanās:

2006.-  asociētā profesore, katedras vadītāja  LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas katedrā
1994.-2006. docente, katedras vadītāja LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas katedrā
1988.-1994. lektore LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas katedrā
1982.-1988. asistente LVU Klasiskās filoloģijas katedrā
1977.-1982  vecākā laborante/ stundu pasniedzēja LVU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas katedrā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Paparinska V. Elitārisms romiešu dzejā (Vergilija didaktiskās poēmas Georgikas materiāls). Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 13. Liepāja: LiePA, 2007, 18.-25.lpp.
Paparinska V., Bērziņa G. Classics Teaching in Latvia. // Classics Teaching in Europe. - London: Duckworth, 2006., pp.81-89.
Paparinska V., Bērziņa G. Current Challenges for the Latin Language Instruction in Latvia. www.cambridge.org/Latinconference05.
Paparinska V. Episkais varonis hellēnisma literatūrā: transformācijas aspekti. // Literatūrzinātne un folkloristika. Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas. LU ZR, 681.sējums. Rīga: LU, 2005, 17.-22.lpp.
Paparinska V. Romiešu historiogrāfijas tradīcija un Indriķa hronika - pārmantotības aspekti. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 10. Liepāja: LiePA, 2005, 172.-180.lpp.
Paparinska V. Sofistu nozīme filoloģijas priekšnoteikumu veidošanā - grāmatniecības popularizēšanas aspekts. // Vārds un tā pētīšanas aspekti, 8. Liepāja: LiePA, 2004, 363. - 369.lpp. 
Paparinska V. Dievi, liktenis un cilvēki grieķu arhaiskajā lirikā. // Hellēņu dimensija Eiropai. Rīga: Zinātne, 2003, 45.-54.lpp.
Paparinska V. History of the Latin Language Instruction in Latvia // L’enseignement du latin dans les pays d’Europe orientale: actualite et perspectives. - Paris: Unione Latina, 2001, pp.77. - 82.
Paparinska V. Reliģiskais pesimisms Teognīda dzejā // Antiquitas viva. Studia Classica. LU ZR 645.sējums. Rīga: LU, 2001, 50. - 56.lpp.
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

2007.- darbība LU zinātniskā projektā Antīkie avoti literatūrzinātnē un valodniecībā: Aristoteļa „Rētorika”
2001.- Baltijas jūras valstu klasiskās filoloģijas zinātniskās sadarbības projekta Colloquium Balticum locekle; Latvijas klasiskās filoloģijas sekcijas vadītāja.
Starptautiskās konferences Colloquium Balticum IV (Rīga, 2004.gada 17.-19.oktobris) rīcības komitejas locekle.
Starptautiskās konference Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē (2003.gada oktobris) rīcības komitejas locekle.
Rīgas 1.starptautiskās hellēnistikas konferences Hellēņu pasaule un mēs (2001.gada 7.-8.decembris) rīcības komitejas locekle.
Klasiskās filoloģijas katedras organizēto konferenču Antiquitas viva (1999.gada 1.decembrī un 2001.gada 18.maijā) orīcības komitejas locekle.
Klasiskās filoloģijas gadugrāmatas iTAKA. Antīkā kultūra: vērtības un pārvērtības redakcijas kolēģijas locekle.
Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu Antiquitas viva. Studia Classica redakcijas kolēģijas locekle.
Lundas universitātes promocijas padomes locekle (ad hoc).
 
Akadēmiskie kursi:
 
Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmā
Eiropas literatūras vēsture: antīkais posms,  4 krp., A daļa
Antīkā episkā dzeja,  4 krp., A daļa
Antīkā lirika, 2 krp., A daļa
Hellēnisma dzejas žanri, 2 krp., A daļa
Antīkās vēsturiskās prozas tradīcija, 4 krp., B daļa
Klasiskā grieķu oratorproza,  2 krp., B daļa
Antīkā biogrāfiskā proza,   2 krp., B daļa

Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmā
Epa žanri,  2 krp., B daļa
Žanra vēsture: romāns antīkajā literatūrā,  3 krp., B daļa
Antīkā historiogrāfija (teorētiskie avoti),  3 krp., B daļa
Oratormākslas teorētiskie pamati (grieķi/ romieši),  2 krp., B daļa
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

LU Filoloģijas fakultātes Domes locekle
Filoloģijas studiju programmu padomes priekšsēdētāja
Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas direktore
Hellēnistikas centra valdes locekle
Eiropas valstu klasisko valodu pasniedzēju asociācijas EUROCLASSICA locekle; Latvijas klasiskās filoloģijas sekcijas kontaktpersona
 
2008. gada aprīlī