Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Noteikumi par individuālo studiju plānu
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.03.2010

APSTIPRINĀTS
ar LU 22.03.2010.
rīkojumu Nr.1/79

1.  Vispārīgie noteikumi

1.1. Studiju plāns ir studiju programmā iekļauto studiju kursu izkārtojums loģiskā secībā un laikā, kas atbilst normatīvajam licencētas vai akreditētas studiju programmas ilgumam.

1.2. Individuālais studiju plāns – rakstiski noformēta vienošanās starp studējošo un studiju programmas direktoru par noteiktā semestrī apgūstamajiem studiju kursiem.

1.3. Latvijas Universitātē individuālais studiju plāns tiek piemērots:

1.3.1. izvēloties individuālu studiju tempu studiju programmas apguvei atbilstoši savām studiju un finansiālajām iespējām. Šajā gadījumā studiju tempam ir jābūt lēnākam, salīdzinot ar normatīvo, un studijas finansē no juridisko vai fizisko personu līdzekļiem;

1.3.2. individuālo studiju moduļu izveidei studiju programmas B daļā saskaņā ar LU studiju programmu nolikumu.

1.4. Individuālo studiju plānu atļauts veidot, sākot ar otro studiju semestri.

1.5. Individuālo plānu studējošais veido vienam akadēmiskā gada semestrim.

1.6. Veidojot individuālo studiju plānu, jāņem vērā studiju kursa aprakstā norādītās priekšzināšanas studiju kursa apguvei.

1.7. Individuālajā studiju plānā jāparedz vismaz 4 kredītpunktu ieguve semestrī. Maksimālais iegūstamais kredītpunktu skaits semestrī pilna laika studijās ir 20 kredītpunkti. Nepilna laika studijās maksimālo semestrī iegūstamo kredītpunktu apjomu nosaka atbilstošās studiju programmas plāns.

2. Studijas individuālā studiju tempā (šo noteikumu 1.3.1. punkts)

2.1. Studējošais līdz semestra reģistrācijas nedēļai iesniedz studiju programmas lietvedim aizpildītu individuālā studiju plāna veidlapu (1. pielikums ).

2.2. Studiju programmas lietvedis semestra reģistrācijas nedēļas laikā saskaņo studējošā studiju kursu izvēli ar studiju programmas direktoru, informē studējošo par studiju programmas direktora lēmumu un reģistrē studējošo izvēlētos studiju kursus LU Informatīvajā sistēmā (LUIS).

2.3. Individuālo plānu studiju programmas lietvedis pievieno studējošā personas lietai.

2.4. Par izvēlētajiem studiju kursiem un nokārtotajām akadēmiskajām saistībām studējošais maksā atbilstoši izvēlēto studiju kursu apjomam un atbilstošajā akadēmiskajā gadā studentiem noteiktajiem Studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumiem ar papildvienošanos – pielikumu Studiju līgumam katram semestrim atsevišķi (2. pielikums ).

2.5. Studiju ilgums šajā gadījumā pārsniedz programmas normatīvo studiju ilgumu, un kopējā maksa par studiju programmas apguvi pārsniedz normatīvajā studiju laikā noteikto studiju maksu.

2.6. Studiju maksa jāsamaksā 7 dienu laikā no papildvienošanās noslēgšanas dienas.

3. Studijas pēc individuāla plāna, veidojot individuālos studiju moduļus (šo noteikumu 1.3.2. punkts)

3.1. Studējošais semestra reģistrācijas nedēļas laikā sagatavo individuālo studiju plāna projektu (1. pielikums ) un saskaņo to ar studiju programmas direktoru.

3.2. Sākot ar semestra otro nedēļu, studējošais LU noteiktā kārtībā reģistrējas izvēlēto studiju kursu apguvei. Nepieciešamības gadījumā studējošais, saskaņojot ar studiju programmas direktoru, izdara korekcijas individuālā studiju plāna projektā.

3.3. Studiju programmas direktora apstiprinātu individuālo studiju plānu studējošais līdz semestra trešās nedēļas beigām iesniedz savas studiju programmas lietvedim, kurš to pievieno studējošā personas lietai.

3.4. Studijas pēc individuāla plāna, veidojot individuālos studiju moduļus, finansē saskaņā ar studējošā Studiju līgumu.