Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju pārtraukšanas kārtība Latvijas Universitātē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.09.2009

APSTIPRINĀTS
Senāta 01.12.2008. sēdē,
lēmums Nr. 178

Pieņemta saskaņā ar

Augstskolu likuma 
15. panta pirmo daļu un LU Satversmes 5.6. 5) punktu

1. Vispārīgie noteikumi


1.1. Šī kārtība nosaka bakalaura, maģistra un profesionālo studiju programmu, izņemot rezidentūras studiju programmas, pilna un nepilna laika studējošo tiesības un pienākumus, uz laiku pārtraucot studijas Latvijas Universitātē (turpmāk – LU).

1.2. Studējošajam ir tiesības uz laiku pārtraukt studijas, saglabājot studējošā statusu.

1.3. Studiju pārtraukumu piešķir studējošajam, kurš ir izpildījis visas finansiālās saistības saskaņā ar Līgumam par studijām Latvijas Universitātē pievienoto studiju maksas maksāšanas grafiku.

1.4. Minimālais viena studiju pārtraukuma ilgums ir viens semestris, maksimālais – divi semestri.

1.5. Lēmumu par studiju pārtraukuma piešķiršanu pieņem fakultātes dekāns.

1.6. Studiju pārtraukumu piešķir, sākot ar studiju programmas otro semestri. Pirmā semestra studējošajiem studiju pārtraukumu var piešķirt, ja dekāns konstatē, ka pastāv objektīvi iemesli, kas liedz studējošajam turpināt studijas (turpmāk – Īpaši gadījumi), un studējošais ir iesniedzis atbilstošus dokumentus.

1.7. Studiju pārtraukumu piešķir semestra reģistrācijas nedēļas laikā, sākot ar semestra pirmo dienu. Studiju pārtraukuma beigu termiņš ir semestra pēdējā diena. Īpašos gadījumos studiju pārtraukumu atļauts piešķirt semestra laikā. Tad studiju pārtraukuma ilgums var būt mazāks par vienu semestri.

1.8. Starp diviem studiju pārtraukumiem jābūt studiju periodam, kura ilgums ir vismaz divi semestri.

1.9. Īpašos gadījumos dekāns var piešķirt vairākus studiju pārtraukumus pēc kārtas.

1.10. Viesstudentiem un apmaiņas programmu studentiem studiju pārtraukumu nepiešķir.

1.11. Ārvalstu studentiem studiju pārtraukuma laikā LU nenodrošina uzturēšanās atļauju noformēšanu.

2. Studiju pārtraukuma piešķiršana


2.1. Lai noformētu studiju pārtraukumu, studējošais līdz semestra reģistrācijas nedēļas beigām iesniedz dekānam vai viņa pilnvarotai personai rakstveida iesniegumu (1. pielikums ). Studējošā iesniegumu reģistrē LU noteiktā kārtībā.

2.2. Dekāns pieņem lēmumu piešķirt vai nepiešķirt studiju pārtraukumu, ievērojot Augstskolu likumu, LU Satversmi, citus normatīvos aktus un šīs kārtības nosacījumus, noformējot lēmumu kā rezolūciju uz studējošā iesnieguma. Iesniegums ar rezolūciju tiek nodots studiju programmas lietvedim.

2.3. Pēc dekāna lēmuma saņemšanas studiju programmas lietvedis izdara attiecīgu ierakstu LU Informatīvajā sistēmā un pievieno studējošā iesniegumu Studiju kartei.

2.4. Ja studiju pārtraukums netiek piešķirts, dekāns sniedz studentam rakstveida atteikumu. Atteikumā norāda:

2.4.1. studējošā vārdu, uzvārdu, studenta apliecības numuru;

2.4.2. studējošā iesnieguma saņemšanas datumu un iesnieguma saturu;

2.4.3. pieņemtā lēmuma nepiešķirt studiju pārtraukumu iemeslus un pamatojumu.

2.5. Dekāns nodrošina, lai 2.4. punktā minētais atteikums studējošajam tiktu nosūtīts ierakstītā vēstulē pa pastu vai arī personīgi izsniegts fakultātē, šo faktu dokumentējot LU noteiktā kārtībā. Studējošais var apstrīdēt dekāna lēmumu LU noteiktā kārtībā.

3. Studiju turpināšana pēc studiju pārtraukuma


3.1. Lai turpinātu studijas pēc studiju pārtraukuma, studējošajam ir pienākums reģistrācijas nedēļas laikā LU noteiktā kārtībā reģistrēties atbilstošā semestra studijām un studiju kursu apguvei.

3.2. Studējošais, kuram studiju pārtraukums piešķirts uz diviem semestriem, ir tiesīgs lūgt pārtraukt studiju pārtraukumu pirms noteiktā termiņa un atsākt studijas pēc pirmā studiju pārtraukuma semestra beigām, iesniedzot līdz reģistrācijas nedēļas pirmajai dienai dekānam rakstisku iesniegumu ar lūgumu atļaut turpināt studijas (2. pielikums ).

3.3. Reģistrējoties studijām pēc studiju pārtraukuma, studējošajam ir pienākums noslēgt papildvienošanos pie Līguma par studijām Latvijas Universitātē par izmaiņām studiju maksā un maksājumu grafikā, ja studijas tiek finansētas no juridisko vai fizisko personu līdzekļiem.

3.4. Ja studiju pārtraukuma laikā ir notikušas izmaiņas studiju programmā, studējošais turpina studijas atbilstoši aktualizētās studiju programmas prasībām. Ja nepieciešams, pirms studiju pārtraukuma apgūto studiju kursu atzīšanu veic LU noteiktā kārtībā.

4. Studiju finansēšana


4.1. Studiju pārtraukuma laikā studiju maksa nav jāmaksā.

4.2. Studējošais, kuram studiju pārtraukums tiek piešķirts semestra laikā, var lūgt pārmaksātās studiju maksas pārcelšanu uz nākamo studiju periodu, ja studijas tiek finansētas no juridisko vai fizisko personu līdzekļiem. Studējošais iesniedz dekānam iesniegumu (3. pielikums ). Dekāns rezolūcijā norāda uz nākamo studiju periodu pārceltās summas lielumu un nodod iesniegumu studiju programmas lietvedim, kurš studējošā iesnieguma oriģinālu ar dekāna rezolūciju nosūta uz Finanšu un uzskaites departamentu un pievieno šā iesnieguma kopiju studējošā Studiju kartei.

4.3. Pārcelt uz nākamo studiju periodu var to studiju maksas daļu, kas studiju pārtraukuma pieprasīšanas brīdī ir pārmaksāta saskaņā ar Līgumam par studijām Latvijas Universitātē pievienoto studiju maksas maksāšanas grafiku.

4.4. Studiju pārtraukuma laikā studējošajam nemaksā stipendiju un transporta kompensāciju.

4.5. Pēc studiju pārtraukuma studējošais reģistrējas semestrim, saglabājot iepriekš noteikto finansējuma avotu.

4.6. Studējošajam, kura studijas finansētas no juridisko vai fizisko personu līdzekļiem, atsākot studijas pēc studiju pārtraukuma, jāmaksā tāda studiju maksa, kāda noteikta attiecīgajā semestrī studējošajiem.

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums