Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.06.2013

APSTIPRINĀTS
31.05.2004.
Senāta sēdē, lēmums Nr. 258
Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 25.02.2013.
Grozījumi: LU Senāta 29.09.2007. lēmums Nr. 34
                LU Senāta 25.02.2013. lēmums Nr. 288

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Eksmatrikulācija – svītrošana no LU studējošo saraksta.

1.2. plaģiāts – cita autora publicētu vai nepublicētu darbu (t.sk. vārdu, izteikumu u.c.) izmantošana, nenorādot precīzu atsauci uz attiecīgo autoru un/vai darbu.

(LU Senāta 25.02.2013. lēmuma Nr. 288 redakcijā)

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Latvijas Universitātes Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem (tālāk tekstā – Noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likuma, LU Satversmes un citu augstāko izglītību reglamentējošo dokumentu prasībām.

2.2. Noteikumi nosaka LU studējošo pienākumus, tiesības un atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.

2.3. Noteikumus pieņem LU Studentu padome un apstiprina LU Senāts.

2.4. Noteikumi ir saistoši visiem LU studējošajiem.

2.5. Fakultātes dekāns nodrošina studējošo iepazīstināšanu ar Noteikumiem pirms studiju līguma noslēgšanas. Studējošais ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos pildīt.

2.6. Noteikumi ir pieejami visos fakultāšu dekanātos, studentu pašpārvaldēs, LU SP, LU mājas lapā http://www.lu.lv un LU portālā.

3. Studējošo darba organizēšana

3.1. Studijas LU tiek organizētas saskaņā ar akadēmisko kalendāru, ko katram akadēmiskajam gadam apstiprina rektors. Akadēmiskā gada plānojumā paredzēts:

3.1.1. rudens semestris – 20 nedēļas;

3.1.2. pavasara semestris – 20 nedēļas;

3.1.3. vasaras semestris (ja to paredz studiju plāns).

3.2. LU ir vienots nodarbību grafiks, ko apstiprina rektors.

3.3. Studiju programmas nodarbību sarakstu sagatavo fakultātes nodarbību plānotājs, apstiprina studiju programmas direktors vai fakultātes dekāns. Nodarbību saraksts studējošajiem ir pieejams, sākot ar reģistrācijas nedēļas pirmo dienu. To izvieto fakultātes telpās visiem redzamā vietā.

4. Studējošo pienākumi

4.1. Ar savu rīcību vairot LU prestižu, sekmēt LU mērķu īstenošanu, misijas izpildi, kas noteikta LU Satversmē.

4.2. Mērķtiecīgi un godprātīgi apgūt izvēlēto studiju programmu, saskaņā ar akadēmisko kalendāru savlaicīgi izpildīt studiju programmas prasības. Ievērot LU studiju kārtību reglamentējošo dokumentu prasības.

4.3. Ievērot savstarpējo attiecību kultūru, ar cieņu izturēties pret citiem studējošajiem, LU personālu un LU apmeklētājiem.

4.4. Pildīt ar Latvijas Universitāti noslēgtā līguma saistības.

4.5. Nodarbības laikā ievērot docētāja prasības, netraucēt nodarbības norisi.

4.6. Savlaicīgi LU noteiktā kārtībā rakstiski informēt savas studiju programmas direktoru par studiju  pārtraukšanu.

4.7. Ievērot Noteikumus par akadēmisko godīgumu LU, tajā skaitā nelietot pārbaudījumos neatļautus materiālus un palīglīdzekļus, nepieļaut plaģiātu studiju darbā.

4.8. Ārpusnodarbību pasākumu organizēšanu LU teritorijā saskaņot ar LU direktoru vai fakultātes vadību.

4.9.  Ievērot LU noteiktos ēku izmantošanas noteikumus, t.sk. smēķēšanas ierobežojumus.

4.10.  Noteiktajos termiņos nokārtot visas finansiālās saistības ar LU.

4.11.  Saudzīgi izturēties pret LU īpašumu un materiālajiem resursiem. Ja studējošā darbības dēļ īpašums ir bojāts vai nodarīti zaudējumi, atlīdzināt Universitātei radītos zaudējumus civiltiesiskā kārtībā.

4.12. Iepazīties ar ugunsdrošības un darba drošības noteikumiem un ievērot tos, strādājot ar elektroiekārtām, ķīmiskajām, bioloģiskajām, radioaktīvajām vielām u.c.

4.13. Neatrasties LU teritorijā alkohola un narkotisko vielu reibumā, neizplatīt narkotiskās un psihotropās vielas.

4.14. Ievērot tīrību un kārtību telpās.

4.15. Nekavējoties paziņot par izmaiņām personas datos, dzīvesvietas vai kontaktadreses, telefona numura, e-pasta adreses maiņu u.c. savas studiju programmas lietvedim.

4.16. Pēc LU darbinieka pieprasījuma LU telpās un teritorijā uzrādīt studējošā apliecību.

(LU Senāta 25.02.2013. lēmuma Nr. 288 redakcijā)

5. Studējošo tiesības

5.1. Pieprasīt visu LU studiju procesu reglamentējošajos dokumentos paredzēto studējošo tiesību ievērošanu.

5.2. LU noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas, mainīt studiju programmu, izvēlēties studiju kursus un pasniedzējus.

5.3. Uzsākot studijas, iepazīties ar studiju programmas saturu. Laikā iepazīties ar izmaiņām studiju programmās un studiju kursa apguves nosacījumiem.

5.4. Uzsākot studiju kursu, uzzināt kursa pārbaudījuma formu un nosacījumus, vērtēšanas kritērijus.

5.5. Ar docētāja atļauju studiju procesā veikt audioierakstus, videoierakstus un fotografēt.

5.6. Savlaicīgi saņemt objektīvu sava studiju darba novērtējumu.

5.7. Saņemt mācībspēka konsultācijas LU noteiktā kārtībā.

5.8. Lūgt studiju programmas direktoru atļaut atkārtoti kārtot pārbaudījumu (pārbaudījumu atļauts kārtot trīs reizes, trešo reizi – pie komisijas) vai pārcelt akadēmisko saistību kārtošanu uz nākamo semestri, ja šīs saistības nav nokārtotas savlaicīgi.

5.9. LU noteiktā kārtībā piedalīties citu augstskolu studijās, kārtot pārbaudījumus. 

5.10. Saņemt citās augstskolās un iepriekšējos studiju periodos LU apgūto studiju kursu satura un apjoma atzīšanu LU noteiktajā kārtībā.

5.11. Satversmē paredzēto darbību veikšanai izmantot LU telpas, iekārtas, bibliotēku, kultūras un sporta objektus.

5.12. Vēlēt un tikt ievēlētiem studentu pašpārvaldē, līdzdarboties LU visu līmeņu pašpārvaldes institūcijās.

5.13. Saņemt visu līmeņu LU institūcijās nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar studiju procesu.

5.14. Studēt drošos un nekaitīgos apstākļos.

5.15. Saņemt nediskriminējošu citu studējošo un darbinieku attieksmi.

5.16. Saņemt personas un studiju datu aizsardzību.

5.17. Noteiktā kārtībā saņemt valsts vai mecenātu finansētās stipendijas un pabalstus.

5.18. LU noteiktā kārtībā iesniegt iesniegumus un sūdzības par studiju procesa īstenošanu, LU studiju un darba kārtības pārkāpumiem un noteiktajā termiņā saņemt amatpersonas atbildi.

6. Apbalvojumi

6.1. Par izcilām sekmēm vai sasniegumiem pētniecībā vai sabiedriskām aktivitātēm studējošo var apbalvot:

6.1.1. piešķirt LU Atzinības rakstu;

6.1.2. izteikt rakstisku dekāna pateicību;

6.1.3. izteikt rakstisku rektora pateicību;

6.1.4. izsniegt LU diplomu “ar izcilību”;

6.1.5. apbalvot ar naudas prēmiju vai dāvanu.

7. Personas izslēgšana no studējošo saraksta – eksmatrikulācija

7.1. Studējošo eksmatrikulē pēc fakultātes dekāna vai LU vadības priekšlikuma, ja:

7.1.1.  studējošais izteicis šādu vēlēšanos;

7.1.2. studējošais ir izpildījis visas studiju programmas prasības un finansiālās saistības ar LU un viņam ir piešķirts akadēmiskais grāds vai profesionālā kvalifikācija;

7.1.3.  noskaidrojas, ka studējošā uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, kukuļdošana vai cita rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips;

7.1.4.  ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas neļauj turpināt studijas;

7.1.5.  ja studējošais noteiktos termiņos nav:

7.1.5.1.  izpildījis studiju programmas prasības;

7.1.5.2.  nav nokārtojis noslēguma pārbaudījumus;

7.1.5.3.  nav samaksājis studiju maksu;

7.1.5.4.  nav reģistrējies studijām nākamajam semestrim.

7.1.6.  studējošais ir izdarījis šo Noteikumu un/vai Noteikumu par akadēmisko godīgumu LU būtisku pārkāpumu, eksmatrikulāciju piemēro kā disciplinārsodu.

(LU Senāta 25.02.2013. lēmuma Nr. 288 redakcijā)

8. Disciplinārsodi par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

8.1. Par šo Noteikumu un Noteikumu par akadēmisko godīgumu LU pārkāpumiem studējošajam ar LU rīkojumu pēc studiju programmas direktora vai akadēmiskās struktūrvienības vadītāja priekšlikuma var izteikt brīdinājumu par eksmatrikulāciju. Brīdinājums par eksmatrikulāciju ir spēkā vienu gadu no tā izteikšanas brīža.

8.2. Par būtiskiem šo Noteikumu un/vai Noteikumu par akadēmisko godīgumu LU pārkāpumiem studējošajam kā disciplinārsodu var piemērot eksmatrikulāciju.

8.3. Disciplinārsodu piemēro, izvērtējot pārkāpuma raksturu, tā sekas, studējošā vainas pakāpi nodarījumā, kā arī ziņas, kas raksturo viņa personību.

8.4. Fiksēt Noteikumu pārkāpumu ir tiesīgs jebkurš LU studējošais vai darbinieks. Par fiksēto pārkāpumu viņš rakstiski informē fakultātes dekānu vai LU vadību. Pirms disciplinārsoda piemērošanas dekāns pieprasa no studējošā rakstveida paskaidrojumu par izdarīto pārkāpumu.

8.5. Disciplinārsodu var piemērot ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas.

8.6. Disciplinārsodu piemērošana tiek saskaņota ar fakultātes studentu pašpārvaldi.

8.7. Studējošais ir tiesīgs apstrīdēt viņam piemēroto disciplinārsodu vai eksmatrikulāciju LU Akadēmiskajā šķīrējtiesā viena mēneša laikā no rīkojuma par disciplinārsodu vai eksmatrikulāciju paziņošanas brīža.

(LU Senāta 25.02.2013. lēmuma Nr. 288 redakcijā)

9. Ugunsdrošība

9.1. LU studējošo rīcība ugunsgrēka gadījumā:

9.1.1. nekavējoties ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 01 vai 112, Latvijas Universitātes avārijas dienestam pa tālr. 67034888;

9.1.2. rīkojoties pēc LU amatpersonu norādījumiem, veikt evakuāciju, izmantojot tuvāko evakuācijas izeju. Evakuācijas izejas apzīmētas ar informējošām zīmēm.

9.2. Studējošajiem aizliegts izmantot ugunsdzēsības inventāru citām vajadzībām.

9.3. LU telpās kategoriski aizliegts rīkoties ar priekšmetiem un ierīcēm, kas deg ar atklātu liesmu (svecēm, šķiltavām u.c.).

9.4. Atstājot telpas studējošajam jāpārliecinās, vai veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai  novērstu iespējamo ugunsgrēka izcelšanos.

(LU Senāta 29.09.2007. lēmuma Nr.34 redakcijā)

10. Elektrodrošība

10.1. Studējošajiem aizliegts mainīt izdegušās elektrospuldzes, kā arī veikt jebkurus elektroiekārtu remontus.

10.2. Studējošajiem aizliegts LU telpās patvaļīgi pievienot elektriskajam tīklam nestandarta vai bojātas elektroiekārtas.

10.3. Pamanot jebkurus elektroiekārtu bojājumus (bojāta vadu izolācija, kontaktdakšas, kontaktligzdas u.t.t), studējošajam nekavējoties par to jāziņo ēkas dežurantam  vai Latvijas Universitātes avārijas dienestam pa tālr. 67034888. Vienlaikus jānovērš apkārtējo personu piekļuves iespēja bojātajai ierīcei.

10.4. Atstājot mācību telpas jāpārliecinās, vai ir izslēgtas visas elektriskās iekārtas.

(LU Senāta 29.09.2007. lēmuma Nr.34 redakcijā)

11. Pirmā medicīniskā palīdzība

11.1. Visās LU ēkās pie ēkas komandanta atrodas aptieciņa ar pārsienamo materiālu.

11.2. Ja noticis negadījums vai pēkšņa dzīvībai bīstama saslimšana, nekavējoties jāizsauc medicīniskā palīdzība pa tālruni 03 vai 112 vai ziņot Latvijas Universitātes avārijas dienestam pa tālr. 67034888.

11.3. Iespēju un savas kompetences robežās jāsniedz pirmā palīdzība saslimušajam vai cietušajam.”

(LU Senāta 29.09.2007. lēmuma Nr.34 redakcijā)