Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par plaģiāta kontroli
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.04.2014

LU 22.04.2014.
rīkojums nr. 1/125

Lai nepieļautu akadēmiskā godīguma principu pārkāpumus Latvijas Universitātes (LU) studējošo noslēguma un promocijas darbos,

1. Nosaku ar 2014. gada pavasara semestri sākt LU studējošo noslēguma un promocijas darbu pārbaudi ar Vienotās datorizētās plaģiāta kontroles sistēmas (turpmāk – Sistēma) palīdzību.

2. Uzdodu:

2.1. Informācijas tehnoloģiju departamentam (ITD):

2.1.1. sākot ar 01.05.2014., nodrošināt visu aizstāvēšanai iesniegto studējošo noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu, kvalifikācijas darbu) un promocijas darbu automātisku pārbaudi ar Sistēmas palīdzību, veicot darbu savstarpēju salīdzināšanu fakultātes ietvaros un ar fakultātes norādītajiem citu fakultāšu un augstskolu Sistēmā uzkrātajiem noslēguma darbiem;

2.1.2. nodrošināt noslēguma darbu pārbaudes rezultātu automatizētu nosūtīšanu fakultātes dekāna pilnvarotajai personai, promocijas darbu pārbaudes rezultātu – Akadēmiskā departamenta direktora pilnvarotajai personai 48 stundu laikā pēc noslēguma darba augšupielādes Latvijas Universitātes Informācijas sistēmā (LUIS);

2.1.3. vienu reizi nedēļā nodrošināt automatizētu kopsavilkuma pārskata nosūtīšanu Akadēmiskajam departamentam par noslēguma darbiem, kuros konstatētas plaģiāta pazīmes;

2.1.4. konsultēt fakultāšu dekānu pilnvarotās personas par plaģiāta kontroles Sistēmu un par noslēguma un promocijas darbu pārbaudes tehnisko norisi Sistēmā;

2.2. fakultāšu dekāniem:

2.2.1. līdz 29.04.2014. iesniegt ITD 2.1.2. punktā minēto pilnvaroto personu sarakstu (ne vairāk kā divus cilvēkus);

2.2.2. līdz 29.04.2014. informēt ITD, ar kuru augstskolu un fakultāšu (t. sk. LU fakultāšu) noslēguma darbiem (kopā ne vairāk kā piecas fakultātes un/vai augstskolas) jāveic fakultātes noslēguma darbu salīdzināšana;

2.2.3. nodrošināt nepieciešamo rīcību gadījumos, kad noslēguma darbā konstatētas plaģiāta pazīmes (pielikums);

2.2.4. informēt fakultātes studējošos un akadēmisko personālu par šī rīkojuma prasībām;

2.3. Akadēmiskajam departamentam:

2.3.1. uzraudzīt un koordinēt plaģiāta kontroles procesus LU;

2.3.2. konsultēt fakultāšu dekānu pilnvarotās personas par jautājumiem saistībā ar plaģiāta kontroli LU, izņemot jautājumus, kas minēti šī rīkojuma 2.1.4. punktā.

Pamats: AkD un ITD priekšlikums

Pielikumā: Procedūra gadījumos, kad, veicot elektronisko pārbaudi, studiju darbā konstatētas plaģiāta pazīmes, uz 1 lp.

Rektors M. Auziņš