Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jeļena Vladimirska
 • Fakultātes nodaļas vadītājs

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Romānistikas nodaļa

  Adrese:

  Visvalža iela 4A

  Telpa:

  326. telpa

  Tālrunis:

  67034933

  E-pasts:

 • Citi amati

  Profesors

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Romānistikas nodaļa

  Eksperts

  Humanitāro zinātņu fakultāte

Prombūtne

09.03.2018 - 20.03.2018

Prof. Jeļenas Vladimirskas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1969. Rīga.

Izglītība:

1998 - 2004.g. Filoloģijas dok­to­ra grāds Uni­ver­si­tā­te «Pa­ris II­I Sor­bon­ne Nouvelle» (Pa­rī­ze, Francija)

1995 - 1996.g. Ma­ģis­tra grāds valodniecībā (D.E.A.: Padziļināto Studēju Programma) uni­ver­sitāte « Pa­ris II­I Sor­bon­ne Nouvelle» (Pa­rī­ze, Francija)

1986 - 1991.g. Fran­ču un an­gļu va­lo­das pa­snie­dzē­jas dip­loms Sveš­va­lo­du Pedagoģiskais Institūts (Min­ska, Balt­krie­vi­ja)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2013.g. Latvijas Universitātes profesore

2007.g.- 2013.g. Latvijas Universitātes asociētā profesore.

2005.g – 2007.g. Latvijas Universitātes docente.

1998.g. – 2005.g. Latvijas Universitātes lektore

Nodarbošanās:

2013.g. LU HZF Romānistikas nodaļas vadītāja p.i.

2012.g. LU HZF Franču valodas un Kultūras katerdas vadītāja

2012.g. LU HZF Vadošais pētnieks

2007.g. LU Asociētā profesore.

2005.g – 2007.g. LU Docente.

1998.g. – 2005.g. Latvijas Universitātes lektore

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Vladimirska E, „L’exclamation dans le dialogue oral: exemple du français et du rus­se (Izsaukums mutvārdu dialogos: franču un krievu valodas piemēros)”, Pars-Gap,Ophrys, 2005, (122p.).

2. Vladimirska, E. (2005), L’Exclamation dans le dialogue oral en français et en russe, (Izsaukums franču un krievu valodas mutvārdu dialogā) in: L’Information grammaticale, № 106, Paris, Société pour lInformation Grammaticale - Peeters, pp. 52-54.

3. Vladimirska E (2006), LExclamation dans le dialogue oral en français (Izsaukums franču valodas mutvārdu dialogā), in Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, PEETERS, Belgique, t. CI, fasc.1, pp. 133-153;

4. Vladimirska E (2008), Vraiment: lidentité sémantique et les variations discursives, ("Vraiment": semantiskā identitāte un diskursīvās variācijas), in H. T. Valentim & B. Moreira, Estudos Linguísticos / Linguistic Studies 2. Lisboa: Colibri / CLUNL, , pp. 275-286, ISSN 1647-0346

5. Vladimirska, E. (2008), Le paradoxal et le naturel dans le discours : à propos de certains emplois de naturellement, (Paradoksālais un «dabiskais» diskursā: par «naturellement» atsevišķiem lietoojuma aspektiem) in Le Paradoxe et ses usages, Tinta Konyvkiadó, Budapest & Editions Lambert-Lucas, Limoges, 75. –82. lp.

6. Vladimirska E. (2008), A propos de Bien entendu, bien sûr, naturellement. (Bien entendu, bien sûr, naturellement: funkcionālais un semantiskais aspekts) in Information Grammaticale № 119, Paris, Société pour lInformation Grammaticale – Peeters, lpp. 3-7.

7. Vladimirska, E. (2010) Les Mots du discours et l’opération de rectification: exemple des MD vraiment, pas vraiment et bien entendu (Diskursa vārdi un rektifikacijas operācija) in "La Rectification à loral et à lécrit" dans la collection "LHomme dans la langue ", Ophrys, Paris, lpp.151-161, ISBN 978-2-7080-1286-8.

8. Vladimirska, E. (2010), Bien entendu vs naturellement : deux façons de désubjectiviser le dire, (Bien entendu vs naturellement : teiktā desubjektivizācijas divi veidi) in numéro spécial de la revue OSLa (Oslo Studies in Language), Vol.3, lpp.117-129

9. Vladimirska, E., Khachaturyan, E, (2013. g.), Vraiment / veramente:analogija un kontrasts, in « Marqueurs du discours dans les langues romanes », Borreguero M., Gòmez-Jordana, S. (éds.). Limoges: Lambert-Lucas. lpp.93-108

10. Vladimirska, E. (2013), Lexclamation et l’altérité intersubjective dans le dialogue oral en français et en russe (Izsaukums un intersubjektīva alteritāte franču un krievu valodas mutvārdu dialogā), in Cartographie des émotions, Propositions linguistiques et sociolinguistiques, Presse Sorbonne Nouvelle (PSN), Francija.

11. Morel M.A., Vladimirska, E. (2013. g. apstiprināta publikācija), Intonation and gesture in the segmentation of speech units: integration, salience, suppletion. The discursive marker vraiment, in Discourse units in conversation: from romance languages to theoretical pragmatics, eds. J. Benjamins, Amsterdama.

13. Vladimirska, E. (2013. g. apstiprināta pubikācija), Analogies et enjeux intersubjectifs dans le discours: étude des marqueurs discursifs vraiment et à vrai dire (Analoģija un intersubjektivitāte diskursā: diskursīvo iezīmētāju vraiment un à vrai direanalīze) in Actes de parole, éd. l’Harmattan, Parīze.

Zinātniski pētnieciskā darbība:

2005-2007 Post-doctorante (pēc-doktorantūras pētniecῑba Formālās Lingvistikas Laboratorijā, universitātē Paris 7 – CNRS ) Projekts «Diskursa Vardi» profesora Denisa Pajāra (Denis Paillard) vadῑbā.

Janvāris-Marts 2006 Fonda «Maison des Sciences de lHomme» (FMSH, Paris) pieaicinātais pētnieks. Projekts :«Franču valodas diskursa vārdi».

Sept. – Okt. 2007 Fonda «Maison des Sciences de lHomme» (FMSH, Paris) pieaicinātais pētnieks. Projekts: «Le Vrai, le Vraisemblable et le Naturel comme enjeu discursif» (Le Vrai, le Vraisemblable et le Naturel diskursῑvā aspektā).

Statut Sept. – Oct. 2009 Fonda «Maison des Sciences de lHomme» (FMSH, Paris) pieaicinātais pētnieks. Projekts: (Diskursa vārdi un intersubjektῑva alteritāte)

Piedalīšanās starptautiskos zinātniskos projektos:

No 1998. g. , Parīzes 3 "Sorbonne Nouvelle" Universitātes Laikmetīgās Franču Valodas Izpētes Centra Asociētais loceklis (EA1483 Recherche sur le Français Contemporain, (mūsdienu franču valodas pētijums) universitāte „ Paris 3 Sorbonne Nouvelle”.Vaditāja: Anne Salazar Orvig)

2010-2012.g. projekts:: «Intonation et Enonciation» (Intonācija un izteikums). Projekta vadītāja Profesors Mary-Annick Morel.

No 2005. g. : Universitātes Parīze 7 un CNRS Formālās Lingvistikas Laboratorija. (Laboratoire de Linguistique Formelle (LLF), Paris7 – CNRS)

Projekts UMR 7110: "Mots du Discours" (Diskursa Vārdi). Projekta vadītājs: profesors Denis Paillard

2009.g. – 2010g. Piedalīšanās Starptautiskā projektā „Campus Europea, Moodle Server HOOK UP – 2010”, European University Foundation, contributors.

2010.g. - Language learning and social media: 6 kay activities, European Commission, Vaditāja: Katerina Zourou, Universidad de Luxemburgo, contributors.

No 2010.g. - Inventaire raisonné des marqueurs discursifs du français. Description et didactique, (Diskursija iezῑmētāju pārskats un pamatojums. Apraksts un didaktika), Agence Universitaire de la francophonie (Frankofonijas Universitātes Ağentūta)

Vaditāji: Mme Vu Thi Ngan, Universidad de Hanoi, Denis Paillard (LLF, Universitāte „Paris Diderot”)

2011 – 2016 – Analyse comparative des marqueurs discursifs, (Diskursa iezῑmētāju salῑdzinošā analῑze) PRES Paris Cité. Vaditāji: C. Bonnot (INALCO, SEDYL), D. Paillard (Universitāte „ Denis Diderot”, LLF)

Nolastie referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs

1 Adverbes et mots du discours (Apstākļa vārdi un diskursa vārdi), Workshop international sur les Adverbes de phrase, Université de Paris 7, Parīze, 2006.g. 15. Sept.;

2. A propos de VRAIMENT ("Vraiment”: dažādi aspekti), Colloque international "Connectives and discouse markers", Universidade Nova de Lisboa, Lisbona, 2006g. 2-3 nov.;

3. Le paradoxal et le naturel dans le discours : à propos du MD naturellement, (Paradoksālais un «dabiskais» diskursā: par «naturellement» atsevišķiem lietoojuma aspektiem) Conférence internationale "Le paradoxe et ses usages", Université de Pécs, Peča, Ungārija, 2007.g. 22. – 24. martā, (conférencier invité O. Ducrot, EHESS).

5. Bien entendu et l’opération de la rectification, (Diskursa vārdi un rektifikacijas operācija)Colloque nationale française "La Rectification à l’oral et à l’écrit", Paris 3 – ILPGA, Parīze, 2008.g. 13. Sept.

6. Bien entendu vs Naturellement : deux façons de spécifier l’assertion, (Bien entendu vs Naturellement: asertῑvās specifikācijas divi veidi)Workshop international "Mots du discours dans les langues romanes", Oslo, 2008g. 28. – 29. Nov.

7. Vraiment / Veramente: analogie et contrastes, (Vraiment / veramente:analogija un kontrasts) Colloque international "Marqueurs du discours dans les langues romanes: une approche contrastive" Madrida, 2010.g . 5.-7. majā

8. Discourse markers from the perspective of enunciational theory of intonation and its development, (Diskursa iezῑmētāji intonācijas enonsiatῑvās teorijas perspektῑvā),12th International Pragmatics Conference, Manchester, 3-8 July 2011.

9. Lexclamation et l’altérité intersubjective dans le dialogue oral en français et en russe, Colloque international «Cognition, Emotion, Communication», Université de Chypre, Nicosie, 23 – 26 juin 2011.

11. Rupture coenonciative et disqualification de l’autre dans les dialogues oraux: l’etude des marqueurs discursifs et prosodiques du français, International Conference on Dialogic Language Use 3: Miscommunication and Verbal Violence, Helsinki, Finland, 15-17 August 2012.

12. Analogies et enjeux intersubjectifs dans le discours: étude des marqueurs discursifs vraiment et à vrai dire, International Conference on Langage et Analogie. Figement. Argumentation, Sfax-Tozeur (Tunisia), 4 and 5 October 2012

13.Marqueurs discursifs et alterite intersubjective dans la perspective de la theorie enonciative de l’intonation, symposium international «Language for international communication», Riga, Lettonie, 23-24 mai 2013.

14. Entre le dire et le monde: le cas du marqueur discursif genre.

(Starp vārdiem un pasauli: diskursīvā iezīmētāja genre gadījums). Starptautiskā konference „Approximation et précision” Université de Tel Aviv et Université Bar Ilan,Départements de Français, 2013.g. 11. –12. jūn.

Akadēmiskie kursi LU:

 • Romāņu valodniecības pamati (32 st., 5-6 sem. BSP);
 • Semantika un pragmatika (32 st., 10/12 sem. MSP);
 • Mūsdienu franču literātūras tekstu analīze. (32 st., 10/12 sem. MSP);
 • Tekstu lingvistiska: metodoloģijas un praktiskais pielietojums (32 st., 10/12 sem. MSP);
 • Valodas pragmatiskais aspeks (32st., 5-6 sem. BSP)
 • Francijas mūsdienu literatūra un kultūra (XX-XXI gs.) (32 st. 7-8 sem. MSP)
 • Francijas literatūra un kultūra III (32st., 6 sem. BSP)

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

 • Promocijas darbu vadīšana

Valodu prasmes: franču, krievu , latviešu, spāņu , angļu.