Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Tatjana Tračevska
  • Asociētais profesors

    Medicīnas fakultāte

    E-pasts:

 
I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

Valodu zināšanās:

Krievu - dzimtā, latviešu - pārvaldu pilnībā, angļu – brīvi; vācu – labi.

Izglītība, zinātniskie, akadēmiskie grādi:   
2009.g. 13.februārī – LU asociēta profesora akadēmiskais grāds medicīnā (LU –APR Nr 0225);
 
2004.g. 2. jūnijā - bioloģijas doktora (Dr.biol) grāds molekulārās bioloģijas apakšnozarē (diploms D0007, Latvijas Universitāte (LU), Bioloģijas Fakultāte). Tēžu nosaukums: “Molecular studies of drug resistance mechanisms in Mycobacterium tuberculosis and Staphylococcus species”;
 
2000. g. 13. jūnijā – dabas zinātņu maģistra grāds bioloģijā, LU Bioloģijas fakultātē, Bioķīmijas un Molekulārās Bioloģijas Katedrā (Diploms 007399);
 
1998.g. 12. jūnijā - bakalaura studijas un bakalaura grāds LU Bioloģijas Fakultātē (Diploms 006134).
 
Nodarbošanās:         
No 2008.g. 1.februāra – docente uz pilnu slodzi LU Medicīnas fakultātē, Mikrobioloģijas katedrā, Šarlotes 1a, LV-1001, Rīga.
 
2006.g.sept – 2007.g. sept. – pēcdoktorantūras studijas Maksa Planka Infekciju Bioloģijas Institūtā (Berlīne, Vācija, vadītājs Prof. T.F.Meijers); grants no Vācu Akademiskās apmaiņs Centra (DAAD).
 
1996 – 2006: pētījumu asistente, no 2006 – pētniece, LU Biomedicīnas Pētījumu un Studiju Centrs, Molekulārās Mikrobioloģijas Laboratorija un LU Medicīnas fakultāte.
 
II. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS

1996-1998: Mazo RNS spēja autokataītiski replicēties ar QB fāga polmerāzi in vitro. Mazo RNS sekvences noteikšana un otrējās struktūras modelēšana. Projekta dalībniece, vad. Prof. V. Bērziņš.

1998-2006: Mycobacterium tuberculosis ātrā diagnostia izmantojot IS1160 insercijas

elementa amplifikāciju. Zāļu rezistenci izraisošu mutāciju genomiskie pētījumi. Epidemioloģiskie tuberkulozes pētījumi, dalība starptautiskās spoligotipu SpolDB 4 datubāzes veidošana. Projekta dalībniece, vad. V. Baumanis. Finansējums no ES Inko-Kopernikus projekta un LZP projekta 02.0011.15 ”Infekcijas aģentu multirezistences un ģenētiskās mainības molekulāri epidemioloģiskā izpēte”. Autori personīgi finansiāli atbalstīja LZP doktorantūras grants nr 69/71 un FEBS īstermiņa stipendija.

No 2000: Stafilokoku grupas izraisīto infekciju molekulārie pētījumi; meticilīna rezistences mehānismi, virulences faktori. Projekta dalībniece, vad. Prof. A. Ž Žilēviča. Finansējums no LZP granta 02.0011.07.

2006-2007: Hlamīdiju ierosinātās persistentās infekcijas; RNS interference kā eventuālais persistento infekciju terapijas līdzeklis. Pēcdoktorantūras pētījums ar Vācu Akademiskās apmaiņs Centra (DAAD) finansējumu, vad. Prof. T. Meijers.

No 2008: Koagulāzes negatīvo stafilokoku virulences faktori un izplatība. Projekta dalībniece, apakšprojekta vad. Prof. A. Žileviča. LZP apakšprojekts 06.0035.11.1 (LU nr.939) “Stafilokoku kolonizācijas, ESBL un met. beta-laktamāžu producentu izplatības pētījumi slimnīcās un sabiedrībā”. Sadarbība ar LU Bioloģijas Fakultātes Bioanalītisko metožu laboratoriju (vad. Dr.biol J. Ancāns), Traumatoloģijas un Ortopēdijas Slimnīcu.

2009-2010.g. Grants-apbalvojums konkursā par ieguldījumiem Klīniskajā Mikrobioloģijā Austrumeiropas zinātnieku no Eiropas klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību biedrības un BioMerieux kompānijas: „luxS gēns: jauna diagnostikas iespēja invazīviem KoNS stafilokokiem”. Finansējums 10.000 €.
 
No 2010. g - vadoša pētniece ESF projektā “ Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā”, 2010-2012.g. (apm.1,2 milj.Ls). Projekta finansējuma kods: S77-ESS87-090, Projekta Vienošanās Nr.: 2009/0224/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/055. www.biodrosiba.lu.lv
 
Pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts:
 
1)      Tracevska T., Jansone J., Marga O., Broka L.,Baumanis V.: Mutations in the rpoB and katG genes leading to drug resistance in Mycobacterium tuberculosis in Latvia. J Clin Microbiology 2002 Oct; 40(10): 3789-92.
2)      Baumanis V., Jansone I., Broka L., Nodieva A., Bratkovskis M., Tracevska T.: Evaluation of the insertion sequence –6110-based polymerase chain reaction of pathogenic mycobacteria. Acta Universitatis Latviensis2003, 622:17-24.
3)      Tracevska T., Jansone J., Baumanis V., Marga O., Lillebaek T.: Prevalence of Beijing genotype in Latvian multidrug resistant Mycobacterium tuberculosis. Int J of Tuberculosis and Lung Disease 2003, Nov 7(11):1097-103.
4)      Zilevica A., Tračevska T., Vingre I., Pabērza R.: Identification of methicillin resistance in staphylococci. Acta Universitatis Latviensis 2004, 668:183-191.
5)      Tracevska T., Jansone I., Nodieva A., Marga O., Skenders G., Baumanis V.: Spectrum of pncA mutations in multi-drug resistant M.tuberculosis fromLatvia. Antimicrob Agents Chemother 2004, Aug 48(8):3209-10.
6) Tracevska T., Jansone I., Nodieva A., Marga O., Skenders G., Baumanis V.: Characterisation of rpsL, rrs and embB mutations associated with streptomycin and ethambutol resistance in M.tuberculosis. Research in Microbiology 2004, Dec; 155(10): 830-834.
7) Zilevica A., T.Tracevska. Biotechnological methods for precise diagnosis of methicillin resistance in Staphylococci. - Bioautomation, 2005, vol. 2, pp. 54-64.
8) Brudey K, Baumanis V, van Soolingen D, Tracevska T, Vincent V, Rastogi N, Sola C et al. Mycobacterium tuberculosis complex genetic diversity: mining the fourth international spoligotyping database (SpolDB4) for classification, population genetics and epidemiology. BMC Microbiol. 2006, Mar 6; p. 6-23.
9) A.Zilevica, T.Tracevska: Virulence factors of coagulase negative Staphylococci. Acta Universitatis Latviensis, Medicine. - Raksti / Latvijas Universitāte; 750.sēj.) - 2009, 253.-260.lpp.
 
10) Aija Žileviča, TatjanaTracevska, Iveta Liduma, Uldis Viesturs.  Discrimination between contaminating and commensal strains of Staphylococcus epidermidis (Search for phenotypic virulence criteria in Staphylococcus epidermidis). Bioautomation, 2010, 14(3).
 
11) Iveta Līduma, Tatjana Tračevska, Ugis Bērs, Aija Žileviča. Nozokomiālo koagulāzes negatīvo stafilokoku meticilīnrezistences un virulences   faktoru pētījumi.  Acta Universitatis Latviensis, Medicine(Raksti / Latvijas Universitāte; 751. sēj.) – 2010.
III. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Kvalifikācijas celšana: 2002.g.- profesionālā apmācība programmā “Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, LU pedagoģiijas un psiholoģijas Institūts . Sertifikāts nr.0018.
 
Docētie studiju kursi LU Medicīnas fakultātē, Mikrobioloģijas katedrā:
 
1)      Medicīnas mikrobioloģija I: A daļa, 66 stundas, 3.kr.p., IV. studiju semestris
2)      Medicīnas mikrobioloģija II: A daļa, 66 stundas, 3.kr.p., V. studiju semestris
3)      Imunoloģija: B daļa, 44 stundas, 2.kr.p., IV. studiju semestris.
 
 
Intereses: joga un budisma filozofija, alpīnisms, zīmēšana ( temātiskā apgleznošana).