Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Noteikumi par informācijas ievietošanu LU portālā un pamatstruktūrvienību mājaslapu izstrādi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.03.2013

Pielikums
APSTIPRINĀTS
ar LU 24.02.2010.
rīkojumu Nr. 1/54

Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 28.02.2013.
Grozījumi: LU 13.01.2011. rīkojums Nr. 1/13
                 LU 28.02.2013. rīkojums Nr. 1/78

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumu mērķis ir nodrošināt regulāru un operatīvu informācijas publicēšanu Latvijas Universitātes portālā (turpmāk – portāls), kā arī Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) pamatstruktūrvienību mājaslapu izstrādi vienotā dizainā LU portāla satura vadības sistēmā.

1.2. portāls ir galvenā LU tīmekļa vietne.

1.3. Interneta adreses portāla publiskajā daļā var sākties šādi:

1.3.1. http://www.lu.lv;

1.3.2. http://www.lu.lv/nosaukums/;

1.3.3. http://nosaukums.lu.lv/;

1.3.4. http://www.nosaukums.lu.lv/ .

2. Informācijas iesniegšana, ievietošana un publicēšana portālā

2.1. Informāciju portālā var ievietot un publicēt LU Sabiedrisko attiecību departamenta portāla redaktors (turpmāk – portāla redaktors) un ziņu redaktori.

2.2. Portāla redaktors var piešķirt tiesības ievietot un publicēt informāciju portālā arī citiem LU darbiniekiem.

2.3. Informāciju, kas satur personas datus, publicē, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, publicējamo informāciju iepriekš saskaņojot ar LU personas datu aizsardzības speciālistu.

2.4. Informāciju ievietošanai portālā iesniedz:

2.4.1. Akadēmiskais departaments – par pētniecību un studiju procesu, kā arī LU pētnieciskajām iestādēm, t.sk. LU aģentūrām un institūtiem;

2.4.2. Ārlietu departaments – par plānotajām ārvalstu delegāciju vizītēm (2 nedēļas pirms noteiktā vizītes datuma), par ārvalstu studentu uzņemšanu LU, kā arī stipendiju, studiju iespējām ārzemēs un starptautisko sadarbību;

2.4.3. Attīstības un plānošanas departaments – par Eiropas Savienības fondu atbalstītajiem projektiem;

2.4.4. Informācijas tehnoloģiju departaments – par jaunumiem informācijas tehnoloģiju jomā LU;

2.4.5. Lietvedības departaments – LU pamatstruktūrvienību nosaukumu sarakstu un to tulkojumu svešvalodās. Informē portāla redaktoru, ja sarakstā, kas publicēts portālā, nepieciešamas izmaiņas. Regulāri pārskata svarīgāko dokumentu sarakstu portāla publiskajā daļā un informē portāla redaktoru, ja sarakstā nepieciešamas izmaiņas vai jāatjauno dokumentu saturs;

2.4.6. Personāla departaments – par struktūrvienību vadītāju maiņu un darba piedāvājumiem LU;

2.4.7. Sporta servisa centrs – par sportu LU;

2.4.8. Studentu serviss – par studiju procesu, reflektantu uzņemšanu un karjeras iespējām;

2.4.9. Studentu padomes birojs – par LU studentu pašpārvalžu aktualitātēm;

2.4.10. saistītās organizācijas, t.sk. zinātniskie un fakultāšu institūti, nodibinājums „Latvijas Universitātes fonds”, LU kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība "Juventus" u.c.,– par aktualitātēm organizāciju darbībā.

2.5. Informāciju par LU Bibliotēku ievietošanai portālā iesniedz LU Bibliotēkas direktors vai direktora norīkota persona.

2.6. Cita veida informāciju, kas saistīta ar LU, publicēšanai portālā var iesniegt LU vadības pārstāvis, jebkuras LU pamatstruktūrvienības un LU studentu pašpārvaldes vadītājs vai vadītāja norīkota persona.

2.7. Informāciju, kas nav saistīta ar LU, portālā publicē:

2.7.1. saskaņā ar LU 17.06.2009. rīkojumu Nr. 1/154 „Par sludinājumu un reklāmas izvietošanu LU”;

2.7.2. pamatojoties uz līgumu starp LU un informācijas sniedzēju;

2.7.3. ja tā ir noderīga studiju vai pētniecības procesam;

2.7.4. ja tā ir saistīta ar labdarību;

2.7.5. ja tā ir saistīta ar kultūru, saskaņojot to ar Sabiedrisko attiecību departamentu.

2.8. Katrai LU pamatstruktūrvienībai (izņemot fakultātes) ievietošanai portālā visu valodu versijās jāiesniedz šāda informācija (atbilstošā tulkojumā):

2.8.1. struktūrvienības adrese;

2.8.2. struktūrvienības tālrunis;

2.8.3. struktūrvienības vadītāja vārds un uzvārds;

2.8.4. struktūrvienības e-pasts;

2.8.5. struktūrvienības īss apraksts;

2.8.6. (Svītrots ar LU 28.02.2013. rīkojumu Nr. 1/78)

2.9. Katrai LU fakultātei ievietošanai portālā visu valodu versijās jāiesniedz šāda informācija (atbilstošā tulkojumā):

2.9.1. fakultātes adrese;

2.9.2. fakultātes tālrunis;

2.9.3. fakultātes dekāna akadēmiskā amata nosaukums un vārds, uzvārds;

2.9.4. fakultātes e-pasts;

2.9.5. fakultātes īss apraksts;

2.9.6. fakultātes struktūrvienību un/vai nodaļu saraksts ar adresi, tālruni, vadītāja vārdu un uzvārdu, e-pastu;

2.9.7. fakultātes realizēto studiju programmu saraksts;

2.9.8. informācija par starptautisko sadarbību un sadarbību ar citām LU pamatstruktūrvienībām, valsts iestādēm, uzņēmumiem;

2.9.9. informācija par fakultātes tradīcijām;

2.9.10. fakultātes lietvežu kontaktinformācija;

2.9.11. fakultātes starptautiskās sadarbības koordinatora kontaktinformācija.

2.10. Katrai fakultātei ievietošanai portālā latviešu valodas versijā papildus jāiesniedz sesijas grafiks;

2.11. Ne retāk kā reizi 2 mēnešos katras LU pamatstruktūrvienības vadītājam vai vadītāja norīkotai personai jāpārskata savā pārziņā esošās struktūrvienības informācija portālā visu valodu versijās. Ja ir nepieciešamas izmaiņas, tās nosūta portāla redaktoram pa elektronisko pastu.

(LU 28.02.2013. rīkojuma Nr. 1/78 redakcijā)

3. Informācijas publicēšana LU forumā

3.1. LU forumā (turpmāk – forums) informāciju var publicēt ikviens portāla apmeklētājs. Lai pilnībā izmantotu foruma funkcijas, ikviens portāla apmeklētājs var reģistrēties ar savu izvēlētu vārdu.

3.2. Foruma administrators ir portāla redaktors.

3.3. Foruma jaunākos ziņojumus foruma administrators caurskata ne retāk kā vienu reizi darba dienā.

3.4. Foruma administrators var dzēst un rediģēt jebkuru ziņojumu, kā arī slēgt, dzēst un pārvietot jebkuru tēmu. Foruma ziņojums jādzēš, ja tas satur rupjības, necenzētus izteicienus, cieņu un godu aizskarošas ziņas, draudus, seksuāli orientētus izteikumus, aicinājumus uz vardarbību, agresiju, rasu vai nacionālo naidu vai jebkādu citādu cilvēku diskrimināciju. Pirms ziņojuma dzēšanas foruma administrators reģistrē ziņojuma publicētāja IP adresi, laiku un ziņojuma tekstu speciālā žurnālā.

3.5. Ja reģistrēts vai nereģistrēts lietotājs atkārtoti veic 3.4. punktā minētajiem kritērijiem atbilstošu ziņojumu publicēšanu, kā arī reģistrējas forumā atkārtoti ar citu lietotāja vārdu, kaut iepriekšējais lietotāja vārds ticis bloķēts, foruma administrators ierobežo lietotāja piekļuvi forumam.

3.6. Ziņu komentārus caurskata un uz tiem reaģē foruma administrators pēc tādiem pašiem kritērijiem kā uz foruma ziņojumiem.

3.7. Foruma administrators var piešķirt tiesības citiem LU darbiniekiem dzēst un rediģēt ziņojumus, kā arī slēgt, dzēst un pārvietot tēmas LU forumā.

4. Fakultāšu un citu LU pamatstruktūrvienību mājaslapu izstrāde

4.1. Katrai fakultātei vai citai LU pamatstruktūrvienībai portālā ir paredzēta sadaļa, kur tiek publicēta informācija saskaņā ar šo noteikumu 2.9. punktu.

4.2. Portālā, fakultātes vai citas LU pamatstruktūrvienības sadaļā informācija tiek ievietota tikai ar portāla redaktora vai LU Sabiedrisko attiecību departamenta ziņu redaktoru starpniecību.

4.3. Ja fakultāte vai cita LU pamatstruktūrvienība veido mājaslapu (turpmāk – mājaslapa), t.sk. konferencei, semināram, projektam vai cita veida aktivitātei, tās izveide un izstrāde jāsaskaņo ar Sabiedrisko attiecību departamenta portāla redaktoru.

4.4. Mājaslapas saturs tiek veidots, labots un papildināts, izmantojot portāla satura vadības rīku. Par satura veidošanu, labošanu un papildināšanu ir atbildīga attiecīgā fakultāte vai cita LU pamatstruktūrvienība.

4.5. Mājaslapas dizains ir vienots saskaņā ar 1. pielikumu.

4.6. Mājaslapā jābūt pieejamai tās satura veidotāju kontaktinformācijai.

4.7. LU pamatstruktūrvienības un LU aģentūras vai to organizētas konferences, semināra, projekta un cita veida aktivitātes mājaslapas interneta adresē obligāti jāietilpst „lu.lv”. Mājaslapas adresi ieteicams veidot no „http://www.”, LU pamatstruktūrvienības, aģentūras, projekta vai citas aktivitātes saīsinātā nosaukuma un „lu.lv”, piemēram, LU Bioloģijas fakultātei – www.bf.lu.lv, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam – www.asi.lu.lv.

4.8. Izmantojot LU logotipu, jāievēro LU logotipa lietošanas noteikumi. Ar noteikumiem var iepazīties portālā.

(LU 13.01.2011. rīkojuma Nr. 1/13 redakcijā)

5. Izmaiņu veikšana portāla kontaktu sarakstā

5.1. Kontaktu saraksti portālā automātiski veidojas no LU Informatīvās sistēmas (LUIS) personāla datu bāzes datiem – darbinieka vārds, uzvārds, struktūrvienības nosaukums, kurā darbinieks strādā, un amats. Darbinieka darba vietas adreses, telpas, tālruņa un faksa numuru ievadi LUIS apakšsistēmā „Darbinieki” nodrošina LU pamatstruktūrvienība, kurā darbinieks strādā.

5.2. Izmaiņas kontaktos veic LUIS apakšsistēmā „Darbinieki”, un to dara pamatstruktūrvienības vadītājs, izpilddirektors vai vadītāja norīkota persona.

5.3. Neskaidrību gadījumā jāsazinās ar LUIS konsultantu.

5.4. LU mobilā tālruņa numurs portālā tiek attēlots atbilstoši LU Informatīvās sistēmas (LUIS) mobilo tālruņu datu bāzē saglabātajiem datiem, ja ir norādīts, ka tālrunis jāpublicē.

5.5. Faksa numurs tiek pievienots struktūrvienības vadītāja kontaktiem vai atbildīgajai personai telpā, kurā atrodas faksa aparāts.

5.6. Elektroniskā pasta adrese tiek pievienota darbinieka kontaktiem no LU elektroniskā pasta sistēmas automātiski, un tā tiek attēlota vienotā veidā. Elektroniskā pasta adrese sastāv no darbinieka vārda, uzvārda (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm) un „lu.lv”.

(LU 28.02.2013. rīkojuma Nr. 1/78 redakcijā)

-----

Pielikums
Noteikumiem par informācijas ievietošanu
LU portālā un pamatstruktūrvienību
mājaslapu izstrādi