Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Brigita Cīrule
 • Fakultātes katedras vadītājs

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļa

  Klasiskās filoloģijas katedra

  Adrese:

  Visvalža iela 4A

  Telpa:

  308. telpa

  Tālrunis:

  67034911

  E-pasts:

 • Citi amati

  Pētnieks (Dr.)

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Docents

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļa

  Klasiskās filoloģijas katedra

Dr.philol. Brigita Cīrule
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1954.

Izglītība:

1975. – 1981.Studijas LVU Svešvalodu fakultātē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1994. M.philol.
2007. Dr.philol.
 
Nodarbošanās:

1981. – 1989. LVU Filoloģijas fakultātes vecākā laborante;
 kopš 1989. Filoloģijas fakultātes Klasiskās Filoloģijas katedras lektore
 kopš 1992. Latvijas Kultūras akadēmijas lektore /0,5 sl./
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 
1.B.Cīrule, The Most Important Sources of the History of Latvia and Riga in Latin.In:
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser.B., tom. 274. Helsinki, 1992, pp.123-125.
 
2.B.Cīrule, The Organization of Schools in the Century of Reformation in Latvia. In: Reformation and Latin Literature in Northern Europe. Oslo: Scandinavian University Press, 1996, pp.98-106.
 
3.B.Cīrule, Die Klassiche Bildung vom 13 Jh. bis zur Gegenwart. In: Der Neue Pauly. Band 15/1. Verlag J.Metzler Stuttgart-Weimar, 2001, s.122-124.
 
4.B.Cīrule, The ‘patrimonium librorum’ of Latvia. In: Rinascimento virtuale – Digitale Palimpsestforschung. Perspectiven in den Beitrittslandern. Bratislava, 2002, pp.47-50.
 
5.B.Cīrule, Par dažiem saskares punktiem hellēņu un baltu mītiskajā telpā. No: Hellēņu dimensija Eiropai. Rīgas 1. starptautiskās hellēnistikas konferences Hellēņu pasaule un mēs materiāli. Rīga: Zinātne, 2003, 195.-202.lpp.
 
6.B.Cīrule, Romiešu tematika Ovidija ‘Metamorfozās’. No: Antiquitas Viva. Studia Classica. Rīga: Zinātne, 2005, 88.-96.lpp.
 
7.B.Cīrule, Maģijas un pārdabiskā motīvi Senekas traģēdijā Mēdeja. No: Literatūra un kultūra:process, mijiedarbība, problēmas.DaugavpilsUniversitātes Zinātnisko rakstu krājums VII. Daugavpils: Saule, 2006, 151.-166.lpp.
 
8.Cīrule B., Ķemere I. Sengrieķu mīti. Rīga: Zvaigzne, 1998.
 
Tulkojumi:

1.Mitoloģiskā vārdnīca. Autoru kol. /tulk.no krievu val.~ 200 šķirkļi/ Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1993.
2.Fr.Bēkons, Jaunais organons. Rīga: Zvaigzne, 1989. ./tulk. no latīņu v./
3.Fr.Bēkons, Esejas. No: Fr.Bēkons, Jaunais organons.Rīga: Zvaigzne, 1989. ./tulk. no angļu v./
4.Epiktēts, Rokasgrāmata. No: M.Aurēlijs, Pašam sev. Rīga: Zvaigzne, 1991. /tulk. nosengrieķu v./
5.B.Spinoza, Ētika. Rīga: Zvaigzne, 1998. /tulk.no latīņu v./
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos – 12
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
 
Līdzdalība starptautiskajā palimpsēstu pētīšanas projektā Rinascimento virtuale
 /Rediscovering written records of a hidden European cultural heritage/ EiropasEiropas
 Komisijas programmas Culture – 2000 ietvaros  /2001. okt. – 2004. okt./
 
Akadēmiskie kursi:

Latīņu valoda A daļa 4 kr.
Sengrieķu valoda  A daļa 4 kr.
Tekstoloģiskā analīze: latīņu proza un dzeja  A daļa 2 kr.
Antīkā kultūra un mitoloģija  A daļa 2 kr
Latīņu valodas leksikoloģija  A daļa  2 kr.
Latīņu valodas problēmjautājumi  A daļa 2 kr.
Literatūrzinātnes pamati /antīkais posms/  A daļa  1 kr
Viduslaiku latīņu valoda  B daļa 3 kr.
Romiešu retoriskā proza  B daļa 2 kr.
Epistulārais žanrs: romiešu teksti  B daļa 4 kr.
Mitoloģiskā tradīcija romiešu dzejā B daļa 3 kr.
Epistulārais žanrs /romiešu proza/ B daļa 3 kr.
Romiešu rituāli un svētku tradīcijas B daļa 2 kr.
2008.gada 12.aprīlis