Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.07.2014

Pielikums
APSTIPRINĀTS
ar LU 08.06.2009.
rīkojumu Nr. 1/128

Apstiprināta saskaņā ar LU Satversmes 5.10. punktu

Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 09.04.2013.
Grozījumi: LU 15.02.2011. rīkojums Nr. 1/65

                 LU 01.03.2011. rīkojums Nr. 1/73
                LU 09.04.2013. rīkojums Nr. 1/116
                LU 29.05.2014. rīkojums Nr. 1/170

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē (turpmāk tekstā – Kārtība) reglamentē studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē (turpmāk – LU), pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās, tai skaitā doktorantūras un rezidentūras studijās.

2. Kārtība izstrādāta saskaņā ar Augstskolu likuma 47. pantu un Ministru kabineta 16.11.2004. noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”.

3. Studijas vēlākos studiju posmos var uzsākt personas, kuras ir apguvušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētu vai akreditētu augstākās izglītības studiju programmu vai tās daļu vismaz divu semestru jeb 40 kredītpunktu (60 ECTS) apjomā, šādos gadījumos:

3.1. pārejot no citas augstākās izglītības iestādes uz tā paša vai zemāka līmeņa LU studiju programmu;

3.2. pārejot uz citu tā paša vai zemāka līmeņa LU studiju programmu;

3.3. atsākot studijas LU pēc pārtraukuma (eksmatrikulācijas);

3.4. turpinot studijas augstākās izglītības programmā bakalaura grāda vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves;

3.5. turpinot studijas pēc kvalifikācijas/grāda ieguves tā paša līmeņa studiju programmā citas kvalifikācijas iegūšanai.

(LU 15.02.2011. rīkojuma Nr. 1/65 redakcijā);(LU 01.03.2011. rīkojuma Nr. 1/73 redakcijā)

4. Persona, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos (turpmāk – pretendents), var pretendēt tikai uz brīvajām studiju vietām.

PIETEIKŠANĀS STUDIJU UZSĀKŠANAI

5. Pieteikumus studiju turpināšanai pieņem pilnvarotas personas (turpmāk – lietvedis):

5.1. fakultātes dekāna pilnvarota persona;

5.2. LU zinātņu prorektora pilnvarota persona (studiju turpināšanai doktorantūrā un rezidentūrā);

5.3. Studentu servisa direktora pilnvarota persona (ārvalstnieku1 pieteikumus).

5. Pretendents līdz kārtējā semestra reģistrācijas nedēļas pirmajai dienai iesniedz lietvedim šādus dokumentus:

      5.1. Pieteikuma un reģistrācijas veidlapu studiju uzsākšanai vēlākos posmos (1., 2. pielikums);

      5.2. augstākās izglītības iestādes izsniegtu akadēmisko izziņu latviešu (ja pieejama) un angļu valodā (pretendenti, kuri iepriekš studējuši LU, - izdruku no LU Informatīvās sistēmas (LUIS) vai studiju kartes kopiju);

      5.3. legalizētu (ja legalizācija nepieciešama2) iepriekš iegūto izglītību apliecinošu dokumentu un to pielikumu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

      5.4. notariāli apstiprinātus iepriekš iegūto izglītību apliecinošu dokumentu un to pielikumu tulkojumus latviešu vai angļu valodā, ja oriģināli nav iepriekš minētajās valodās;

      5.5. personu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu.

5.² Pretendenti, kuriem nepieciešams noformēt uzturēšanās atļauju, piesakās trīs mēnešus līdz reģistrācijas nedēļas pirmajai dienai.

(LU 09.04.2013. rīkojuma Nr. 1/116 redakcijā)

6. Fakultātes dekāns izņēmuma kārtā ir tiesīgs atļaut pieņemt dokumentus no pretendentiem pēc reģistrācijas nedēļas beigām, nosakot individuālus iepriekš apgūto studiju kursu atzīšanas un imatrikulācijas termiņus.

7. Pieteikumu var iesniegt pretendents personīgi vai ierakstītā pasta sūtījumā vai arī pretendenta pilnvarota persona, uzrādot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātu pilnvaru. Ja dokumentu kopijas nosūtītas pa pastu, oriģinālus pretendents uzrāda, reģistrējoties studijām. Ja pretendents nevar uzrādīt izglītības dokumentu oriģinālus, to kopijām jābūt notariāli apliecinātām.

(LU 09.04.2013. rīkojuma Nr. 1/116 redakcijā)

8. Pretendentu iesniegtos dokumentus reģistrē atbilstoši lietvedības prasībām, norādot pieteikuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.

LĒMUMA PIEŅEMŠANA

9. Lietvedis, saņemot pretendenta dokumentus:

9.1. pārbauda brīvās studiju vietas atbilstošajā studiju programmā un šīs Kārtības 3. punkta prasību izpildi;

9.2. salīdzina iepriekš apgūtos studiju kursus ar aktuālās LU studiju programmas kursiem.

10. Gadījumos, kad lietvedis konstatē iepriekš apgūto studiju kursu neatbilstību aktuālās LU studiju programmas kursiem, pretendentam jāaizpilda Studiju kursu atzīšanas veidlapa, ierakstot tos studiju kursus, kuriem nepieciešama atzīšana.

11. Pretendenta iesniegtos dokumentus ar pievienotu Studiju kursu atzīšanas veidlapu lietvedis nosūta studiju programmas direktoram. Studiju programmas direktors reģistrācijas nedēļas laikā nodrošina iepriekš apgūto studiju kursu atzīšanas procedūru saskaņā ar „Studiju kursu atzīšanas kārtību LU”.

12.  Studiju programmas direktors līdz reģistrācijas nedēļas beigām sagatavo pretendenta pieteikuma veidlapā ieteikumu fakultātes dekānam (doktorantiem un rezidentiem – zinātņu prorektoram) par studiju turpināšanas iespēju noteiktā pavasara vai rudens semestrī, ievērojot šādus nosacījumus:

12.1. pēc imatrikulācijas papildus apgūstamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus (30 ECTS);

12.2. studiju gadā iegūstamo kredītpunktu skaits kopā ar papildus apgūstamajiem studiju kursiem nedrīkst pārsniegt 40 kredītpunktus (60 ECTS);

12.3. reģistrēšanās studiju turpināšanai atļauta, sākot ar otro studiju programmas semestri.  

(LU 29.05.2014. rīkojuma Nr. 1/170 redakcijā)

13. Dekāns (doktorantiem un rezidentiem – zinātņu prorektors) līdz semestra pirmās nedēļas beigām pieņem lēmumu par pretendenta imatrikulāciju (vai atteikumu imatrikulēt) un reģistrāciju noteiktā studiju semestrī. Dekāns var pieņemt lēmumu par imatrikulāciju arī ar nosacījumu, ka pretendents tiks imatrikulēts noteiktā semestrī, ja attiecīgajā studiju programmā būs brīvas vietas.

(LU 29.05.2014. rīkojuma Nr. 1/170 redakcijā)

14. Pretendentu imatrikulē LU pēc studiju līguma noslēgšanas un finansiālo saistību nokārtošanas un reģistrē studijām ar akadēmiskā gada atbilstošā semestra pirmo dienu.

Rezidentūras programmām maksāšanas kārtību nosaka 13.13.2001. MK noteikumi Nr.120 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi”.

15. Līgums par studijām LU pretendentam jānoslēdz līdz studiju semestra otrās nedēļas beigām.

16. Ja pretendenta iesniegtā informācija neatbilst kādam no šīs Kārtības 3. punkta kritērijiem vai studiju programmā nav brīvu vietu, pretendenta pieteikums studiju uzsākšanai tiek noraidīts (atteikums imatrikulēt) saskaņā ar šīs Kārtības 13. punktu. Dekāns (rezidentūras programmas pretendentiem – rezidentūras programmas vadītājs) nodrošina pretendentam motivēta lēmuma izsniegšanu personīgi vai nosūtīšanu pa pastu ierakstītā sūtījumā, šo faktu dokumentējot atbilstoši LU Lietvedības noteikumiem. Lēmumā norāda:

16.1. pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu;

16.2. pretendenta pieteikuma saņemšanas reģistrācijas numuru, datumu un pieteikuma saturu;

16.3. pieņemtā lēmuma iemeslus un faktisko un juridisko pamatojumu;

16.4. lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

17. Šīs Kārtības 13. punktā minētie lēmumi apstrīdami viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu LU rektoram.

PAPILDU PRASĪBU KĀRTOŠANA

18. Pretendentam ir jānokārto papildu prasības – jāapgūst LU studiju programmā paredzētie studiju kursi, ja iepriekšējā studiju periodā tie nav apgūti vai ir apgūti mazākā apjomā, nekā to nosaka LU studiju programma, un jānokārto pārbaudījumi .

19. Papildu prasības pretendents var nokārtot:

19.1. pirms imatrikulācijas LU, kā klausītājs;

19.2. pēc imatrikulācijas, saskaņā ar individuālo studiju plānu, kuru sagatavo un saskaņo ar studiju programmas direktoru atbilstoši šīs Kārtības 12. punktam.

20. Pretendenta individuālā studiju plāna izpildi kontrolē dekāns, bet rezidentūras programmas pretendentiem – rezidentūras programmas vadītājs.

21. Papildu prasību kārtošana ir maksas pakalpojums saskaņā ar LU normatīvajiem aktiem.

STUDIJU TURPINĀŠANA NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU KĀRTOŠANAI

22. Pretendenti, kuri ir nokārtojuši atbilstošās studiju programmas teorētisko daļu un kuriem nav iestājies tās atzīšanas termiņa noilgums, var turpināt studijas noslēguma pārbaudījumu kārtošanai LU īstenotajās studiju programmās.

23. Pieteikšanās noslēguma pārbaudījuma kārtošanai notiek saskaņā ar šīs Kārtības 5.1. – 5.4., 7. un 8. punktu šādos termiņos:

23.1. noslēguma darba izstrādei un aizstāvēšanai – ne vēlāk kā līdz tā semestra reģistrācijas nedēļas beigām, kurā paredzēta noslēguma darba aizstāvēšana;

23.2. LU izstrādāta noslēguma darba aizstāvēšanai vai noslēguma eksāmena kārtošanai – ne vēlāk kā četras nedēļas pirms attiecīgā pārbaudījuma.

24. Ja pretendenta iesniegtā informācija neatbilst šīs Kārtības 22. punkta prasībām, pretendenta pieteikums tiek noraidīts (atteikums imatrikulēt).

25. Lēmumu par pretendenta imatrikulāciju (vai atteikumu imatrikulēt) noslēguma pārbaudījumu kārtošanai pēc studiju programmas direktora ieteikuma pieņem fakultātes dekāns, doktora un rezidentūras programmu pretendentiem – zinātņu prorektors. Lēmums tiek noformēts un paziņots pretendentam atbilstoši šīs Kārtības 16. punktam.

Pretendents lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu LU rektoram.

----------

1 Ārvalstnieki – personas, kuras nav Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi, kā arī personas, kurām nav izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā.
2 Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām veic ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta legalizāciju. Ja izglītības dokuments ir izsniegts ārvalstī, kura ir 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijas „Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” dalībvalsts, dokumentam nepieciešams apliecinājums (apostille), ko veic izdevējvalsts kompetentā institūcija. Pārējo valstu izdotu izglītības dokumentu legalizē izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai izdevējvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā. Ja izglītības dokuments izsniegts Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, dokumenta legalizācija nav nepieciešama.