Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes dienesta viesnīcu iekšējās kārtības noteikumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.07.2012

APSTIPRINĀTS
ar LU 30.06.2009.
rīkojumu Nr.1/171

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Noteikumos lietotie termini:

1.1.1.  īrnieks – persona, ar kuru noslēgts īres līgums;

1.1.2.  apmeklētājs – īrnieka viesis;

1.1.3.  persona, kurai piešķirtas īres tiesības dienesta viesnīcā, – students, kuram ar vietu piešķiršanas komisijas lēmumu piešķirtas īres tiesības.

1.2.  Šie noteikumi nosaka īrnieku un apmeklētāju tiesības, pienākumus un uzvedības normas Latvijas Universitātes (turpmāk tekstā – LU) dienesta viesnīcās (turpmāk tekstā – DV), kā arī atbildību par šo noteikumu (turpmāk – Noteikumi) neievērošanu.

1.3. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas 1993. gada 16. februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 25. pantu, Latvijas Universitātes Satversmes 4.28. punktu un 7.4. punktu un ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 212 apstiprinātajiem noteikumiem ,,Par dienesta viesnīcu lietošanas noteikumiem”.

1.4. DV ir slēgta no plkst. 23.00 līdz 6.00. Atsevišķos gadījumos par iekļūšanu DV laikā, kad tā ir slēgta, īrnieks var vienoties ar DV dežurantu, kas tiek fiksēts žurnālā.

1.5. Gultasvietu tipa DV aizliegts vienā istabā iemitināt dažāda dzimuma personas.

2. Īres līguma noslēgšanas un īrnieka iemitināšanas kārtība

2.1. Persona, kurai ir piešķirtas īres tiesības DV:

2.1.1. uzrāda DV komandantam personu apliecinošu dokumentu;

2.1.2. nokārto noteiktos maksājumus (īres maksa, drošības nauda);

2.1.3. saņem pie DV komandanta caurlaides dokumentu (elektroniskās kartes veidā) un ar savu parakstu akceptē caurlaides izmantošanas kārtību;

2.1.4. noslēdz īres līgumu uz noteiktu laiku.

2.2. Ar īres līguma noslēgšanas brīdi persona, kurai piešķirtas īres tiesības, iegūst īrnieka, bet LU – izīrētāja statusu (tiesības un pienākumus).

2.3. DV komandants ierāda katram īrniekam personīgi gultas vietu un inventāru. Par saņemtā inventāra saglabāšanu un pareizu tā lietošanu katrs īrnieks ir atbildīgs personīgi un apliecina to, parakstot īres līgumu.

2.4. Īrnieks var deklarēt savu dzīves vietu DV, ar kuru ir noslēgts īres līgums, uz īres līguma darbības laiku.

2.5. DV komandants instruē īrniekus par ugunsdrošības noteikumiem dienesta viesnīcās dzīvojošajiem, kā arī par virtuves iekārtu, veļas mašīnu un dušu pareizu un drošu lietošanu.

3. DV īrnieka tiesības un pienākumi

3.1. Īrnieka tiesības:

3.1.1. izmantot visus pakalpojumus, kurus sniedz DV;

3.1.2. saskaņā ar Īres līguma nosacījumiem par saviem līdzekļiem veikt īrniekam nodotajā istabā kosmētisko remontu. Remonta darbu veikšanai ir jāsaņem DV komandanta rakstiska atļauja. Lai saņemtu kompensāciju par veiktajiem remonta darbiem, ir jānoformē Remontdarbu pieņemšanas – nodošanas akts;

3.1.3. domstarpības risināt pārrunu veidā ar LU DV komandantu, kā arī ar LU Saimniecības daļas vadītāju;

3.1.4. informēt personīgi DV komandantu par konstatētajām nepilnībām DV darbībā;

3.1.5. sniegt priekšlikumus Saimniecības daļai par DV darba uzlabošanu.

3.2. Īrnieka pienākumi:

3.2.1.  izmantot dzīvojamās telpas, iekārtas un koplietojamās telpas tām paredzētajiem mērķiem;

3.2.2.  informēt personīgi DV komandantu par visām izmaiņām, kas notiek ar inventāru istabās, un konstatētajiem mantas defektiem;

3.2.3.  ievērot ugunsdrošības noteikumus, komunālā ūdensvada, kanalizācijas, elektroierīču izmantošanas, sanitāros un citus noteikumus. Atstājot DV telpas, pārbaudīt, vai ir izslēgtas elektroiekārtas, aizvērti logi, ūdens krāni, kā arī aizslēgtas dzīvojamās istabas durvis;

3.2.4.  ugunsgrēka gadījumā nekavējoties ziņot par to ugunsdzēsības dienestam pa tālruņa numuru 112 un informēt komandantu vai dežurantu;

3.2.5.  ārkārtas situācijā (zādzība, uzlaušana, avārija utt.) par notikušo nekavējoties ziņot DV komandantam vai dežurantam;

3.2.6.  ievērot šos Noteikumus, LU DV īres līguma saistības, tai skaitā noteiktos maksājuma termiņus;

3.2.7.  elektriskās ierīces lietot, tikai saskaņojot ar DV komandantu;

3.2.8.  nekavējoties ziņot DV komandantam vai dežurantam par DV īrniekiem, kuri traucē mieru, bojā DV inventāru, lieto alkoholu vai narkotiskās vielas DV, smēķē neatļautās vietās vai atļauj nakšņot DV apmeklētājiem;

3.2.9.  ielaist izīrētajās telpās DV darbiniekus, dežurantu un saimnieciskā dienesta darbiniekus, lai veiktu inventāra, santehnikas un citu ierīču labošanu, to tehniskā stāvokļa pārbaudi, kā arī kontrolētu šo Noteikumu ievērošanu;

3.2.10. nepieciešamības gadījumā mainot istabas atslēgas, to rakstiski saskaņot ar DV komandantu;

3.2.11. apmaksāt papildu pakalpojumus pēc LU apstiprinātiem izcenojumiem;

3.2.12. nenodot īrējamo telpu atslēgas un ieejas kartes citām personām;

3.2.13. nepieļaut apmeklētāju atrašanos izīrētajās telpās, īrniekam klāt neesot;

3.2.14. izbeidzoties īres līgumam vai to laužot, divu darba dienu laikā nodot izīrētājam istabu tādā stāvoklī, kādā tā bija pieņemšanas dienā, veikt visus maksājumus, nodot komandantam istabas atslēgu un saņemto inventāru.

4. Izīrētāja tiesības un pienākumi:

4.1.  DV darbinieki ir tiesīgi divu cilvēku (avārijas gadījumā – viens cilvēks) sastāvā bez īrnieka klātbūtnes ieiet izīrētajās telpās, lai pārbaudītu to stāvokli (novērstu avāriju). Pēc telpas stāvokļa pārbaudes vai avārijas novēršanas paziņot īrniekam par iemeslu, kāpēc tika veikta pārbaude, un sekām, kas tika fiksētas pēc pārbaudes vai avārijas novēršanas;

4.2.  divu nedēļu laikā rakstiski atbildēt uz īrnieku rakstiskiem jautājumiem, kas saistīti ar nepilnībām DV darbībā.

5. Apmeklētāju uzturēšanās kārtība DV

5.1. Īrnieka apmeklētājam uzturēšanās DV atļauta no plkst. 9.00 līdz 23.00. Apmeklētājam jāuzrāda DV dežurantam personu apliecinošs dokuments, jānosauc apmeklējamās personas vārds, uzvārds un istabas numurs.

5.2. Īrnieks nodrošina, lai viņa apmeklētāji būtu iepazīstināti ar šiem Noteikumiem un tos ievērotu. Īrnieks ir atbildīgs par zaudējumiem, kas apmeklētāju vainas dēļ nodarīti LU DV vai citai personai.

6. Tīrības un kārtības noteikumi

6.1. Īrnieka pienākums ir ne retāk kā vienu reizi 10 dienās mainīt gultas veļu.

6.2. Īrnieka pienākums ir uzturēt kārtību un tīrību DV telpās un tām pieguļošajā teritorijā. Ne retāk kā 2 reizes mācību gada laikā īrniekam jānomazgā no iekšpuses īrētās istabas logi, durvis un gaismas ķermeņi, regulāri jāuzkopj dzīvojamā istaba saskaņā ar grafiku, kas tiek sastādīts, istabas iemītniekiem savstarpēji vienojoties (sastādītajam telpas uzkopšanas grafikam ir jāatrodas redzamā vietā).

6.3. Ja īrnieks neuzkopj un neuztur dzīvojamo istabu labā kārtībā, izīrētājam ir tiesības, saskaņojot ar DV Studentu pašpārvaldi, klātesot vienam no istabas īrniekiem, uzkopt istabu, par šo pakalpojumu pieprasot no īrnieka (īrniekiem) maksu vai to atskaitot no viņa drošības naudas 10,00 LVL (desmit lati).

6.4. DV telpas sakārto un uzkopj attiecīgo telpu īrnieki, bet gaiteņus, kāpņu telpas, virtuves, tualetes, mazgājamās telpas un citas koplietošanas telpas – DV darbinieki.

7. Aizliegumi

7.1. DV dzīvojamajās telpās, kā arī koplietošanas telpās aizliegts:

7.1.1.  bojāt telpas un inventāru;

7.1.2.  pārkārtot istabas elektroinstalāciju;

7.1.3.  turēt dzīvniekus;

7.1.4.  smēķēt DV istabiņās, koplietošanas telpās, gaiteņos un 10 metrus no ieejas, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķētājiem;

7.1.5. atrasties DV alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iedarbības stāvoklī un nepieklājīgi uzvesties;

7.1.6.  uzturēties apmeklētājiem, kas nav reģistrējušās apmeklētāju žurnālā;

7.1.7.  lietot un glabāt sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, toksiskas un radioaktīvas vielas vai priekšmetus;

7.1.8.  lietot atklātu uguni, sveces, pirotehniku;

7.1.9.  glabāt savas personiskās mantas DV koplietošanas telpās.

7.2. Aizliegts laikā no plkst. 23.00 līdz 7.00 veikt jebkāda veida darbību, kas rada troksni, spēlēt mūzikas instrumentus, atskaņot audio ierakstus, klausīties radio vai citas ierīces, ja tas var traucēt vai apgrūtināt citus īrniekus un skaņa ir dzirdama ārpus iznomātajām telpām. Pārējā diennakts laikā īrnieka radītais troksnis nedrīkst traucēt citus īrniekus un DV darbiniekus.

7.3. Bez izīrētāja piekrišanas neveikt izīrētajās telpās un koplietošanas telpās uzlabojumus vai papildinājumus instalācijās.

7.4. Aizliegts bez komandanta rakstiskas atļaujas mainīt dzīvojamo istabu un inventāru.

7.5. Nelietot elektriskos sildītājus un ierīces, kas neatbilst elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām.

7.6. Aizliegts patvaļīgi iznest no savas istabas DV inventāru un citas vērtības.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Par šo Noteikumu un DV īres līguma saistību neievērošanu DV komandants sniedz Saimniecības pārvaldes administrācijai priekšlikumus par īres līguma starp īrnieku un izīrētāju laušanu.

8.2. Īrniekam vai viņa apmeklētājiem, kas sabojājuši DV inventāru, pilnā apmērā jāatlīdzina izīrētājam radušies zaudējumi.

8.3. Ja tiek rupji pārkāpti šie Noteikumi un vispārīgas sabiedriskās kārtības un drošības normas, DV komandantam vai dežurantam ir tiesības izsaukt pašvaldības vai Valsts policiju.

8.4. Par Noteikumu ievērošanas kontroli ir atbildīga LU Saimniecības pārvalde.