Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Laimute Balode
Laimute Balode
 • Asociētais profesors

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Latvistikas un baltistikas nodaļa

  Baltu valodniecības katedra

  Adrese:

  Visvalža iela 4A

  Telpa:

  303. telpa

  E-pasts:

Dr. philol., asoc. prof. Laimute Balode
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1954

Izglītība:

1972.-1977. Studijas Viļņas valsts universitātes (Lietuvā)
Filoloģijas fakultātē
1974.-1976. Apmaiņas studente Latvijas Universitātes
Filoloģijas fakultātē
1979.-1984. Aspirantūra ZA Latviešu val. un literatūras institūtā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2001. Latvijas Universitātes asociētā profesore
1992. Latvijas Universitātes docente
1992. Nostrificēts filoloģijas doktora grāds, Dr.philol.
1985. Filoloģijas zinātņu kandidāte

Nodarbošanās:

2001. – asociētā profesore LU Filoloģojas fakultātes Baltu valodu katedrā
2001. – Lituānistikas centra vadītāja (LU)
1996. – vieslektore Helsinku universitātē (Somijā)
1992. – vad. pētniece Latviešu valodas institūtā
1991 – 1996 docente (amatu apvienošanas kārtībā) LU Filoloģijas fakultātē un Latvijas Kultūras akadēmijā
1989 – 1991 vecākā zinātniskā līdzstrādniece Latviešu valodas institūtā, Onomastikas nodaļā
1986 – 1988 zinātniskā līdzstrādniece ZA Valodas un literatūras institūtā, Dialektoloģijas sekt.
1980 – 1985 jaunākā zinātniskā līdzstrādniece ZA Valodas un literatūras institūtā, Dialektoloģijas sekt.
1979 – 1990 stundu pasniedzēja LU Filoloģijas, Svešvalodu, Vēstures, Pedagoģijas fakultātē
1977 – 1980 vec. laborante ZA Valodas un literatūras institūtā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

Balkevičs J., Balode L., Bojāte A., Subatnieks V. Lietuviešu-latviešu vārdnīca.Rīga: Zinātne, 1995, 656.
Baluodė L
. Latvių ežerų pavadinimų darybos specifika // Baltistica, XXVI (1), Vilnius, 1990, p.59 - 69.
Balode L. Latvian Hydronyms derived from Botanical Names // Linguistica Baltica, 2, 1993, Warszaw, P.189-210.
Balode L.
Hidronīmi 16.-17. gadsimta Latvijas kartēs // Baltistica, V pr., Vilnius, 1998, p.47-52.
Balode L., Holvoet A.
The Latvian Language and its Dialects // Circum Baltic Languages. Vol. I. “Past and Present”, Amsterdam/Philadelphia, 2001, P. 3 – 40.
Balode L., Holvoet A
. The Lithuanian Language and its Dialects // Circum Baltic Languages. Vol. I. “Past and Present”, Amsterdam/Philadelphia, 2001, P. 41 – 80.
L. Balode Daugavas pieteku nosaukumi – somugrismi // Onomastica Lettica, 2. laidiens. Sast. Dz.Hirša. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2004, 5.–22. lpp.
L.Balode. Geographical appellatives in Baltic hydronymy: comparative aspect // Naming the world. From common nouns to proper names. Roma, 2005, p. 345–353.

Publikāciju skaits~180

- zinātniskās publikācijas: 47; konferenču tēzes: 50; populārzinātniskās publikācijas: 83

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Zinātniskās intereses:

- latviešu valodas toponīmika (īpaši hidronīmika),
- baltu onomastika (antroponīmika un toponīmika),
- latviešu un lietuviešu leksikas paralēles.
- dalība projektā “Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru” – “Latviešu valodas struktūra, funkcijas un elementi: izpēte un sistematizācija” (Nr. 1.7.), 2005-2008 (LVI, vad. Ojārs Bušs).
- Letonikas (Nr.19) sadarbības projekta ”Latviešu valodas apvidvārdu un īpašvārdu lingvistiskā izpēte un leksikogrāfiskā sistematizācija” dalībniece 2001-2005 (vad. E.Kagaine un O.Bušs);
- dalība LZP finansētā projektā ”Latvijas vietvārdu vārdnīca” (Nr. 93304) 1995-2001 (vad. O.Bušs);
- Somijas Zinātņu akadēmijas starptautiskais projekts SA 208153 “Ziemeļkrievijas etniskā, lingvistiskā un kultūras izveide” 2004-2008 (vad. Juhani Nuorluoto);
- dalība starptautiskā projektā ”Eiropas vietvārdu vārdnīca” (Turīnā, Itālijā, vad. A. Ferrari).2006-2008.
- dalība Helsinku universitātes Aleksandra institūta Eiropas projektā „Augstākās izglītības un zinātnes administrācija un struktūra jaunajās EU valstīs” (kā eksperte par Baltijas valstīm);
- dalība poļu-latviešu kopīgā projektā„Latviešu – poļu vārdnīca” 2007-2008 (vad. A. Sarkanis).
- Ņujorkas Valsts universitātes Fredonijas koledžas projekta ”Naming Patterns” dalībniece 1995-1996 (vad. E.D.Lawson);
- Stokholmas universitātes finansētā Tipoloģijas projekta ”Dialects of the Baltic Sea” dalībniece 1996-2000 (vad. M.Kopčevska-Tamm);
- Oksfordas universitātes finansētā projekta ”American SurnameDictionary” (Oxford Press Centre) konsultante1999-2001 (vad. P.Hanks).
- Starptautiskā baltistu kongresa Baltistica IX, Rīgā (Latvijā) org. komitejas locekle 2000.g. 3.-6. okt.
- Starptautiskā Onomastikas kongresaUpsalā (Zviedrijā) org. komitejas locekle 2002. g. 19-24. aug.
- Lietuvas un Latvijas Foruma I kongresa Kauņā 2005.g. 21.-22. sept. un Lietuvas – Latvijas Foruma II kongresā Rīgā 2006.g. 22.sept. rīcības komitejas locekle.

Akadēmiskie kursi:

Lietuviešu valoda III (Bak.)
Lietuviešu sarunvaloda (Bak.)
Lietuviešu un latviešu valodas salīdzināmā gramatika (Bak.)
Lietuviešu valoda I, II (Mag.)
Lietuviešu valoda ārzemniekiem (Mag.)
Lietuviešu valodniecības vēsture
Onomastika (Mag.)
Lietuviešu un latviešu tekstu tulkošanas pamati (Mag.)
Lietuviešu valodniecības aktualitātes (Dokt.)

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Valsts valodas centra ekspertu komisijas locekle (2000–2008).
Valsts valodas komisijas Valsts politikas stratēģijas apakškomisijas locekle (2002– 2008).
LULatviešu valodas institūta Domes locekle
LR MK Toponīmikas komisijas locekle (1992– 1996)
Latvijas zinātnes padomes 11. ekspertu komisijas eksperte (1994– 1996)
Helsinku universitātes Starptauttiskā foruma locekle.
Starptautiskās onomastikas zinātņu komisijas (ICOS) biedre /valdes locekle (1999–2002)/
Pasaules Lituānistu asociācijas biedre.

2008. gada 24. janvārī