Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēteris Zvidriņš
Pēteris Zvidriņš
 • Vadošais pētnieks

  Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

  Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

  Adrese:

  Aspazijas bulvāris 5

  Telpa:

  338. telpa

  Tālrunis:

  67034794

  E-pasts:

Prombūtne

11.12.2017 - 30.12.2017

Dr.habil.oec., prof. Pēteris Zvidriņš
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)


Dzimšanas gads: 1943

Izglītība:

1960 – 1965 Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas – juridiskā fakultāte, students
1975–1976 Londonas Universitātes stažieris

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1970 Ekonomikas zinātņu kandidāts
1973 Statistikas un tautsaimniecības plānošanas katedras docents
1981 Ekonomikas zinātņu doktors
1982 Statistikas un demogrāfijas katedras profesors
1990 LZA korespondētājloceklis
1992 ZA akadēmiķis
1993 LU profesors
1994 LR Dr.habil.ekon.
2006 Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas īst.loceklis

Nodarbošanās:

1965 – 1967 LPSR CSP Tautas skaitīšanas nodaļas priekšnieks
1967 – 1970 PSRS CSP ZPI Latvijas nodaļas vec.zin. līdzstr.
1971 – 1979 LVU Statistikas un tautsaimniecības katedras vec. pasn.,docents
kopš 1979 LVU (LU) Statistikas un demogrāfijas katedras vadītājs
kopš 1982 LVU (LU) Demogrāfijas nodaļas (Demogrāfijas centra) vad.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

Vairāk nekā 300, t.sk. 12 monogrāfijas
4 mācību grāmatas izdevumi demogrāfijā
Apmēram 200 populārzinātniskie darbi

Fertility and family survey in countries of ECE region (Latvia). United Nations. New York and Geneva, 1998.(ar līdzaut.)
Changes in living standards and depopulation in Latvia in the 1990s. Social Indicators Research. (Nīderlande) 1998, No. 43.
Latvijas iedzīvotāju etniskā sastāva izmaiņas 90.gados. Rīga, 1998.
Demogrāfija.Rīga, 2003.
Population development in Latvia.In: Now Demographic Faces of Europe.-Springer-Verlag.Berlin-Heidelberg, 2000 (līdzaut.).
Demogrāfisko terminu skaidrojošā vārdnīca.Rīga, 2001 (Red. un līdzautors)
Socio-economic status and living arrangements of older persons in Latvia. United Nations. New York and Geneva. 2003 (ar līdzaut.)
Latvijas iedzīvotāju sastāvs 21.gs.sākumā. Rīga, 2004 (Red. un līdzautors).
Demographic situation:present and future.Riga, 2006 (Red. un līdzaut.).
Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā.Rīga, 2007 (Red. un līdzaut.).

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Latvijas demogrāfisko procesu, darbspēka resursu izpēte, prognozēšana, iedzīvotāju politikas pilnveidošana.
Vadīju vairāk nekā 10 zin. projektus un 3 nacionālo programmu izstrādāšanu.
Vadīju sekojošus LZP projektus: “ Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozēšana un demogrāfiskās politikas pilnveidošana” (1991 – 1993),”Dzimstības un ģimenes apsekojumus Latvijā” (1994–1996), “Mājsaimniecību un ģimeņu attīstība Latvijā” (1997-2001) “Demogrāfisko struktūru izmaiņas Latvijā 20. un 21.gs.maijā” (2001-2003),”Demogrāfiskās attīstības prognozēšana” (2004-2006), „Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos” (kopš 2007) un LZP Zinātniskās programmas “Latvijas iedzīvotāji un tautas veselība” (1995- 2001) un sadarbības projekta sadaļas “Iedzīvotāju novecošanās diferenciācija un aktīva mūža ilguma pagarināšana” (kopš 2002) izstrādāšanu. Vairāki projekti izpildīti sadarbībā ar ANO Eiropas Ekonomisko komisiju, EUROSTAT un citām starptautiskajām organizācijām (par ģimeņu attīstību, iedzīvotāju novecošanos u.c.).
Piedalījos apmēram 40 starpt. konferencēs un kongresos,t.sk. ANO konferencē Kairā (1994),pasaules ZA konferencē Tokijā (2000), pasaules demogrāfu Ģenerālajā konferencē Salvadorā (Brazīlijā, 2001) un Tūrā (Francija, 2005), Eiropas iedzīvotāju izpētes konferencēs.

Akadēmiskie kursi bakalaura un maģistra programmās:

Demogrāfija, A daļa, 4 kredītp.
Demogrāfiskās analīzes metodes, A daļa, 6 kredītp.
Iedzīvotāji un attīstība, A daļa, 2 kredītp.
Dzimstība un ģimenes plānošana, A daļa, 4 kredītp.
LauIība un ģimene, A daļa, 4 kredītp.
Demogrāfiskā politika un iedzīvotāju programmas, A daļa, 6 kredītp.
Demogrāfiskā prognozēšana, A daļa, 2 kredītp.
Urbanizācija un migrācija, A daļa, 2 kredītp.
Analītiskā demogrāfija, A daļa, 4 kredītp.
Iedzīvotāju statistika. A daļa, 4 kredītp.
Ekonomiskā demogrāfija A daļa, 4 kredītp.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Sabiedriskās aktivitātes: Ekonomikas fak. Domes loceklis, LU nozares habilitācijas un promocijas pad.loceklis (1992 – 1994 pr-js.). LU Senāta zinātnes komisijas priekšsēdētājs(1995-1998).g, LZP loceklis un eksperts (1993 – 1995 pr-ja vietnieks un pr-js),Zinātnes starptautiskās koordinācijas komisijas loc., LZA valdes loceklis (1994-2000) un LZA Uzraudzības padomes pr-js (kopš 2004), Starptautiskās iedzīvotāju izpētes zinātn. savienības loc., Eiropas demogrāfu asoc.loc. LU profesoru padomes loc. socioloģijā un demogrāfijā, demogrāfijas doktora studiju progr. direktors.
1991- 1994.g. biju Baltijas demogrāfu asoc. pr-js., 1991-1999.g. un kopš 2002 -2007.g. LR MK Demogrāfijas komisijas loc. (vai Demogrāfisko un ģimenes lietu padomes loc.)
Eiropas Savienības (ES) eksperts sociālajās zinātnēs un ES zinātn.programmas komitejas loc. (1998-2003).
Latvijas Statistiķu asociācijas prezidents kopš 1999.gada.
LZA Terminoloģijas komisijas plēnuma loc. un Demogrāfijas komisijas pr-js. Valsts prezidentes Stratēģiskās analīzes komisijas loc. (kopš 2004).

Stažēšanās, papildizglītošanās:

1975 – 1976 Londonas Universitāte (6 mēn.stažēšanās), Londonas Ekon.skola;
1986 – 1988 MVU un Maskavas ekon.. statistikas institūts (2 ned. un 3. mēn.kursi)
1987 – 1988 Helsinku Universitāte (3 mēn. stažēšanās Socioloģijas fak.)
1990 Prinstonas Universitāte (2 mēn. stažēšanās Iedzīvotāju izpētes centrā)
1994 Ženēvas Universitāte (2 ned. ANO kursi par demogr.notikumu analīzi)
1994 Toronto Universitāte (1mēn. stažēšanās Ģeogr.depart.)
1998 Oslo Universitāte un Norvēģijas Lietišķo sociālo pētīj.inst.
2007 LZA un Norvēģijas ZA zinātn. apmaiņas vizīte Oslo.

Goda nosaukumi un prēmijas:

Starpt.organiz. “Iedzīvotāju Padome” prēmija (1990), LZA Kārļa Baloža balvas laureāts (1996), Amerikāņu Biogrāfijas institūta “Gada cilvēks” (1996) Starptautiskā Biogrāfijas centra (Kembridža) “Gada cilvēks” (1996./ 97), NATO stipendiāts zinātnē (1996 –1998), LZA Atzinības raksts (2003), LAIP Atzīnības raksts (2003), LZA Marģera Skujenieka balvas laureāts (2004).

2008. gada 23. janvāris